Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie  w dniu 27 listopada 2008 r.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Stanisław Różański
608/XXXIII/08
– chciałbym zgłosić jedną interpelację i ustosunkować się w dwóch sprawach w związku z pismem Pana Burmistrza Macieja Szabałkina, które zostało mi w dniu dzisiejszym doręczone. Zacznę od interpelacji, którą kieruję do Burmistrza Henryka Piłata. Interpelacja dotyczy sprawy Pana Ignacego Karkochy, zamieszkałego w Pniewie przy ul Gryfińskiej. Chciałbym przedstawić pokrótce stan faktyczny sprawy i zakończyć wypowiedź wnioskiem interpelacyjnym. Pan Ignacy Karkocha jest inwalidą I grupy według dawnej ZUS-owskiej nomenklatury z całkowitą niezdolnością do pracy ze stwierdzeniem konieczności sprawowania nad tym człowiekiem opieki osoby drugiej. Inwalidztwo to ma związek z upośledzeniem umysłowym. Pan Ignacy Karkocha mieszka w domu rodzinnym przy ul. Gryfińskiej 30. Miałem kłopot z ustaleniem numeru działki siedliskowej w oparciu o dokumenty, które posiada zainteresowany, ale rozumiem, że w oparciu o dane z ewidencji gruntów nie będzie problemu z ustaleniem numeru działki siedliskowej. Z okoliczności sprawy wynika, że budynek ten niestety, użyję tego słowa, z premedytacją, został ujęty w rejestrze zabytków i z punktu widzenia prawa konserwatorskiego znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków. Stan techniczny tego budynku jest katastrofalny, utrzymuje się juz od wielu lat i jakiekolwiek prace remontowe przy tym budynku były utrudnione, ponieważ jak twierdzi rodzina Pana Ignacego Karkochy, musiały być one zawsze uzgadniane z konserwatorem zabytków i była to praktycznie bariera nie do przekroczenia. Efekt jest taki, że ten budynek w mojej ocenie takiego oglądu zewnętrznego, ponieważ nie mam ku temu kwalifikacji aby stwierdzić to autorytatywnie, jest w katastrofalnym stanie i grozi w każdej chwili zawaleniem. Opiekę doraźną nad tym człowiekiem sprawują dobrzy ludzie, którzy podjęli się opieki nad nim i on na dzień dzisiejszy z punktu widzenia bytowego ma zabezpieczenie na poziomie pewnego minimum. Jeśli chodzi o kwestię zagrożenia jego zdrowia lub życia ze względu na stan techniczny budynku, jest to na tyle groźne, że woła o pomoc. W tej sytuacji, stosownie do przepisów art. 66 i 67 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wnioskuje, aby pilnie spowodować powołanie komisji przy udziale przedstawiciela nadzoru budowlanego, a w szczególności przedstawiciela konserwatora zabytków, aby można było w trybie pilnym przeprowadzić dowód z oględzin w tym miejscu. Niezbędne jest ustalenie, jakiej pomocy ten budynek na dzień dzisiejszy wymaga, czy jest możliwa naprawa i w jakim trybie, czy też jest konieczność jego rozbiórki i wydania w tej sprawie stosownej decyzji organu nadzoru budowlanego, która by zlikwidowała istniejące zagrożenie. Doraźne przy udziale sołtysa, Rady Sołeckiej i jednego z wyjątkowych ludzi w tym terenie, byłego pracownika Uniwersytetu Szczecińskiego, który z dobrej woli i z poczucia przyzwoitości sprawuje pieczę nad tym człowiekiem, ustaliliśmy, że doraźnie wykonamy mu, wbrew jakimkolwiek zaleceniom konserwatora, dwie prace wymagające pilnego wykonania, tj. naprawa komina i naprawa dachu. Jeśli chodzi o pomoc doraźną, potrzebna jest pomoc w postaci tylko jednej rzeczy, odpowiedniego sprzętu, czyli tzw. wysięgnika, żeby można było ten dach naprawić rozciągając tam niewielką ilość papy i naprawić przede wszystkim komin, żeby można było ten dom ogrzewać. Sprawą tą z punktu widzenia technicznego zajmie się sołtys i będzie prosił Burmistrza o pomoc, aby z PUK pozyskać taką maszynę. Proszę Pana Burmistrza, żeby w tej sprawie prośba sołtysa została uwzględniona, żeby doraźnie temu człowiekowi pomóc. Ale nade wszystko potrzebna jest z punktu widzenia formalnego działalność dotycząca oceny tego budynku i podjęcia w tej sprawie określonej decyzji. Proszę Pana Burmistrza o pomoc w tym zakresie, aby Pan własnym autorytetem poparł tę naszą inicjatywę i aby doszło do wyjazdu tam komisji w pilnym trybie.

