Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 5 lutego 2009 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów: z XXXIII i XXXIV sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie  w 2008 roku – DRUK Nr 1/XXXV.

 • uwagi i wnioski

VI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2008 rok - DRUK  Nr 2/XXXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 - DRUK Nr 3/XXXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/357/08 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 – DRUK Nr 4/XXXV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/323/08 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino – DRUK Nr 5/XXXV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gryfinie – DRUK Nr 6/XXXV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Gryfinie oraz w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 7/XXXV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej - DRUK Nr 8/XXXV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfińskiego zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – DRUK
Nr 9/XXXV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/XXXV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 – DRUK Nr 11/XXXV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Wełtyniu przy  ul. Leśnej nr 1 – DRUK Nr 12/XXXV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK  Nr 13/XXXV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/404/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych oraz do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych – DRUK Nr 14/XXXV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu  i przechodu w działce gminnej nr 51, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – DRUK Nr 15/XXXV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXI. Wolne wnioski i informacje.