609/XXXIII/08 – chciałbym wrócić do sprawy Pana Stanisława Ponickiego. Panie Burmistrzu, z lektury tego pisma, które w dniu dzisiejszym zostało mi doręczone, proszę Pana tylko o jedno. Pozostaniemy przy tej ocenie ładu przestrzennego, ja nie rozwijam już tego tematu, i Pan i ja wiemy o co chodzi, zostańmy przy swoich racjach. Jeśli chodzi o końcowy wniosek, który zawarł Pan w swoim piśmie, prosiłbym, żeby uwzględniał on sprawę Pana Stanisława Ponickiego, czyli po 1 stycznia wróćmy do tych wniosków, do ich rozpatrzenia i rozważenia decyzji czy nowelizujemy plan w tym zakresie, czy nie, a w szczególności z uwzględnieniem sprawy Pana Stanisława Ponickiego.

Gryfino, dnia 2.02.2009 r.

BMP/ 150/575,578,609,610,624,625/XXXII, XXXIII, XXXIV/08/09
Ad.578/XXXII/08, 609/XXXIII/08
- w odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na listopadowej i grudniowej Sesji Rady Miejskiej pragnę potwierdzić, że sprawa Pana Stanisława Ponickiego będzie rozpatrywana podczas przeprowadzanej analizy zasadności przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, która planowana jest w bieżącym roku.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

610/XXXIII/08 – druga sprawa dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej Pniewo-Żórawki. Nie można bez końca mówić, że czynimy starania o pozyskanie środków. Musimy mieszkańcom tych dwóch miejscowości, a w szczególności w świetle tych wyjaśnień, które przedstawił nam Burmistrz odnośnie zatrucia, wskazać jakąś perspektywę tej inwestycji. Wszyscy ludzie wiedzą, że jest pozwolenie na budowę, że są niezbędne dokumenty, że są przygotowanie w części środki w budżecie na rok 2008 i mam nadzieję, zostaną zabezpieczone w 2009 r. Nie możemy uciekać od wskazania konkretnych dat, planu dziania w tym zakresie. Ludzie na taką odpowiedź w tych miejscowościach czekają.

Gryfino, dnia 2.02.2009 r.

BMP/ 150/575,578,609,610,624,625/XXXII, XXXIII, XXXIV/08/09
Ad.575, 610/XXXII, XXXIII/08
– w odpowiedzi na interpelację w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Pniewo, Żórawki ponownie informuję, że obecnie podjęto działania, aby pozyskać środki finansowe na realizację budowy kanalizacji sanitarnej. W II połowie lutego 2009 roku odbędą się spotkania w sprawie zapewnienia dodatkowych środków finansowych na wykonanie tych robót. W przypadku pozytywnych działań w tym zakresie, możliwym jest opracowanie i aktualizacja dokumentacji przetargowej, celem ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy budowy kanalizacji sanitarnej w m. Pniewo, Żórawki zgodnie z prawem zamówień publicznych, w marcu bieżącego roku.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

611/XXXIII/08 – proponowałbym, aby zamieścić w witrynie internetowej gminy szczegółowe oświadczenie w sprawie wyników badań zatrucia wody. Ludzie w terenie są niezwykle są zainteresowani tym problemem. Myślę, że zarówno na łamach środków masowego przekazu jak i poprzez portal internetowy można by przedłożyć szczegółowe wyjaśnienia, dotyczące przynajmniej wstępnych wyników, o których Burmistrz dzisiaj mówił.

Gryfino, dnia 06.01.2009 r.

BMK.0057-39/08/09
Odpowiadając na Pańską interpelację w sprawie zamieszczenia informacji o jakości wody pitnej w witrynie internetowej gminy pragnę poinformować, iż podjąłem działania w tej sprawie. Zgodnie z napływającymi informacjami ze strony służb sanitarnych dotyczącymi jakości wody na ujęciach, będą one systematycznie publikowane na stronie internetowej gminy.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Radna Wanda Kmieciak
612/XXXIII/08
– w imieniu mieszkańców ul. Widokowej w Czepinie zwracam się o zamontowanie około 3 lamp na tej ulicy od strony ul. Lipowej. Jest tam bardzo ciemno. Dzieci wracają ze szkoły, z zajęć pozalekcyjnych czy ze świetlicy w ciemnościach. Proszę o zajęcie się tą sprawą.

Gryfino, dnia 27.01.2009 r.

BMP/151 /612,613,615,620/, XXXIII, XXXIV/08
Ad.612/XXXIII/08
- w odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej w sprawie montażu dodatkowych lamp oświetleniowych przy ul. Widokowej od strony ul. Lipowej w Czepinie zostania rozważona w bieżącym roku w ramach srodków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na rok 2009.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

613/XXXIII/08 – przekazując w imieniu własnym oraz Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej apel o odrestaurowanie zabytkowych murów obronnych, które w niektórych miejscach są w bardzo złym stanie. Są skruszałe, niemal do poziomu ziemi, tak jak obok wieżowców. Wszyscy zgodzimy się, że jest to cenny zabytek Gryfina, zatem trzeba podjąć działania, by odbudować zniszczone fragmenty murów.

Gryfino, dnia 27.01.2009 r.

BMP/151 /612,613,615,620/, XXXIII, XXXIV/08
Ad.613/XXXIII/08
– w odpowiedzi na interpelację w sprawie odrestaurowania zabytkowych murów miejskich na terenie miasta informuję, że w roku 2009 planuje się, po uprzednim zaplanowaniu środków w budżecie Gminy na rok 2009,opracowanie projektu naprawy i odrestaurowania murów pod nadzorem konserwatora zabytków. Opracowanie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim umożliwi przeprowadzenie procedur zgodnie z Prawem zamówień publicznych ,celem wyboru wykonawcy remontu i odrestaurowania murów. Planuje się, że w I etapie dokonano by remontu murow przy ulicy Bałtyckiej wraz z odbudową czatowni a w latach następnych remont murów w pozostałych częściach miasta, zaczynając od odcinków najbardziej zniszczonych, celem ochrony przed niszczeniem i dewastacją.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

614/XXXIII/08 – czy jest prawdą, że izba regionalna może powstać w pomieszczeniach w budynku dawnego hotelu „Pod platanem”? O takiej koncepcji słyszałam, również na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Proszę o informacje w tej sprawie. Warto dodać, że jest to doskonała lokalizacja, ponieważ jest to centrum Gryfina. O takiej lokalizacji rozmawialiśmy. W sąsiedztwie ma być oddział Biblioteki, także byłyby dwie placówki w jednym miejscu, jest to bardzo dobre rozwiązanie.

615/XXXIII/08 – chciałabym odnieść się do odpowiedzi na interpelację udzielonej przez Pana Burmistrza Macieja Szabałkina w sprawie możliwości zmiany ogrzewania w świetlicy wiejskiej. Pan Burmistrz informuje, że „rozważymy możliwość zmiany systemu ogrzewania tej świetlicy po uzyskaniu wstępnych warunków Zakładu Gazowniczego w Szczecinie. Jeżeli uzyskamy pozytywne warunki przyłączenia się do sieci gazowej, po zagwarantowaniu w budżecie gminy środków finansowych na ten cel, zostanie opracowany projekt techniczny podłączenia do sieci”. Jakie zostały podjęte działania w powyższej kwestii i kiedy ewentualnie nastąpi realizacja tego zadania? Świetlica wiejska w Czepinie jest niedogrzana, w zimie jest tam bardzo zimno.

Gryfino, dnia 27.01.2009 r.

BMP/151 /612,613,615,620/, XXXIII, XXXIV/08
Ad.615,620/XXXIII, XXXIV/08
- w ramach planowanych środków finansowych z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w roku 2009,podjęte zostaną działania związane z oceną stanu technicznego budynku świetlicy w Czepinie w tym ocena związana ze stanem ścian, stropu i dachu obiektu jak również ocena sprawności istniejącego ogrzewania ,tak aby kompleksowo podjąć działania związane z termomodernizacją tego obiektu, celem poprawy jego funkcjonowania jak również obniżenia kosztów bieżącej eksploatacji w tym zmniejszenia kosztów ogrzewania z jednoczesna poprawą jego parametrów funkcjonowania.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Paweł Nikitiński
616/XXXIII/08
– chciałem rozpocząć swoje interpelacje od problematyki dotyczącej wszystkich napraw cząstkowych dróg w gminie Gryfino. Proszę Burmistrza o informację, jaki był zakres rzeczowy tych remontów na wszystkich drogach gminnych od początku roku do 27 listopada 2008 r., na jaką kwotę i przez jakie firmy te naprawy cząstkowe były wykonywane?

Gryfino, dnia 2.02.2009 r.

BMP/ 152/590,591,592,593,594,616,635/XXXII, XXXIII, XXXIV/08
Ad. 616,635/XXXIII/XXXIV/08
– w odpowiedzi na interpelację w sprawie podania kosztów cząstkowej naprawy dróg gminnych w roku 2008 informuję, iż wszelkie roboty (remonty cząstkowe, usuwanie awarii m.in. kanalizacji deszczowej, profilowanie, utwardzanie, remonty chodników, przepustów itp.)prowadzone w 2008 r. na drogach będących własnością Gminy zamknęły się kwotą 563 968 zł. Powyższe roboty realizowane były m.in. w miejscowościach Pniewo, Chwastnica, Gardno, Żórawki, Żórawie, Steklno, Stelinko, Nowe Czarnowo, Stare Brynki, Wełtyń, Dołgie, Parsówek, Sobiemyśl, Borzym, Włodkowice oraz ulice w Gryfinie (szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych prac znajduje się do wgląduw Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich). Przedmiotowe roboty w głównej mierze realizowane były przez sprawdzone i wyspecjalizowane w tym zakresie firmy tj.: PUK SP. z o.o. z Gryfina, INTERBAU Sp. z o.o. z Gryfina, MALDROBUD s.j. z Myśliborza, PZRDUB z Wełtynia.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

617/XXXIII/08 – druga interpelacja dotyczy obiektu sanatorium w Nowym Czarnowie. Proszę o precyzyjną informację, ile kosztowało Gminę Gryfino od momentu przejęcia obiektu od samorządu wojewódzkiego ochranianie tego obiektu? Chciałbym zapoznać się z protokołem przejęcia tego obiektu przez Gminę Gryfino. Zadaję pytanie, co stało się z majątkiem będącym wyposażeniem tego ośrodka, ponieważ po swojej wizji lokalnej dochodzę do przekonania, że znaczna część tego majątku została w przedziwny sposób upłynniona. Nie wiem czy przez likwidatora czy przez inne osoby, w jakich okolicznościach, ale interesuje mnie szczególnie to, ile Gmina Gryfino wydała na ochronę tych obiektów i w jakim okresie ochranialiśmy te obiekty.

Gryfino, dnia 8.12.2008 r.

BWG.057/14/2008
Odpowiadając na interpelację informuję, że protokół z przeglądu inwentaryzacyjnego obiektów po Samodzielnym Publicznym dziecięcym Ośrodku Rehabilitacji w Nowym Czarnowie jak również protokół przejęcia przedmiotowych obiektów znajduje się do wglądu u Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu.
Już w chwili przejęcia majątku od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego większość pawilonów była w bardzo złym stanie technicznym, wymagającym kapitalnych remontów. Dlatego też podjęto starania o zagospodarowanie pawilonów na potrzeby działalności różnych zainteresowanych podmiotów.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat