Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/08
z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 27 listopada 2008 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1350

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 5. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 6. Radca prawny Piotr Sydor
 7. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Zygmunt Dziewguć
 8. Starosta Powiatu Gryfińskiego Wojciech Konarski
 9. Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego Jerzy Miler
 10. Członek Zarządu Powiatu Jan Podleśny
 11. Członek Zarządu Powiatu Gryfińskiego Marek Hipsz
 12. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3
 13. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4.

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

1/ Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób,  w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 5.

Ad. II. Wręczenie złotej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego Bibliotece Publicznej w Gryfinie, Pani Łucji Frużyńskiej i Panu Zygmuntowi Rybickiemu.

Uroczystego wręczenia złotych Odznak Honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego dokonał  Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zygmunt Dziewguć.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Pan Zygmunt Rybicki za zasługi na rzecz rozwoju Pomorza Zachodniego,
 • Pani Łucja Frużyńska za całokształt pracy na rzecz Biblioteki Publicznej w Gryfinie,
 • Biblioteka Publiczna w Gryfinie na wniosek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku obrad, polegającą na:

 • wycofaniu z porządku projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału  w transgranicznym projekcie partnerskim pn. „Stworzenie wspólnego polsko – niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zdarzeń na obszarze przygranicznym” - DRUK Nr 2/XXXIII
 • wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. - DRUK Nr 15/XXXIII.

Poinformował również o zmianie podstawy prawnej w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009 - DRUK Nr 14/XXXIII; nowej wersji projektu uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru - DRUK Nr 1/XXXIII oraz nowym załączniku graficznym do projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo - DRUK Nr 5/XXXIII.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie nową wersję porządku obrad obejmującą  ww. zmiany.
W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 6.
Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 7.

Ad. III. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informacja stanowi załącznik nr 8.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – rozpoczęły się najważniejsze zadania w naszej gminie. Został ogłoszony przetarg na uzbrojenie działek Tarasu Północnego wraz  z ulicą Pomorską i ogłoszono przetarg na uzbrojenie ul. Jana Pawła II. Na obydwu zadaniach uzbrojonych zostanie łącznie 600 działek, z czego gminnych działek do sprzedaży będzie łącznie około 100. Z tego tytułu spodziewamy się znacznych wpływów do budżetu, które zrekompensują nam nakłady poniesione na uzbrojenie. Jesteśmy w przededniu podpisania umowy na kredyt na te dwa zadania z NFOŚiGW. Na początku przyszłego tygodnia, albo jeszcze w dniu jutrzejszym zostanie ogłoszony przetarg na budowę wodociągu Tywa – Krzypnica, który zabezpieczy miasto przed takimi zdarzeniami, jakie miały miejsce  25 czerwca br. Chciałbym poinformować, że precyzyjnie ustaliliśmy miejsce skażenia. Po raz pierwszy w takich sytuacjach udało się dokładnie ustalić miejsce skażenia wody. Znajduje się ono przy studni na prywatnej działce przy ul. Przemysłowej w Pniewie. W tej chwili rolą prokuratury i policji jest ustalenie, kto odprowadzał w to miejsce ścieki. Stężenie trujących substancji w tym miejscu wynosiło 61.000 jednostek. W tej chwili ustalamy szerokość tego skażenia i zleciliśmy wykonanie opracowania dot. kosztów rekultywacji tego terenu. Złożyliśmy trzy wnioski o dofinansowanie trzech zadań na drogach lokalnych, pierwszy dotyczy dofinansowanie zadania budowy ul. Mieszka I, ul. Łokietka, ul. Podgórnej  i ul. Witosa, drugi wniosek dotyczy ul. Przemysłowej, na odcinku od rozjazdu do mostku wraz z jego remontem o wartości ok. 2,5 mln zł. Złożyliśmy również trzeci wniosek odnośnie budowy pozostałych dróg w Czepinie. Zleciłem opracowanie wtórnika do celów planistycznych dla opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu jeziora Wełtyń. Zleciłem opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Czepino i Daleszewo. Przygotowałem materiały promocyjne dotyczące Parku Regionalnego w Gryfinie, które ukażą się w wydawnictwie MURATOR. Jest to czasopismo skierowane głównie do polskich inwestorów. Zakończyliśmy I etap uzbrojenia ul. Pomorskiej, kończy się modernizacja ul. Popiełuszki. Wykonaliśmy remont pomieszczenia na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Rozpoczęliśmy remont świetlicy w Daleszewie i zakończyliśmy budowę chodnika w miejscowości Dołgie. Chcemy złożyć wniosek na dofinansowanie remontu Pałacyku pod Lwami. Podpisałem już umowę na dodatkowy 1 mln zł dofinansowania zadania budowy euroboiska. Jego budowa kosztowała 2.300.000 zł,  a otrzymane dofinansowanie wyniosło 1.900.000 zł. Nadal trwają prace związane z koncepcją utworzenia domu kultury w Gardnie.
W dniu 25 listopada br. otrzymałem postanowienie prokuratury o umorzeniu postępowania  w zakresie nieprawidłowości, jakie miałyby mieć miejsce przy remoncie auli w Gimnazjum, przy realizacji boiska na Górnym Tarasie i jakoby przyjętych korzyści materialnych od osób fizycznych. W dniu 25 listopada br. odbyła się ostatnia rozprawa w trwającym prawie 4 lata  i 4 miesiące procesie dot. zakupu samochodu. Z jakim skutkiem na pewno Państwo wiecie. Chce powiedzieć, że to co przeżyłem przez te cztery lata i to, co naczytałem się na swój temat w Internecie, w tym czasie, kiedy spotkała mnie bardzo osobista tragedia, każdego mogłoby zwalić z nóg. Nie będę dochodził swoich praw w prywatnych procesach, nie chcę wracać do przeszłości, zawsze patrzyłem w przyszłość i wszystkich tych, którzy mnie upokorzyli dalej zapraszam do współpracy na rzecz naszego miasta i naszych mieszkańców. Do tego tematu nie będę już wracał, natomiast będę bezwzględny wobec jakiś dalszych pomówień. W trakcie tego długiego procesu, potraktowano nas jak przestępców, zastosowano zabezpieczenie majątku, robiono zdjęcia, pobierano odciski palców. Chcę przeprosić swoje koleżanki  i Wydział Inwestycji za wszelkie trudności i stres jaki przeżyli. Jesteśmy chyba w tej chwili najbardziej sprawdzonym urzędem w Polsce, byliśmy sprawdzani przez ABW, prokuraturę, policję i NIK. Nie wykryto nieprawidłowości. Dziękuję wszystkim współpracownikom i przepraszam za wszelkie utrudnienia w pracy. Być może w końcu będziemy pracowali spokojnie i poświęcali się tylko i wyłącznie pracy.

Ad. IV. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - wpłynął wniosek Komisji Budżetu dotyczący projektu uchwały w sprawie skierowania apelu do posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, wybranych z okręgu wyborczego nr 41, zawierającego wnioski o zmianę obowiązującego prawa. Ta sprawa będzie w przedmiocie obrad następnej sesji

Ad. V. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Stanisław Różański
608/XXXIII/08
– chciałbym zgłosić jedną interpelację i ustosunkować się w dwóch sprawach w związku z pismem Pana Burmistrza Macieja Szabałkina, które zostało mi w dniu dzisiejszym doręczone. Zacznę od interpelacji, którą kieruję do Burmistrza Henryka Piłata. Interpelacja dotyczy sprawy Pana Ignacego Karkochy, zamieszkałego w Pniewie przy ul Gryfińskiej. Chciałbym przedstawić pokrótce stan faktyczny sprawy i zakończyć wypowiedź wnioskiem interpelacyjnym. Pan Ignacy Karkocha jest inwalidą I grupy według dawnej ZUS-owskiej nomenklatury z całkowitą niezdolnością do pracy ze stwierdzeniem konieczności sprawowania nad tym człowiekiem opieki osoby drugiej. Inwalidztwo to ma związek z upośledzeniem umysłowym. Pan Ignacy Karkocha mieszka w domu rodzinnym przy ul. Gryfińskiej 30. Miałem kłopot z ustaleniem numeru działki siedliskowej w oparciu o dokumenty, które posiada zainteresowany, ale rozumiem, że w oparciu o dane z ewidencji gruntów nie będzie problemu z ustaleniem numeru działki siedliskowej. Z okoliczności sprawy wynika, że budynek ten niestety, użyję tego słowa, z premedytacją, został ujęty w rejestrze zabytków i z punktu widzenia prawa konserwatorskiego znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków. Stan techniczny tego budynku jest katastrofalny, utrzymuje się juz od wielu lat i jakiekolwiek prace remontowe przy tym budynku były utrudnione, ponieważ jak twierdzi rodzina Pana Ignacego Karkochy, musiały być one zawsze uzgadniane z konserwatorem zabytków i była to praktycznie bariera nie do przekroczenia. Efekt jest taki, że ten budynek w mojej ocenie takiego oglądu zewnętrznego, ponieważ nie mam ku temu kwalifikacji aby stwierdzić to autorytatywnie, jest w katastrofalnym stanie i grozi w każdej chwili zawaleniem. Opiekę doraźną nad tym człowiekiem sprawują dobrzy ludzie, którzy podjęli się opieki nad nim i on na dzień dzisiejszy z punktu widzenia bytowego ma zabezpieczenie na poziomie pewnego minimum. Jeśli chodzi o kwestię zagrożenia jego zdrowia lub życia ze względu na stan techniczny budynku, jest to na tyle groźne, że woła o pomoc. W tej sytuacji, stosownie do przepisów art. 66 i 67 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wnioskuje, aby pilnie spowodować powołanie komisji przy udziale przedstawiciela nadzoru budowlanego, a w szczególności przedstawiciela konserwatora zabytków, aby można było w trybie pilnym przeprowadzić dowód z oględzin w tym miejscu. Niezbędne jest ustalenie, jakiej pomocy ten budynek na dzień dzisiejszy wymaga, czy jest możliwa naprawa i w jakim trybie, czy też jest konieczność jego rozbiórki i wydania w tej sprawie stosownej decyzji organu nadzoru budowlanego, która by zlikwidowała istniejące zagrożenie. Doraźne przy udziale sołtysa, Rady Sołeckiej i jednego z wyjątkowych ludzi w tym terenie, byłego pracownika Uniwersytetu Szczecińskiego, który z dobrej woli i z poczucia przyzwoitości sprawuje pieczę nad tym człowiekiem, ustaliliśmy, że doraźnie wykonamy mu, wbrew jakimkolwiek zaleceniom konserwatora, dwie prace wymagające pilnego wykonania, tj. naprawa komina i naprawa dachu. Jeśli chodzi o pomoc doraźną, potrzebna jest pomoc w postaci tylko jednej rzeczy, odpowiedniego sprzętu, czyli tzw. wysięgnika, żeby można było ten dach naprawić rozciągając tam niewielką ilość papy i naprawić przede wszystkim komin, żeby można było ten dom ogrzewać. Sprawą tą z punktu widzenia technicznego zajmie się sołtys i będzie prosił Burmistrza o pomoc, aby z PUK pozyskać taką maszynę. Proszę Pana Burmistrza, żeby w tej sprawie prośba sołtysa została uwzględniona, żeby doraźnie temu człowiekowi pomóc. Ale nade wszystko potrzebna jest z punktu widzenia formalnego działalność dotycząca oceny tego budynku i podjęcia w tej sprawie określonej decyzji. Proszę Pana Burmistrza o pomoc w tym zakresie, aby Pan własnym autorytetem poparł tę naszą inicjatywę i aby doszło do wyjazdu tam komisji w pilnym trybie.

609/XXXIII/08 – chciałbym wrócić do sprawy Pana Stanisława Ponickiego. Panie Burmistrzu, z lektury tego pisma, które w dniu dzisiejszym zostało mi doręczone, proszę Pana tylko o jedno. Pozostaniemy przy tej ocenie ładu przestrzennego, ja nie rozwijam już tego tematu, i Pan i ja wiemy o co chodzi, zostańmy przy swoich racjach. Jeśli chodzi o końcowy wniosek, który zawarł Pan w swoim piśmie, prosiłbym, żeby uwzględniał on sprawę Pana Stanisława Ponickiego, czyli po 1 stycznia wróćmy do tych wniosków, do ich rozpatrzenia i rozważenia decyzji czy nowelizujemy plan w tym zakresie, czy nie, a w szczególności z uwzględnieniem sprawy Pana Stanisława Ponickiego.

610/XXXIII/08 – druga sprawa dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej Pniewo-Żórawki. Nie można bez końca mówić, że czynimy starania o pozyskanie środków. Musimy mieszkańcom tych dwóch miejscowości, a w szczególności w świetle tych wyjaśnień, które przedstawił nam Burmistrz odnośnie zatrucia, wskazać jakąś perspektywę tej inwestycji. Wszyscy ludzie wiedzą, że jest pozwolenie na budowę, że są niezbędne dokumenty, że są przygotowanie w części środki w budżecie na rok 2008 i mam nadzieję, zostaną zabezpieczone w 2009 r. Nie możemy uciekać od wskazania konkretnych dat, planu dziania w tym zakresie. Ludzie na taką odpowiedź w tych miejscowościach czekają.

611/XXXIII/08 – proponowałbym, aby zamieścić w witrynie internetowej gminy szczegółowe oświadczenie w sprawie wyników badań zatrucia wody. Ludzie w terenie są niezwykle są zainteresowani tym problemem. Myślę, że zarówno na łamach środków masowego przekazu jak i poprzez portal internetowy można by przedłożyć szczegółowe wyjaśnienia, dotyczące przynajmniej wstępnych wyników, o których Burmistrz dzisiaj mówił.

Radna Wanda Kmieciak
612/XXXIII/08
– w imieniu mieszkańców ul. Widokowej w Czepinie zwracam się o zamontowanie około 3 lamp na tej ulicy od strony ul. Lipowej. Jest tam bardzo ciemno. Dzieci wracają ze szkoły, z zajęć pozalekcyjnych czy ze świetlicy w ciemnościach. Proszę o zajęcie się tą sprawą.

613/XXXIII/08 – przekazując w imieniu własnym oraz Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej apel o odrestaurowanie zabytkowych murów obronnych, które w niektórych miejscach są w bardzo złym stanie. Są skruszałe, niemal do poziomu ziemi, tak jak obok wieżowców. Wszyscy zgodzimy się, że jest to cenny zabytek Gryfina, zatem trzeba podjąć działania, by odbudować zniszczone fragmenty murów.

614/XXXIII/08 – czy jest prawdą, że izba regionalna może powstać w pomieszczeniach w budynku dawnego hotelu „Pod platanem”? O takiej koncepcji słyszałam, również na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Proszę o informacje w tej sprawie. Warto dodać, że jest to doskonała lokalizacja, ponieważ jest to centrum Gryfina. O takiej lokalizacji rozmawialiśmy. W sąsiedztwie ma być oddział Biblioteki, także byłyby dwie placówki w jednym miejscu, jest to bardzo dobre rozwiązanie.

615/XXXIII/08 – chciałabym odnieść się do odpowiedzi na interpelację udzielonej przez Pana Burmistrza Macieja Szabałkina w sprawie możliwości zmiany ogrzewania w świetlicy wiejskiej. Pan Burmistrz informuje, że „rozważymy możliwość zmiany systemu ogrzewania tej świetlicy po uzyskaniu wstępnych warunków Zakładu Gazowniczego w Szczecinie. Jeżeli uzyskamy pozytywne warunki przyłączenia się do sieci gazowej, po zagwarantowaniu w budżecie gminy środków finansowych na ten cel, zostanie opracowany projekt techniczny podłączenia do sieci”. Jakie zostały podjęte działania w powyższej kwestii i kiedy ewentualnie nastąpi realizacja tego zadania? Świetlica wiejska w Czepinie jest niedogrzana, w zimie jest tam bardzo zimno.

Radny Paweł Nikitiński
616/XXXIII/08
– chciałem rozpocząć swoje interpelacje od problematyki dotyczącej wszystkich napraw cząstkowych dróg w gminie Gryfino. Proszę Burmistrza o informację, jaki był zakres rzeczowy tych remontów na wszystkich drogach gminnych od początku roku do 27 listopada 2008 r., na jaką kwotę i przez jakie firmy te naprawy cząstkowe były wykonywane?

617/XXXIII/08 – druga interpelacja dotyczy obiektu sanatorium w Nowym Czarnowie. Proszę o precyzyjną informację, ile kosztowało Gminę Gryfino od momentu przejęcia obiektu od samorządu wojewódzkiego ochranianie tego obiektu? Chciałbym zapoznać się z protokołem przejęcia tego obiektu przez Gminę Gryfino. Zadaję pytanie, co stało się z majątkiem będącym wyposażeniem tego ośrodka, ponieważ po swojej wizji lokalnej dochodzę do przekonania, że znaczna część tego majątku została w przedziwny sposób upłynniona. Nie wiem czy przez likwidatora czy przez inne osoby, w jakich okolicznościach, ale interesuje mnie szczególnie to, ile Gmina Gryfino wydała na ochronę tych obiektów i w jakim okresie ochranialiśmy te obiekty.

Przewodniczący Rady udzielił głosu ks. kanonikowi Bronisławowi Kozłowskiemu, który podziękował za pomoc w remoncie ambony, ołtarza oraz zabytkowych organów w kościele Ks. Kozłowski złożył podziękowania Staroście, Burmistrzowi, Radzie i wszystkim mieszkańcom.
Przewodniczący Rady podziękował ks. dziekanowi za jego naukę i posługę.
Przewodniczący Rady zarządził przerwę do godz. 1100
W trakcie przerwy radni udali się na otwarcie wystawy z okazji 60-lecia Biblioteki pt. „Historyczne i kartograficzne zbiory Biblioteki Publicznej w Gryfinie” w Centrum Wodnym Laguna.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru – DRUK Nr 1/XXXIII.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – stawki opłat targowych na rok 2009 w stosunku do roku 2008 pozostają bez zmian. Jest wprowadzona jedna stawka za handel poza miejscami wyznaczonymi do handlowania, która wynosi 300 zł. Można handlować artykułami  z samochodów i wozów na terenach wiejskich.

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński – Pan Burmistrz przedstawił zmiany, które dotyczą tej uchwały. W nowej wersji macie Państwo pominięty okręg III, więc w §1 w pkt 3 będzie ujęty III okręg i będzie się on nazywał obszarem gminy,  z wyłączeniem obszarów określonych w okręgu pierwszym i drugim. Jest to teren wiejski.
W paragrafie 2 w ust. 1 w okręgu I, będzie dodany zapis „i w trzecim”. W ust. 2 będzie zaprowadzenie sprzedaży w okręgu II ze stawką 300 zł. Ust. 3 będzie brzmiał, że „stawkę określoną w ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób, pojazdów, stoisk, stołów wg klasyfikacji zamieszczonej w ust. 1”, aby nie było nieporozumień, od czego liczy się stawkę opłaty targowej. Na tym polegają zmiany, które zaproponowaliśmy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - jakie to będzie miało skutki dla osób targujących przy sklepie Biedronka, w centrum miasta?

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński – ta uchwała ma na celu przede wszystkim uporządkowanie handlu w mieście, a zatem jeśli ktoś handluje przy sklepie Biedronka musi się liczyć z tym, że od 1 stycznia 2009 r. jeżeli uchwała wejdzie w życie wówczas będzie płacił 300 zł opłaty targowej.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – dostaliśmy dzisiaj nową wersję uchwały i w uchwale nie ma zapisu o okręgu III.

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński – dlatego ja wnoszę autopoprawki dotyczące tej uchwały, w których jest powiedziane, że ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w paragrafie 2 w ust. 1 za prowadzenie sprzedaży w okręgu I  i w dodanym okręgu III.

Radny Paweł Nikitiński – chciałbym zwrócić uwagę, że do wnoszenia autopoprawek upoważniony jest Burmistrz. Musimy zapoznać się z nowym materiałem. Czy my głosujemy ten projekt uchwały, jakiś inny, czy za chwilę ktoś w stanie i powie, że jest kolejna inna autopoprawka? Jeżeli to jest druk przedłożony Radzie Miejskiej, to rozumiem, że ten druk głosujemy?

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński - z autopoprawką.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - zmieniliśmy porządek obrad, wszyscy radni otrzymali autopoprawkę.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – w nowym druku uchwały nie ma zapisu o okręgu III, więc nie wiem nad czym będę dzisiaj głosowała. Panie Przewodniczący bardzo proszę  o scedowanie mojego głosu na Panią Agnieszkę Anyśko i Panią Dorotę Młyńską.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - niestety nie ma takiej możliwości Pani radna, aby scedować swój głos na inne osoby. Myślę, że każdy w swoim przekonaniu bierze pod uwagę to, że ta uchwała doprowadzi do tego, że wiele osób w Gryfinie straci pracę, a tego byśmy chcieli uniknąć.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – w takim razie zabiorę głos w imieniu tych Pań. Ja nie zgadzam się z taką propozycją uchwały, jaką nam Pan przedstawia. Myślę, że zapisami tej uchwały nie poprawi Pan wizerunku i estetyki naszego miasta. W centrum miasta budynek,  w którym funkcjonuje lodziarnia nadaje się do rozbiórki i nic w tej sprawie się nie robi. Mapa naszego miasta na tym budynku jest obskurna i spada. Tak naprawdę to nie chodzi o estetykę tylko o coś innego. Przez ostatnie dwa lata toczyły się rozmowy, również z Prezesem PSS-u w sprawie prowadzenia handlu. Pani Prezes zrobiła nowe stoły, postawiła pergole, które oddzielały teren ulicy od nieruchomości PSS-u. PSS płaci podatek od nieruchomości, za użytkowanie wieczyste, prowadzi działalność gospodarczą, odprowadza podatki do UMiG. Gmina pobierała do tej pory opłaty od osób, które na tym terenie handlują. Prezes PSS nie dostała żadnej informacji, że taka stawka opłaty targowej zostanie wprowadzona, PSS zainwestował, postawił nowe stoły, oddzielił teren ulicy od terenu handlu i ja nie widzę żadnego problemu, żeby te osoby nie mogły tam handlować. Na dzień dzisiejszy jest mało punktów handlowych do wynajęcia, żeby ci ludzie mogli w godnych warunkach pracować, Nie jest przyjemne prowadzenie działalności gospodarczej i stanie na mrozie. Te osoby nie korzystają z pomocy opieki społecznej, to są matki samotnie wychowujące dzieci, które walczą o to, by przetrwać. Ja nie widzę potrzeby wprowadzenia takiej stawki opłaty targowej, tylko dlatego, żeby wprowadzić estetykę w mieście. Dotychczasowa uchwała obejmowała tylko teren miasta. Uchwała wprowadzająca stawkę opłaty targowej w wysokości 300 zł również na tereny wiejskie to jest już absurd. Szanowna Rado, bardzo proszę, abyście Państwo wzięli pod uwagę mój wniosek i moją prośbę w imieniu mieszkańców, którzy prowadzą tam dzisiaj działalność.

Radca prawny Piotr Sydor - jestem zdania, że to Pan Burmistrz powinien złożyć tą autopoprawkę do projektu uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w uchwale dodajemy pkt 3 o następującym brzmieniu: „III okręg – obszar Gminy Gryfino z wyłączeniem obszarów, określonych   w okręgu I i II” W paragrafie 2 w ustępie 1 było zaprowadzenie sprzedaży w okręgu I, a po wprowadzeniu autopoprawki jest w okręgu I i III. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

Radny Stanisław Różański - rozumiem, że jesteśmy w fazie dyskusji nad projektem uchwały. Panie Przewodniczący w tym przypadku ma zastosowanie § 28 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie. Zapis dopuszcza taką możliwość, aby w trakcie dyskusji zgłoszone zostały poprawki do proponowanego projektu uchwały. Chciałbym również zwrócić uwagę, że Pan Kosiński nie jest Burmistrzem. Jest pracownikiem UMiG, wszystko, co mówi nie mówi we własnym imieniu, tylko mówi w imieniu Burmistrza, bo jedyną osobą która reprezentuje charakter władczy swoich postanowień jest Pan Burmistrz, jako organ wykonawczy. W związku z tym nie ma co karcić Pana Kosińskiego, ani Pana Burmistrza i zmuszać do takiego zbyt kazuistycznego postępowania. Proponowałbym, abyśmy w dobrej wierze przyjmowali wypowiedzi pracowników urzędu, jako uzgodnione z Burmistrzem  i wypowiadane na tej sali jego opinie ich ustami.

Radny Paweł Nikitiński – przedłożony Radzie Miejskiej w Gryfinie projekt uchwały uderza w interesy mieszkańców Gryfina w sposób ewidentny i bezcelowy. Nie ma takiego powodu, żeby dyskryminować mieszkańców tylko dlatego, że handlują w obrębie sklepu Biedronka. Argumentacja, że chcemy poprawiać estetykę miasta jest całkowicie nietrafiona, a można nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest fałszywa. Tak naprawdę chodzi o to, żeby dać zadość oczekiwaniom części innych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w innej części miasta. Zamiast stawiać naprzeciw siebie dwie grupy przedsiębiorców, którzy handlują w obrębie rynku i handlują w obrębie Biedronki, to trzeba przede wszystkim zastanowić się nad tym, jakie będą skutki podjęcia tej uchwały. Skutki będą takie, że część z tych ludzi nie będzie miała źródła dochodów. Ja się nigdy pod taką uchwałą nie podpiszę i za taką uchwałą nie zagłosuję. Jaką alternatywę tworzymy dla tych mieszkańców? Co mamy w ofercie dla tych mieszkańców? Czy przygotowane nowe targowisko? Czy mamy przygotowane inne miejsca, które pozwolą uzyskiwać dochody pozwalające na utrzymanie się tym ludziom? Poza tym teren, na którym handlują nie należy do gminy Gryfino, należy do PSS-u. PSS zawarł z tymi handlowcami stosowne umowy, zezwolił na handel, i poprawił estetykę. Padały też argumenty, że chcemy uniemożliwić handel osobom, które przyjeżdżają spoza terenu Gryfina. Mi osobiście nie przeszkadza, że ktoś przyjeżdża spoza terenu Gryfina, bo przede wszystkim mamy patrzeć na interes mieszkańców i tych, którzy kupują w tych miejscach towary. Nie wszyscy zarabiają po 15.000 zł. Są tacy, co mają skromne emerytury i renty  i szukają najtańszego towaru o podobnej klasie. Ten projekt uchwały uderza z jednej strony  w przedsiębiorców, ale z drugiej strony bije także w mieszkańców. Wydaje mi się, że jeśli nawet chcielibyśmy różnicować stawki, to nie w taki sposób. Ten projekt uchwały pokazuje jednoznacznie, że nie chcemy, aby te osoby dłużej handlowały przy Biedronce. Taki jest cel tej uchwały, chociaż spodziewałem się, że ta autopoprawka będzie mówiła nie o kwocie 300 zł tylko o kwocie 650 zł, bo taka jest maksymalna stawka. Jeśli projektodawca tej uchwały ma taką intencję, żeby wyrzucić przedsiębiorców z tego miejsca to mógł wpisać stawkę w wysokości 650 zł. Ja i tak będę głosował przeciw, nawet jeśli będzie stawka 300 zł i przekonuję radnych do tego, żeby nie wzięli na siebie odpowiedzialności za te dwie bardzo szerokie grupy i przedsiębiorców i klientów.

Radna Wanda Kmieciak – w § 2 w punkcie 2 czytamy, że w okręgu II stawka opłaty targowej będzie wynosiła 300 zł. Przecież musimy też wziąć pod uwagę osoby o skromnych dochodach, które tam się zaopatrują w towary po niskich cenach. Stawka 300 zł wystraszy wszystkich drobnych handlowców. Te miejsca na skutek wielu starań wyglądają naprawdę estetycznie. Uważam, że stawka 300 zł jest nie do przyjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – sprostuję pewna demagogię. Ja nie zarabiam 15.000 zł. To nie są moje pobory. Jeżeli ktoś stawia sprawę w ten sposób, że uchwała jest skierowana tylko przeciwko tym ludziom, którzy handlują przy Biedronce to mówi nieprawdę. Proszę zobaczyć, co się dzieje wokół sklepu Netto, co się dzieje wokół sklepu Intermarche. Po to gmina postawiła nowe targowisko na osiedlu Górny Taras, aby ludzie mogli handlować w godnych warunkach. Są wolne miejsca na rynku i można tam handlować. Mieszkańcy Gryfina handlując, prowadząc działalność gospodarczą płacą podatki, utrzymują punkty handlowe, odprowadzają podatki w naszym mieście. Nieprawdą jest, że przy Biedronce handlują mieszkańcy Gryfina, są to w 90% mieszkańcy Szczecina. Twierdzenie, że przy Biedronce jest taniej, a na rynku drożej też nie odpowiada prawdzie. Jeżeli brakowałoby miejsc do handlu, jestem gotowy z Państwem dyskutować. Jeżeli uważacie Państwo, że przy Biedronce jest taki centralny punkt, że można tam handlować to należy to uregulować. To nie jest mój wymysł, wszystkie miasta, które chcą uporządkować handel stosują taką stawkę zaporową. Czy chcemy powrócić do czasów handlowania z łóżek i ze straganów? Czasy rynku, który w latach 80-tych mieścił się w centrum miasta dawno już minęły. Gmina poniosła konkretne wydatki związane z uruchomieniem targowiska. Gdyby na targowisku nie było miejsca, to wtedy zastanawialibyśmy się wspólnie z radnymi o wyznaczeniu nowych miejsc do handlowania. Są miejsca do handlowania, w które zainwestowaliśmy. Z ośmiu stołów na targowisku na Górnym Tarasie zajęte są tylko dwa. Sześć stołów stoi pustych,  a osoby handlują przed sklepem Netto i stoją w przejściu przeszkadzając ludziom. Mogę podać szereg takich przykładów. Jeżeli zależy Państwu, żeby przy Biedronce był tylko  i wyłącznie handel, to niech któryś radny zgłosi wniosek o wyznaczenie miejsca do handlowania przy Biedronce. Jeżeli Rada go poprze, to ludzie będą tam handlować. Nie można natomiast dopuszczać do tego, żeby najbardziej uczęszczane miejsca były zatarasowane, bo ktoś chce tam prowadzić handel i płaci stawkę 8 zł tak jak na targowisku.. To po co targowisko było budowane?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie Burmistrzu, chciałbym zwrócić uwagę, że nie chodzi o kwestie finansowe, dla mnie sprawa jest zupełnie inna. Jeśli mamy szacunek do osób pracujących w ciężkich warunkach, to prawo nie powinno wchodzić w życie  i zaskakiwać tych ludzi w terminie miesiąca, czy dwóch tygodni. Jeśli ktoś zakupił towar, zrobił jego zapasy, zaplanował swoją działalność na dłuższy czas to nie można go zaskoczyć w taki sposób, że za miesiąc powinien on zlikwidować swój interes. Jeśli takie zmiany dokonujemy, to powinien być przynajmniej roczny termin na danie ludziom szansy do uporządkowania swojej działalności gospodarczej. Jestem zwolennikiem takich rozwiązań. Możemy dyskutować, czy określona działalność handlowa z punktu widzenia miasta jest potrzebna, czy nie, ale nie zaskakujmy tych osób, które oparły swoje życie na prowadzeniu określonej działalności i nie burzmy ich sytuacji życiowej. To nie są pojedyncze osoby, to są całe rodziny.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – na wcześniejszych sesjach radni mogli scedować swoje głosy na mieszkańców, był sprawa Pana Pielechowskiego. Na sali są zainteresowane osoby, które przedstawiłyby sprawę, szkoda, że nie mogą one zabrać głosu. Chciałabym zapytać Pana mecenasa, czy ja nie mam prawa scedowania głosu na mieszkańca gminy Gryfino.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący, bardzo Pana proszę, niech Pan dyscyplinuje dyskutujących, abyśmy mówili o przedłożonym projekcie uchwały. Chciałbym odnieść się do dwóch projektów uchwały w części dotyczącej paragrafu 5. Uważam, że taki zapis w proponowanej postaci, który obarcza straż miejską uprawnieniami i obowiązkami inkasenta jest nieporozumieniem. Straż miejska ma zupełnie inne zadania, ma zupełnie inne kompetencje i obowiązują ją zupełnie inne przepisy. Na przyszłość chciałbym prosić  o przestrzeganie jednej zasady. Jeżeli przygotowujemy projekt uchwały, która będzie dotyczyła którejkolwiek jednostki organizacyjnej, działającej w ramach urzędu, czy też przy urzędzie, dobrym zwyczajem jest, aby zasięgać opinii szefa tej jednostki na temat proponowanych rozwiązań. Zapis jaki jest proponowany w tym projekcie uchwały zawarty  w § 5 stanowi, że upoważnia się straż miejską w Gryfinie do kontrolowania miejsc w których prowadzona jest sprzedaż. Straż miejska w Gryfinie w ramach tej kontroli ma prawo żądać dowodu wpłaty opłaty targowej na rzecz gminy lub pokwitowania od inkasenta. Zapis ust. 3 mówi, że w przypadku stwierdzenia braku dowodu wpłaty lub pokwitowania straż miejska w Gryfinie ma prawo pobrać od sprzedającego opłatę targową zgodnie ze stawką obowiązującą w danych okręgach lub obliczoną na zasadach określonych w §3, nic nie mówi. Nie można tworzyć przepisu, który każdy będzie interpretował jak będzie chciał,  a interpretacja nie może prowadzić do wniosku, że stwierdzenie „ma prawo” jest ukrytym obowiązkiem straży miejskiej do wykonywania czynności inkasenta. To nie jest obowiązek straży miejskiej. W związku z tym jestem za tym, żeby ten przepis został wykreślony. Nie zgadzam się również z poglądem prezentowanym na komisjach, jakoby w § 5 ust. 5 była wyjaśniona ta kwestia. Ust.. 5 brzmi, że w przypadku odmowy zapłaty opłaty targowej strażnikowi miejskiemu w Gryfinie, strażnik miejski pobiera dane osobowe sprzedającego, który odmówił zapłaty i przekazuje powyższe dane Naczelnikowi Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych celem wszczęcia postępowania podatkowego. On nie powinien pobrać dane z dowodu osobistego tylko zastosować w ramach swoich obowiązków procedurę, która mu przysługuje, czyli wypisać mandat, a jeżeli ktoś odmawia jego przyjęcia, to skierować sprawę w ramach postępowania o wykroczenie. W związku z tym chciałbym na bazie tego zdarzenia, apelować, żeby na przyszłość zostawić straż miejską na tych uprawnieniach, które jej przysługują i nie robić z niej inkasenta. Chciałbym zwrócić Radzie uwagę na fakt, że nasza uchwała w przypadku jej podjęcia ma zastosowanie nie tylko na terenach, które stanowią mienie komunalne, zostanie ogłoszona  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Jest ona aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich, którzy na terenie gminy mieszkają i wszystkich, którzy na terenie gminy chcieliby handlować. Uchwała będzie miała również zastosowanie do tej osoby, która przyjdzie na mój teren prywatny, rozłoży stół i będzie na nim handlowała. Ona też będzie musiała uregulować opłatę targową, bo ten przepis prawa miejscowego ma zastosowanie do wszystkich.
Panu Burmistrzowi i Panu Kosińskiemu zadałem fundamentalne pytanie, od którego powinniśmy zawsze zaczynać dyskusję na temat przygotowywanych projektów uchwał, jaki jest cel przygotowania tej uchwały. Od Pana Naczelnika jednoznacznej odpowiedzi nie otrzymałem. Pan Burmistrz stwierdził, że celem tej uchwały jest zdyscyplinowanie handlujących w mieście Gryfinie i na terenie gminy w taki sposób, żeby handlowali tylko  w miejscach wyznaczonych. Jeżeli przyjąć a priori, że taki jest cel tej uchwały to propozycje zawarte w uchwale tego celu moim zdaniem nie osiągną.
Jeżeli przygotowujemy uchwały dotyczące w szczególności podatków, to nie zgadzam się, aby dzisiaj i w przyszłości dyskusja nad tymi uchwałami była prowadzona, tak jak ją prowadzimy do tej pory. Proponuję Panie Naczelniku Kosiński, aby przygotowując projekty uchwał podatkowych mieć odpowiedni plan postępowania w tej sprawie. Ja nie bez kozery na komisjach zadałem Panu pytanie czym się Pan kierował proponując stawki w wysokości: 3 zł, 4 zł, 8 zł, 10 zł, 11 zł, czy 15 zł. Pan powiedział wówczas, że na podstawie rozmów telefonicznych z innymi gminami wybrał średnią stawkę dla nas. Ja nie zgadzam się na taką konwencję myślenia, ani tym bardziej praktykę opracowywania uchwał podatkowych. Jeżeli jest przygotowywany projekt uchwały, który ma charakter podatkowy, to należy zadać sobie pytanie, jaki ona ma sens w projekcie budżetu, co chcemy z punktu widzenia finansowego tą uchwałą osiągnąć, czy ona ma stanowić uzupełnienie jakiejś luki w budżecie, jaką kwotę na podstawie tej uchwały chcemy uzyskać. Porównywanie gminy Gryfino do innych gmin jest absolutnie niestosowne. Gmina gminie nie jest równa. Gminy mają różne potrzeby, mają różne budżety i tymi projektami uchwał chcą osiągać różne cele.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - wszystkie okoliczności, które podnosił radny Różański ja również podzielam. Jeśli wprowadzamy określone prawo to pomijając kwestie, żeby obywatele nie byli nim zaskakiwani, to prawo powinno być jasne i czytelne. Wskazujemy, że opłata będzie wynosiła 5 zł dla sprzedających artykuły używane o małej wartości do 100 zł. W handlu stosuje się takie kryteria jak wartość i cena. Wartość może być bardzo niska, a cena może być bardzo wysoka i może być odwrotnie, wartość towaru może być bardzo wysoka, a cena bardzo niska. Kto będzie to określał? Wejdziemy w sytuację, która będzie rodzic dużo problemów nie tylko dla egzekucji. Jeżeli prawo nie może być egzekwowane, to takiego prawa nie można ustanawiać. Zachęcam Pana Burmistrza do rozważenia możliwości wycofania tego projektu uchwały i przedyskutowania całej sprawy szeroko z prawnikami, uwzględnienia uwag, które zgłosili radni, aby nie zaskakiwać mieszkańców i podejść do tematu w takich kategoriach, jak mówił radny Różański.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – zgadzam się z Panem Burmistrzem, że należałoby uporządkować estetykę handlu i wizerunek tego handlu w mieście Gryfinie. Zgadzam się również z radnymi, że chyba nie taka jest droga do uporządkowania tej estetyki. Czy chcemy tego, czy nie handel wychodzi na ulicę, kwiaciarnia wystawia swoje towary przed drzwi. Sklep Biedronka jest terenem handlu, czy to nam się podoba, czy nie, bar, który przy tym sklepie istnieje, jeżeli wystawi stoliki, też będzie handlował przed miejscem, które ma wyznaczone do handlu. Być może należałoby zobligować PSS do zadaszenia tego miejsca, do stworzenia stoisk, które można byłoby wynająć sprzedającym i w ten sposób poprawić estetykę tego handlu. Zgadzam się z Panem Przewodniczącym, że powinniśmy jeszcze raz zastanowić się nad tą kwestią i chyba jednak wycofać ten projekt uchwały. Bardzo o to proszę Pana Burmistrza.

Radna Janina Nikitińska – znam o wiele więcej miejsc, które są wiele gorszym stanie, niż miejsce przy Biedronce. Myślę, że tu chodzi o coś innego, myślę, że chodzi o naciski handlowców z targowiska. Na targowisku są bardzo wysokie ceny, na naszym targowisku jest o 50% drożej niż na Tobruku w Szczecinie. Osoby, które zarabiają 5.000 zł, czy 6.000 zł stać na to, żeby kupować na rynku. Mamy jednak mnóstwo mieszkańców, którym nie przeszkadza handel pod Biedronką, ponieważ tam zaopatrują się w towary.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chciałbym odpowiedzieć na pytanie radnej Magdaleny Chmury – Nycz. Proszę zajrzeć do Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie, § 23 gdzie jest wskazane, że Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym, ale oczywiście nie w zastępstwie radnego. Radny nie może scedować swojego głosu, może najwyżej prosić o to, żeby udzielić komuś głosu. Ja z reguły pozwalam zajmować stanowisko, natomiast nasze poglądy są w wielu miejscach zbieżne i myślę, że jesteśmy  w stanie wspólnie patrzyć na interes i tych mieszkańców Gryfina, którzy sprzedają towary i innych mieszkańców. Myślę, że nie ma potrzeby, abyśmy słuchali dodatkowo Pań  w tej dyskusji.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – wsłuchując się w Państwa głosy, wycofuję projekt uchwały z porządku obrad. Jeżeli twierdzicie Państwo, że obok Biedronki jest czysto  i estetycznie, to wyznaczymy to miejsce dodatkowo, jako miejsce do handlowania. W dniu dzisiejszym wycofuje tą uchwałę.

Projekt uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru Burmistrz wycofał z porządku obrad XXXIII sesji.

Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK Nr 3/XXXIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 10.
Uchwała Nr XXXIII/329/08 stanowi załącznik nr 11.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych na terenie obrębu Wełtyń gmina Gryfino – DRUK Nr 4/XXXIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem  o podwyższenie opłaty adiacenckiej do 50%. Wniosek ten zostanie poddany pod głosowanie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – po komisji jeszcze raz przeanalizowałam tą uchwałę  i mam wątpliwości. Komisja zawnioskowała o zwiększenie opłaty adiacenckiej do 50%, na komisji powiedziano nam, że opłata adiacencka na dzień dzisiejszy wynosi 30%, a wcześniej nas poinformowano, że 50%. W uchwale stawkę opłaty ustalono na 30%, a w uchwale obowiązującej 50%. Chyba komisja została wprowadzona w błąd. Bardzo proszę Panią Naczelnik jeszcze raz o wyjaśnienie tej kwestii.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - czy w związku z tym Komisja Rewizyjna chciałaby zmodyfikować swój wniosek?

Radna Magdalena Chmura – Nycz – nie mogę sama podjąć decyzji w tej sprawie, dlatego proszę o przerwę, aby komisja jeszcze raz mogła poprosić o wyjaśnienia Panią Naczelnik.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - nie ma uchwały mówiącej o 50% stawce opłaty adiacenckiej. Ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi, że w przypadku scalenia  i podziału nieruchomości rada miejska uchwala stawkę do 50%. W przypadku scalenia i podziału jakiegoś obszaru ta stawka jest uchwalana przez radę miejską, każdorazowo, do każdej procedury scalania. W związku z tym nie wiem skąd jest informacja, że jest jakaś obowiązująca stawka 50%. Dotychczas była przeprowadzana przez gminę Gryfino jedna procedura scalenia i podziału nieruchomości. W 1998 roku została podjęta przez Radę Miejską uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości leżących w obrębie ul. Reymonta. Wtedy została ustalona stawka opłaty adiacenckiej w wysokości 50%, wnioskowana przez Pana Burmistrza była w wysokości 30%, natomiast radni zdecydowali, że stawka ma wynosić 50%. W tej sytuacji jest przedstawiony Państwu projekt uchwały z propozycją stawki  w wysokości 30%. Może ona wynosić maksymalnie do 50%. Możecie Państwo przyjąć stawkę zaproponowaną przez Pana Burmistrza w projekcie uchwał, możecie ją Państwo obniżyć, macie również prawo do podwyższenia tej stawki. Wszystkie dokumenty i wzrosty wartości nieruchomości zostały dokładnie przeanalizowane, w postępowaniu uczestniczyła Rada uczestników scalenia i podziału, na sesji jest dzisiaj jej przedstawicielka. To jest kompromis, który został wypracowany ze wszystkimi uczestnikami scalenia, stawka 30-procentowa będzie do udźwignięcia finansowego dla uczestników scalenia.

Przedstawiciel Rady uczestników scalenia i podziału nieruchomości Zofia Kosińska – stawka 30-procentowa jest bardzo wysoka. Przy areale działki o wielkości 30 arów i 30% stawce opłaty adiacenckiej jej wysokość wynosi 25.255 zł. To są bardzo małe działki, nie są one przeznaczone do sprzedaży, są przeznaczone do użytku prywatnego. Do ogólnych kosztów doszedł również domiar 486 metrów i kwota 35.556 zł. Ogólna kwota scalenia działki wynosi więc na dzień dzisiejszy 61.000 zł. Jest to bardzo wysoka kwota, więc bardzo proszę o obniżenie tych kosztów. O 50-procentowej stawce nie może być mowy. Wypowiadam się w imieniu wszystkich uczestników scalenia, nie tylko w swoim. Mam takie upoważnienie.

Radny Artur Nycz - pamiętam kiedy podejmowaliśmy ostatnio decyzję o opłacie adiacenckiej funkcjonowaliśmy w całkowicie innych realiach budżetowych. Należy sobie zadać pytanie, czy my musimy obciążać mieszkańców w ogóle opłatami adiacenckimi. Ja wiem, że my dajemy tym ludziom pewien majątek, pewną jego wartość, może on zostać sprzedany i uzyskane z tego tytułu pewne dochody, ale zwróćcie Państwo uwagę na to, że my dysponujemy projektem budżetu, w którym są założone dochody w wysokości ponad 130 mln zł. Dysponujemy podatkiem od nieruchomości powiększonym rocznie blisko o 20 mln zł. Czy my musimy naprawdę iść w kierunku obciążania mieszkańców dodatkowymi opłatami, takimi jak opłaty adiacenckie? Zdaję sobie sprawę, że te osoby dostają pewną wartość nieruchomości, ale miejmy też na uwadze, że są to przede wszystkim mieszkańcy Gryfina, że płacili i będą płacić nadal podatki. Namawiam do nie pobierania w ogóle opłaty adiacenckiej. To są naprawdę wysokie kwoty , mamy wiele innych źródeł finansowania, z których możemy realizować zadania własne i moim zdaniem nie ma potrzeby, abyśmy korzystali z tego prawa. Mam wniosek, abyśmy w ogóle nie pobierali opłaty adiacenckiej zarówno w tym przypadku, jak i we wszystkich innych podobnych przypadkach w przyszłości.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – osoby, które staja się właścicielami gruntów rolnych przekształconych w grunty budowlane zyskują na wartości tych działek  i w momencie kiedy dochodzi do sytuacji, że część tych osób zaczyna zbywać te grunty innym osobom, rozpoczyna się proces budowlany, tak jak np. w miejscowości Pniewo, to na gminie ciążą określone obowiązki. Od kilku lat mówimy, że Pniewo jednak zostało zaniedbane przez gminę, dopuszczono do budownictwa jednorodzinnego, natomiast za tym budownictwem nie została wykonana infrastruktura. Opłaty adiacenckie powinny być oczywiście niskie, natomiast trzeba zawsze pamiętać o tym, że po przekształceniu gruntu jest szansa, że na danym terenie rozpocznie się proces budowlany, a konsekwencja będzie taka, że gmina powinna doprowadzić do tych terenów przede wszystkim infrastrukturę drogową  i jeżeli jest to możliwe kanalizacyjną. Dotąd było tak, że pobieraliśmy opłaty adiacenckie, ale nie nadążaliśmy z infrastrukturą. Mam nadzieję, że to wraz ze wzrastającymi dochodami w budżecie to się zmieni.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – chciałabym poinformować, że Komisja Rewizyjna wycofuje swój wniosek.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – według obowiązujących przepisów gmina ma obowiązek naliczyć opłatę adiacencką, nie może odstąpić od jej pobrania. Przy scaleniu nieruchomości przy ul. Reymonta była opłata 50-procentowa. Naczelnik Wydziału Pani Teresa Drążek przystępując do negocjacji w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej została przeze mnie upoważniona do wynegocjowania zmniejszenia tej opłaty do 30%,  w związku z tym, że sytuacja finansowa gminy się poprawia. Gmina będzie prowadzić taką politykę, że im będzie lepsza sytuacja finansowa, tym stawka opłaty adiacenckiej będzie się zmniejszała. Na dzień dzisiejszy została wynegocjowana z mieszkańcami opłata adiacencka w takiej wysokości i w tej chwili byłoby niepoważne burzenie tego ustalenia, które zostało wynegocjowane. Nadal podtrzymuję, że opłata adiacencka za scalenie i podział tych nieruchomości powinna wynosić 30%.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - zwracam uwagę na pewien kompromis zawarty z komitetem scalającym, w imieniu rady wypowiadała się Pani Kosińska  i zaakcentowała, że stawka 30% została przez tą radę zaakceptowana.

Radny Artur Nycz – my nie uczestniczyliśmy w tych negocjacjach, nikt wcześniej nie pytał Rady, jakie ma zdanie co do wysokości opłaty adiacenckiej, stąd dzisiaj toczymy taką dyskusję. Przedstawicielka rady powiedziała wyraźnie, że dla nich są to kwoty wysokie. Weźmy pod uwagę, że nie mamy w tym przypadku do czynienia z przedsiębiorcami, czy bogatymi osobami, które zakupiły grunt celem podniesienia jego wartości, a następnie jego sprzedaży z zyskiem, tylko mamy do czynienia z mieszkańcami, którzy te grunty posiadają najczęściej od wielu lat. W związku tym wydaje mi się, że można odstąpić od opłaty w tej wysokości. Chciałbym zmodyfikować swój wniosek, jeżeli mamy obowiązek pobrania tej opłaty adiacenckiej, powinniśmy obniżyć ją. Jeżeli zaproponowalibyśmy mieszkańcom Wełtynia opłatę np. w wysokości 10%, to nie sądzę, aby byli oni niemile zaskoczeni taką propozycją, dlatego składam wniosek o obniżenie stawki opłaty adiacenckiej do 10%.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - dzisiaj licytujemy się, padł wniosek, aby opłaty nie było w ogóle, później było 50%, teraz jest 10%. Jest to poważna sprawa, można skorzystać z inicjatywy jaką mają radni. Osoby zainteresowane sprawą mogły zgłosić do Prezydium Rady określony wniosek, który mógłby być rozpatrzony na następnej sesji.  W takiej sytuacji mieszkańcy Wełtynia mogliby skorzystać z uchwalonego prawa, natomiast nie powinniśmy doprowadzać do takich sytuacji, że w kwestii już uzgodnionej zmieniamy nagle swoje stanowisko. Ja też jestem zwolennikiem jak najniższych obciążeń dla obywateli, ale chciałbym prosić radnego, aby wycofał swój wniosek abyśmy dzisiaj przegłosowali tą uchwałę. Spotkamy się w szerszym gronie z Panem Burmistrzem, spróbujemy przeanalizować tą kwestię i być może w przyszłości przygotować na Radę stosowne stanowisko.

Radny Stanisław Różański - proszę pamiętać, że opłata adiacencka jest immanentnie związana z wydatkiem z budżetu. Żeby można było pobrać opłatę adiacencką, to trzeba najpierw ten teren, którego wartość wzrośnie uzbroić, doprowadzić wodę, gaz, wybudować wodociąg, kanalizację. Na to wszystko trzeba mieć pieniądze. Z jednej strony z budżetu będziemy brali pieniądze i podnosili wartość tego terenu, a z drugiej strony będziemy altruistycznie zwalniali ludzi od opłat kosztem tych wydatków budżetowych.

Radny Paweł Nikitiński – chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że my jesteśmy właśnie przed podjęciem decyzji dotyczącej wysokości tej opłaty i że kompetencja Rady Miejskiej  w Gryfinie pozwala jej na modyfikację. Zaproponowana wysokość opłaty wydaje mi się godna rozważenia. Wracając do dyskusji na temat naszej altruistycznej działalności na rzecz pozostałych mieszkańców, to musimy powiedzieć, że taką działalność od czasu do czasu Rada Miejska swoimi decyzjami prowadzi. Finansuje różnego rodzaju inwestycje, np. dotyczące przyłączy kanalizacyjnych, przyłączy gazowych. Należy na ten problem patrzeć całościowo, a nie tylko w przypadku kiedy rozmawiamy o tej konkretnej uchwale i mówimy, że ewentualna zmiana byłaby działaniem zdecydowanie odbiegającym od tych, które podjęliśmy w przeszłości. Rozumiem argumentację radnego Artura Nycza, nie jest pozbawiona sensu i chyba obrady Rady Miejskiej w Gryfinie są najlepszym miejscem do tego, żeby o tym podyskutować. Dlatego ważne jest stanowisko, które zaprezentowała przedstawicielka komitetu scalającego. Należy przyjąć że doszło do porozumienia w sprawie wysokości opłaty adiacenckiej i że to porozumienie jest akceptowane przez obydwie strony.

Radny Artur Nycz – nie uczestniczyłem w spotkaniach tego komitetu, nikt wcześniej nie zaproponował, aby usiąść i porozmawiać o opłatach adiacenckich. Ja jestem zwolennikiem nie pobierania opłaty adiacenckiej, więc jest mi wszystko jedno, czy opłata będzie 1%, czy 2%. Osiągnięto kompromis, bo jakie było wyjście, gdzieś ten kompromis trzeba było znaleźć. Radny Różański ma rację, że opłata adiacencka jest związana z podniesieniem wartości określonej nieruchomości, tylko czy my musimy karać ludzi dodatkowymi opłatami? Naszym zadaniem jest doprowadzanie do sytuacji, w której wartość nieruchomości mieszkańców Gryfina będzie podnoszona, w której będą oni mogli ją zmaterializować w postaci sprzedaży. Przecież nie jest to żadna łaska z naszej strony, że Gmina dokonała działań do których jest zobowiązana. Oczywiście jest to zmniejszenie określonych wpływów do budżetu, natomiast uważam, że w sytuacji, w której nasze wpływy budżetowe są znacznie zwiększone,  w sytuacji, w której na każde zadania własne gminy możemy szukać dofinansowania zewnętrznego stać nas na to. Jeżeli możemy dać tym ludziom dzisiaj możliwość obniżenia tej opłaty, to dlaczego tego nie zrobić. Rozumiem, że Państwo chcecie utrzymać 30-procentową stawkę, ale uważam, że stawka 10-procentowa będzie jakimś sensownym kompromisem, dlatego proszę o przegłosowanie mojego wniosku.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chciałbym zwrócić uwagę, że Rada pracuje nie tylko na sesjach Ten temat był poruszany na komisjach i radny Artur Nycz nie powinien nas zaskakiwać takimi wnioskami na sesji. Czy jest potrzeba zmiany stawek opłat adiacenckich nie jesteśmy w stanie dzisiaj rozstrzygnąć, bo musielibyśmy zorganizować debatę, dać czas Panu Burmistrzowi i jego pracownikom do przygotowania się. Apeluję do radnych, jeśli mają określone stanowisko w danej sprawie, aby wcześniej uczestnicząc na komisjach zadawać pewne pytania.

Radny Stanisław Różański – ponieważ naszym obradom przysłuchuje się publiczność, są obecni członkowie komitetu scalającego nie chciałbym, aby po głosie radnego Nycza pozostało wrażenie, że Rada może inaczej, a nie chce. Proszę Państwa sprawa jest regulowana art. 107 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoby, które otrzymały nowe nieruchomości, wydzielone w wyniku scalenia i podziału są zobowiązane do wniesienia na rzecz gminy opłat adiacenckich w wysokości do 50% wzrostu wartości tych nieruchomości. Wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w uchwale o scaleniu  i podziale nieruchomości. Tworzenie na tej sali wrażenia, że możemy postąpić inaczej jest wprowadzaniem opinii publicznej w błąd.

Radny Artur Nycz – Panie Przewodniczący zgadzam się, że nie powinniśmy zgłaszać wniosków, jeżeli było określone rozstrzygnięcie na komisjach, ale na komisjach był rozstrzygnięty określony projekt dotyczący opłaty targowej, dzisiaj rano został przedstawiony inny projekt, który dodatkowo został jeszcze zmodyfikowany na sesji z pewnymi autopoprawkami, więc nie twórzmy wrażenia, że komuś coś wolno bardziej, a komuś mniej.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku radnego Artura Nycza, aby opłata adiacencka dot. nieruchomości scalanych w miejscowości Wełtyń wynosiła 10%.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych przy 15 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że ww. wniosek nie został przyjęty.
Wydruk głosowania nad wnioskiem radnego Artura Nycza stanowi załącznik nr 12.

Radny Marek Sanecki - jak należy rozumieć § 2 projektu uchwały, w którym zapisane jest, że na obszarze objętym scaleniem i podziałem Gmina planuje wybudowanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej. Czy wtedy gmina będzie pobierała dodatkowe opłaty adiacenckie, czy będzie to wykonane  w ramach tej jednej opłaty adiacenckiej?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w ramach tej jednej opłaty.

Radny Marek Sanecki - należy powiedzieć zatem, że ta stawka 30% opłaty jest bardzo racjonalna, bowiem z informacji, które uzyskaliśmy na komisjach z tytułu scalenia i podziału, kwota jaka pozostaje do dyspozycji gminy wynosi 180 tys. zł. Koszty wybudowania tej infrastruktury będą zdecydowanie większe, więc gmina do tego przedsięwzięcia dołoży  i wniosek, abyśmy obniżyli tą opłatę do 10% jest trochę populistyczny.

Radny Artur Nycz – Panie radny Sanecki, populistycznego nic tutaj nie ma. Są zasadnicze różnice między nami, Pan uważa, że cokolwiek w gminie się zrobi należy brać na to pieniądze od ludzi, a ja Panu powtarzam, że sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa to są inwestycje, które są finansowane przez Unię Europejską. Można dowiedzieć się o tym ze stron Urzędu Marszałkowskiego.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych na terenie obrębu Wełtyń gmina Gryfino została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 13.
Uchwała Nr XXXIII/330/08 stanowi załącznik nr 14.

Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK Nr 5/XXXIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 15.
Uchwała Nr XXXIII/331/08 stanowi załącznik nr 16.

Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej położonej  w obrębie ewidencyjnym Daleszewo – DRUK Nr 6/XXXIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej położonej  w obrębie ewidencyjnym Daleszewo została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 17.
Uchwała Nr XXXIII/332/08 stanowi załącznik nr 18.

Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzenin oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tej nieruchomości – DRUK Nr 7/XXXIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzenin oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tej nieruchomości została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 19.
Uchwała Nr XXXIII/333/08 stanowi załącznik nr 20.

Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino, w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości gruntowych, stanowiących drogi, położonych w mieście Gryfino w obrębach ewidencyjnych nr 3 i 4 – DRUK Nr 8/XXXIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino, w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości gruntowych, stanowiących drogi, położonych w mieście Gryfino w obrębach ewidencyjnych nr 3 i 4 została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 21.
Uchwała Nr XXXIII/334/08 stanowi załącznik nr 22.

Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino, w drodze wykupu od osoby prawnej, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 - DRUK Nr 9/XXXIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie odpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino, w drodze wykupu od osoby prawnej, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 23.
Uchwała Nr XXXIII/335/08 stanowi załącznik nr 24.

Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – DRUK Nr 10/XXXIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radny Stanisław Różański - jestem przeciwny, aby ta sprawa była dziś rozpatrywana. Na posiedzeniu dwóch komisji stawiałem wniosek i zwracałem się do radnego Nikitińskiego, aby wycofał ten projekt uchwały, jednak nie wyraził on na to zgody. Zwracałem się również na poprzedniej sesji do Pana Przewodniczącego, aby szanując zasadę res iudicata nie dopuścił do ujęcia tej sprawy w porządku obrad. Stało się inaczej. W związku z tym w dniu dzisiejszym muszę powtórzyć raz jeszcze, to co mówiłem do tej pory. Będę głosował przeciwko przyjęciu tej uchwały dlatego, że została naruszona zasada, która zarówno w postępowaniu przed sądem, jak i w postępowaniu administracyjnym ma fundamentalne znaczenie przy rozpatrywaniu i załatwianiu spraw. Przed sądem obowiązuje zapis art. 366 kpc, który powiada, że wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej, co do tego, co w nim zostało rozstrzygnięte. Prawnicy nazywają ta zasadę res iudicata. Oznacza to, że jeśli sąd prawomocnym wyrokiem rozstrzygnie raz sprawę i ktoś chciałby w tej samej sprawie wnieść nowy akt oskarżenia bądź nowe powództwo, to sąd w myśl tej zasady, że została osądzona  i rozstrzygnięta sprawa prawomocnym wyrokiem, nie może po raz drugi przyjąć tej sprawy na wokandę i jej rozpatrywać. Ona musi być w myśl tej zasady niedopuszczona do ponownego rozpatrzenia. Podobna zasada obowiązuje w postępowaniu administracyjnym.
Art 16 kpa powiada wprost, że decyzje od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji są ostateczne. Chodzi o to, aby ciągle nie wracać do tych samych spraw jeżeli zostały prawomocnie osądzone, albo ostatecznie rozstrzygnięte. Podjęliśmy w tej sprawie uchwałę i wracanie w tej chwili do tej sprawy ponownie, przedkładanie nowego projektu uchwały, która w sposób odmienny próbuje proponować załatwienie tej sprawy, stanowi jawne pogwałcenie tych dwóch fundamentalnych zasad, zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak też w postępowaniu sądowym. Jeżeli tej sprawie chcemy się dobrze przysłużyć, to mamy koncepcję postępowania w tej sprawie, żeby można było osiągnąć ten skutek, który zakłada ten kolejny projekt uchwały. Skupmy się na tym, aby przede wszystkim przekonać naszych parlamentarzystów w ramach apelu, który proponujemy podjąć, żeby zajęli się problemem i znowelizowali przepisy, aby można było jednorodnie sprawy rozpatrywać i po 31 grudnia br. rozpatrzyć je w nowym wydaniu. Skoro Burmistrz teraz proponuje projekt uchwały kierunkowy dotyczący budowy i dotacji budowy oczyszczalni biologicznych i będzie to w perspektywie stanowiło jakieś rozwiązanie tego problemu, to nie twórzmy wrażenia, że możemy w sposób kolejny do tych spraw podchodzić i proponować zupełnie nowe rozstrzygnięcia, jak gdyby w tej sprawie nic się nie stało. Stało się, jest podjęta uchwała, obowiązuje do 31 grudnia 2008 r. i w tym stanie prawnym nie możemy w dniu dzisiejszym, nawet mówiąc, że wchodzi ona w życie od 1 stycznia 2009 r. proponować innych rozwiązań. Dlatego będę głosował przeciwko temu projektowi uchwały.

Radny Paweł Nikitiński – ponieważ radny Różański odniósł się do kilku kwestii związanych z procedowaniem nad tym projektem uchwały jestem zmuszony podzielić się swoimi uwagami z Wysoką Radą. Zwracam uwagę Radzie, że to do nas należy kompetencja uchwalania wysokości górnych stawek i że proponowany przez Gryfińskie Przymierze Wyborcze projekt uchwały ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., czyli w pierwszym dniu, w którym nie będą obowiązywały stawki zawarte w uchwale, która obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008 r. Druga sprawa, którą Pan radny również poruszył, a będzie ona przedmiotem pracy Rady Miejskiej na następnej sesji związana jest z apelem, który Rada Miejska w Gryfinie zamierza wystosować do parlamentarzystów. Nie zamierzam krytykować tego projektu uchwały, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że przy obecnym stanie prawnym jest możliwe uregulowanie tych wszystkich kwestii nad którymi procedujemy w tej chwili. Nie jest potrzebna ku temu zmiana. Potrzebna jest zmiana, ale spojrzenia na problem, bo ustawodawca zezwolił w sposób skuteczny uregulować te kwestie. Nie mam złudzeń co do tego, że w trakcie głosowania tą uchwałą nie zostanie ona przyjęta. Mam czyste sumienie, bo na propozycję Pana Burmistrza, abyśmy rozmawiali na temat ostatecznego kształtu tego projektu uchwały, odpowiedziałem otwarcie i jestem nadal otwarty. Wskazałem trzy płaszczyzny, na których jesteśmy gotowi do rozmów. Pierwsza płaszczyzna to jest wysokość górnych stawek, druga to wysokość dopłaty do różnicy między odbiorem ścieków  z kanalizacji i odbiorem ścieków ze zbiorników bezodpływowych i trzecia płaszczyzna, w której widzimy także pole do ewentualnych rozmów to jest wysokość bonifikaty za wybudowanie oczyszczalni przydomowych. Rozumiem, że w większości Rady Miejskiej nie ma dzisiaj przekonania oraz nie ma go u samego Burmistrza. Mimo zapewnienia o podjęciu rozmów, rozmowy nie zostały podjęte, choć uczciwie dodam, że Pan burmistrz skierował do mnie pismo, w którym poinformował mnie o pracach, które wykonał w zakresie uzyskania wiążącej wiedzy, co do możliwości przeprowadzenia tych wszystkich zmierzeń, które przewiduje nasz projekt uchwały, natomiast do dnia dzisiejszego takich rozmów wspólnie jeszcze nie odbyliśmy. Ja mam pewną satysfakcję składając ten projekt uchwały, dlatego, że pragnę przypomnieć radnym i Panu Burmistrzowi, że Gryfińskie Przymierze Wyborcze jest tylko kontynuatorem pewnej wizji, która została zaprezentowana przez mieszkańców i jest przez mieszkańców popierana. Co prawda, Rada Miejska w Gryfinie odrzuciła skargę Pana Władysława Pielechowskiego, w moim przekonaniu skargę całkowicie zasadną, to nawet  w takiej sytuacji odniosła ona jednak swój skutek, bo szereg prac w zakresie tej problematyki, o której dyskutujemy, w Gminie Gryfino po rozpoczęciu inicjatywy Pana Pielechowskiego zostało podjętych. Ja z niekłamaną satysfakcją odbieram szybko zmieniające się dane, które przepływają pomiędzy poszczególnymi radnymi w stosunku do tych danych, które uzyskaliśmy w przeszłości, co do ilości szamb zarejestrowanych w gminie Gryfino, co do ilości ścieków odbieranych w gminie Gryfino. To świadczy o tym, że tą problematykę objęto szczególnym nadzorem i szczególną ochroną. Cieszę, się, że zauważono te wszystkie aspekty, bo co do tego, że dane, które nam podawano, m.in. z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych niosą dosyć duży ładunek błędu, byłem przekonany od samego początku, z tym tylko, że jeśli operujemy pewnymi danymi, to są to dane stałe bez względu na to, czym się zajmujemy, a nie w zależności od tego, którą problematykę bierzemy pod uwagę. Pragnę zwrócić także uwagę Wysokiej Radzie na fakty, które występują na terenie gminy Gryfino i są niepokojące  w krótkiej i długiej perspektywie. Na przykład w miejscowości Chwarstnica jest rów melioracyjny, do którego podłączonych jest szereg domostw, a końcem tego rowu jest jezioro w Chwarstnicy. Dlaczego nie egzekwuje się należytego wypełniania obowiązków przez właścicieli nieruchomości? To jest pytanie, na które odpowiedź chciałbym precyzyjnie uzyskać. Kolejny aspekt, który jest niezwykle istotny w sprawie, to taki, że uchwała przewiduje swoistą abolicję. Pomimo stanu, w którym obecnie znajdują się zbiorniki bezodpływowe i pomimo tego, że nieczystości są także wylewane w miejsca do tego nie przeznaczone, uchwała zakłada abolicję. Wejście w życie od 1 stycznia 2009 r. tego prawa gwarantuje równość stron. Z jednej strony właściciel nieruchomości będzie miał szereg praw, ale będzie miał też szereg obowiązków i z drugiej strony Rada Miejska i Burmistrz, który będzie należycie i skrupulatnie kontrolował, czy ochrona środowiska i obowiązki właścicieli nieruchomości będą należycie wykonywane. Ponieważ jest to projekt kosztowny, budzi on zapewne z tego powodu kontrowersje, natomiast my jesteśmy przekonani co do tego, że koszty w tym zakresie warto ponieść ze względu na ochronę środowiska naturalnego i naszą odpowiedzialność za to wszystko co dzieje się w gminie Gryfino, w tym także to, co dzieje się w zakresie ochrony środowiska. Rozumiejąc argumentację, która pada z ust poszczególnych radnych i Pana Burmistrza oczekiwaliśmy, że takim bardzo dobrym powodem do dalszych rozmów i do ewolucji w tej sprawie byłoby wpisanie w projekcie Pana burmistrza trzeciego zadania finansowanego z GFOŚiGW, a mianowicie dopłat do wywozu nieczystości ciekłych. Tego oczekiwaliśmy zwłaszcza, że jest to uchwała czysto intencyjna. Ta uchwała niczego nie gwarantuje, niczego nie rozwiązuje, niczego nie określa, pokazuje intencje. Dzisiaj w tej uchwale jest mowa o intencji budowy oczyszczalni przydomowych  i drugim zadaniu, które jest związane z likwidacją azbestu na terenie gminy Gryfino. Pokazanie tego trzeciego zadania jest rzeczywistym pokazaniem dobrej woli w tej sprawie. Ponieważ pojawiały się także komentarze związane z redakcją, z przygotowaniem i ze zgodnością z prawem powszechnym przypominam Wysokiej Radzie, że organem nadzoru wobec Rady Miejskiej w Gryfinie jest Wojewoda Zachodniopomorski i jeśli Wojewoda uzna, że uchwała jest niezgodna z prawem to ją uchyli. Jeżeli uzna, że jest niezgodna z prawem  w jakiejś części, to ją uchyli w tej części. My dysponujemy niezależną opinią prawną w tym zakresie i jeśli będzie szczera wola powrotu do rozmów w przyszłości nad tym projektem uchwały, to ją zaprezentujemy. Nasza opinia wskazuje jasno, że rozwiązania, które proponujemy są zgodne z polskim prawem i są możliwe do zastosowania. Dowodem na to jest miasto Wrocław, które takie rozwiązanie stosuje, co prawda przyjął inną propozycję dojścia do ustaleń legislacyjnych, ale takie rozwiązanie zastosowano. Jeszcze raz podkreślam, że my składając ten projekt uchwały mamy w intencji uregulowanie procesu, który był  w gminie Gryfino przez szereg lat zaniedbany, nawet nie tylko minionych sześciu lat, które obejmują kadencję Pana Burmistrza Piłata, ale szeregu innych lat z przeszłości. Problem jest kosztowny, trzeba będzie go uregulować i Rada Miejska w Gryfinie prędzej, czy później będzie musiała się z nim zmierzyć. Dzisiaj ma ku temu pierwszą okazję. Zachęcam do głosowania za tym projektem uchwały.

Radna Elżbieta Kasprzyk – w swojej wypowiedzi chciałabym się odnieść, że mimo, że Pan radny uprzedził sytuację mówiąc, że dane m.in. w skutkach finansowych ewoluowały, to ta ewolucja jest dość duża. Autorzy projektu podają, że obliczeniowa ilość szamb wynosi 217.
Z informacji, jakie uzyskałam z urzędu mam informację, że tyle szamb mamy w Gryfinie, natomiast na terenie miasta i gminy Gryfino jest ich 890. W dalszych punktach autorzy projektu przedstawiają skutki finansowe całej operacji dopłat i bonifikat, które obliczają na 1 mln zł w rozłożeniu na trzy lata. Mnożąc ilość szamb zaewidencjonowanych, co najmniej cztery razy, daje nam to kwotę 4 mln z. Należy to wziąć pod uwagę przy głosowaniu nad tym projektem uchwały.

Radna Wanda Kmieciak – chciałbym odnieść się do tego projektu, sprawy kanalizacji  i budowy przydomowych oczyszczalni. Po dyskusji jaka miała miejsce i na terenach wiejskich, na sesji i komisjach Rady Miejskiej jestem zadowolona z tego, że Pan Burmistrz podjął się opracowania koncepcji budowy kanalizacji i tam gdzie nie jest ona zasadna  z przyczyn ekonomicznych, budowy oczyszczalni przydomowych. Jeżeli ta koncepcja powstanie, a Pan Burmistrz zapowiadał, że ma być ona przygotowana do czerwca 2009 r., to uważam, że dyskusja jest jak najbardziej potrzebna, musimy dojść do konsensusu, żeby w te zadania jak najszybciej zacząć inwestować.

Radny Paweł Nikitiński – nie jesteśmy w tak uprzywilejowanej sytuacji, w której możemy dysponować na co dzień wszystkimi danymi, natomiast informacje, które są zawarte  w projekcie uchwały są informacjami, które uzyskaliśmy z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Mamy także wiedzę o tym, że po złożeniu skargi Pana Pielechowskiego  w całym procesie i w całej problematyce poczyniono wiele prac i to nas satysfakcjonuje. Stąd najprawdopodobniej ta różnica. Ja także podkreślam, że opieraliśmy swoje dane o informacje, które uzyskaliśmy od PUK, także wymienianych na jednej z Komisji Rady – na Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. To pokazuje także te zjawiska, które są pozytywne w tym procesie, a polegają na porządkowaniu spraw, które uporządkowania wymagały. Ja nie mam złudzeń, że co do zasady, szamb w gminie Gryfino powinno być więcej niż 900. A jeśli nie ma więcej niż 900, to rodzi się pytanie, gdzie one są i gdzie te ścieki są wylewane, ale to są pytania, które nadal pozostają bez odpowiedzi. Stąd m.in. po raz trzeci zwracam uwagę, że wskazaliśmy płaszczyzny, w których jesteśmy gotowi do rozmów. Biorąc pod uwagę, że realna ilość szamb jest zdecydowanie większa, skala dopłat nie mogłaby zatem najprawdopodobniej wynosić pełnej różnicy, ale mogłaby wynosić pewna część tej różnicy i to jest właśnie pole na którym można dojść do pewnych racjonalnych ustaleń, które z jednej strony uregulują problem, a z drugiej strony będą także dobrym otwarciem. Projekt uchwały reguluje sprawę kompleksowo. Decyzją Rady Miejskiej może być przyjęty, bądź odrzucony. Zdając sobie sprawę z wszystkich okoliczności, które wiążą się z tą sprawą, konsekwentnie będę ten projekt podtrzymywał na tej sesji i na wielu następnych. Płaszczyzn do rozmów jest wiele, zapraszam do współpracy wszystkich radnych Rady Miejskiej w Gryfinie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - czy wobec pogodzenia się z przedstawionym wyliczeniem ilości szamb Pana klub chciałby zmodyfikować uzasadnienie do uchwały, bo  w tej sytuacji głosowalibyśmy nad danymi nie odpowiadającymi prawdzie. Co do uzasadnienia pogodził się Pan z argumentami radnej Kasprzyk, podniósł Pan fakt przekazania Panu danych nie odpowiadających prawdzie i jest to sytuacja, którą trzeba niewątpliwie wziąć pod uwagę.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w ostatnich sześciu latach dzięki dobrej pracy ubiegłej i bieżącej Rady zrobiono bardzo wiele w zakresie gospodarki odpadami i ściekami. Przypomnę o rozbudowie oczyszczalni, o wybudowaniu 40 km kanalizacji, o rozpoczęciu nowych zadań kanalizacyjnych. Ubolewam nad tym i na pewno nie przejdzie bez echa udzielanie mylnych informacji przez PUK. Tak nie może być, widocznie świadczy to  o bałaganie w przedsiębiorstwie i będę musiał Pana Prezesa w tej materii zdyscyplinować. Ilość szamb, czyli ok. 900 raczej odpowiada prawdzie, bo jak przyjrzymy się ile wiosek jest skanalizowanych, a ile jest nieskanalizowanych, to możemy dojść do wniosku, że ta ilość jest względnie prawidłowa. Można pieniądze konsumować i można pieniądze inwestować.  4 mln zł wydatkowane na dopłaty dla mieszkańców „rozmydlą” tylko sprawę, a nie będzie postępów w rozbudowie kanalizacji. Na każde zadanie można dostać dofinansowanie ze środków unijnych i ta kwota może być użyta jako wkład własny gminy. W związku z tym uważam, że głównie powinniśmy się skupiać na dalszej intensywnej rozbudowie kanalizacji  i zastanowić się w jaki sposób w tych miejscowościach, gdzie nie będzie opłacalne budowanie kanalizacji, w jakiś sposób sfinansować budowę oczyszczalni przydomowych. Jak dobrze zauważyła radna Lidia Karzyńska - Karpierz oczyszczalnia przydomowa nie obsługiwana w sposób prawidłowy staje się normalnym szambem i miejscem zrzutu. Należy zastanowić się, kto ma konserwować oczyszczalnie przydomowe. Poinformowałem radnego Nikitińskiego, że wystąpiłem do RIO z zapytaniem, czy ze środków budżetowych takich dotacji można udzielać i poprosiłem, aby wstrzymać się z tą uchwała do momentu, kiedy otrzymamy odpowiedź. Na dzień dzisiejszy odpowiedzi z RIO nie otrzymałem.

Radny Paweł Nikitiński – intencja uchwały jest taka, że tak długo, jak Gmina Gryfino nie usunie przeszkód do budowy oczyszczalni przydomowych, tak długo płaci dopłaty. Dlaczego zabraniamy mieszkańcom budowy oczyszczalni przydomowych? Jakie są tego przyczyny? Dlaczego muszą słyszeć od 10, 15, 20 czy 25 lat, że będzie kanalizacja? To jest pytanie, na które trzeba będzie odpowiedzieć. Przecież ta uchwała jasno precyzuje i reguluje ten problem. Nie ma dopłaty kiedy jest zgoda na budowę oczyszczalni. Taka jest intencja i trzeba tą intencję w tej uchwale widzieć. Wystąpię z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w szerokim zakresie dotyczącym przepływu informacji pomiędzy organami Rady Miejskiej w Gryfinie, w kontekście informacji która uzyskałem w obecności radnych GPW i w obecności Pana Pielechowskiego na Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego co do ilości szamb. Nie wiem skąd taka dysproporcja i dlaczego radni Rady Miejskiej w Gryfinie są w tym zakresie wprowadzani w błąd. To niepokoi, ale zdaję sobie sprawę również z tego, że to z punktu widzenia formalnego uniemożliwia wprowadzenie tej uchwały pod obrady, bo skoro jest wiedza o której poinformowała mnie Pani radna Kasprzyk, to nie ma podstawy do tego, żeby w takim kształcie uchwałę procedować. Byłoby to wprowadzanie Wysokiej Rady w błąd. Natomiast wystąpię z oficjalnym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Jeżeli jest taki przepływ informacji, który powoduje tak jasne dysproporcje, to są dwie możliwości albo jest to celowe działanie które ma zdyskredytować radnego, albo  w międzyczasie nastąpił szereg prac, które unormowały tą problematykę. Ja nie jestem w stanie wykluczyć żadnego z tych działań, dlatego w poczuciu odpowiedzialności za dobro tej sprawy i powagę tej uchwały wycofuję ją z porządku obrad zapowiadając jej wprowadzenie po modyfikacji do porządku obrad następnej sesji.
Projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Przewodniczący Klubu GPW wycofał  z porządku obrad sesji.

Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przedsięwzięć dotowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – DRUK Nr 11/XXXIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radny Paweł Nikitiński – czy w związku z zamierzeniami, które wymienia uchwała mamy podstawową wiedzę, jaki będzie tryb wprowadzania przedsięwzięć o których mowa  w paragrafie 1? Zdajemy sobie chyba wszyscy sprawę z tego, że jest to uchwała czysto intencyjna, która niczego nie reguluje, która niczego nie gwarantuje i może Radę wprowadzić w kłopotliwa sytuację, w której warunki realizacji zamierzeń o których mówimy w tym projekcie uchwały będą dla Rady trudne do zaakceptowania. Chciałbym dowiedzieć się od Pana Burmistrza, czy są chociaż zręby regulaminów, które będą te kwestie regulowały, czy jesteśmy też na etapie pomysłu na te regulaminy, tworzenia tych regulaminów, albo dochodzenia do ustaleń, które tą kwestie ostatecznie rozwiążą?

Radny Stanisław Różański – mam prośbę do Przewodniczącego Komisji, który zgłosił  w imieniu Komisji negatywną opinię, o przekazanie nam uzasadnienia takiego stanowiska Komisji. Czy Komisja ma swoje propozycje w tej sprawie z punktu widzenia merytorycznego?

Radna Wanda Kmieciak – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego zaopiniowała projekt negatywnie i Pan radny Różański nie musi prosić mnie o wyjaśnienie, sama chciałam to powiedzieć. Brak zawartych regulaminów budził zastrzeżenia Komisji,  z tego względu Komisja zaopiniowała projekt negatywnie. Ja nie wymuszam na nikim swojego zdania, głosowanie jest osobistą sprawą każdego radnego.

Radny Stanisław Różański – przy takim oświadczeniu, ja nie mogę powstrzymać się przed następującą informacją. Traktuję stanowisko Komisji jako obstrukcję w sprawie. Ja bardzo się cieszę, że na dzień dzisiejszy nie mamy żadnego regulaminu w tej sprawie. Ja chcę uczestniczyć w pracach roboczych nad takim regulaminem. Bardzo mi zależy na tym, aby również w tej sprawie mieli możliwość wypowiedzenia się mieszkańcy poprzez dyskusję na zebraniach wiejskich, na forum internetowym, w środkach masowego przekazu,  w miejscowych pismach. Problem jest bardzo ważny. Jeśli Przewodniczący Komisji ma dzisiaj dobre samopoczucie tylko dlatego, że powiedział, że wygłasza przeciwną opinię w tej sprawie, to ja współczuję temu samopoczuciu. Nawołuję radnych do włączenia się, zobaczcie Państwo z jakim zaangażowaniem radny Nikitiński podchodzi do tej sprawy. Uszanujmy to  i nie lekceważmy tego problemu.

Radny Paweł Nikitiński – chciałbym zwrócić uwagę na taką okoliczność, że uzasadnieniem stanowiska Komisji jest tak naprawdę wynik głosowania i Pani radna Wanda Kmieciak, jako Przewodnicząca tej Komisji, czy każdy inny Przewodniczący nie musi argumentować wyniku głosowania, bo nie ma na ten wynik wpływu. Myślę, że warto jest też dyskutować nad projektem, do czego pan, Panie Różański często wzywa, czyli do tego konkretnego projektu uchwały. Jeżeli są wątpliwości co do tego, czy są regulaminy, zręby regulaminów, albo czy są zamierzenia co do tych regulaminów, to są bardzo właściwe pytania, które należy zadawać. Jeżeli Pan chce uczestniczyć w pracach takich zespołów to bardzo dobrze o Panu świadczy.
Ja też bardzo chętnie będę brał udział w takich pracach, bo to są sprawy niezwykle istotne. Opinia mieszkańców w tej sprawie jest znana. Nie wszystkim, ale jest znana. Mieszkańcy mają dosyć sytuacji, w której na kolejnych zebraniach wiejskich jest obiecywana kanalizacja, oczyszczalnia ścieków dla kilku wsi, oczyszczalnie przydomowe. Jasne kryteria i jasne zasady powinny tą kwestię uregulować tak, żeby każdy mógł w sposób racjonalny planować  i liczyć się z określonymi kosztami. Do tego konsekwentnie zmierzajmy. Do takiej dyskusji zachęcam.

Radna Wanda Kmieciak – nie wiem, czy Pan Różański nie rozumie, że Komisja tak zadecydowała, a nie inaczej. Ja nie wywieram nacisku na radnych, każdy radny ma określony obowiązek, swoje sumienie i wie, jak ma zagłosować. Dlatego nie uważam, aby Pana kpiny były na miejscu. Brak tego regulaminu przyczynił się do takiego, a nie innego głosowania.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - apeluję do radnych, abyśmy odnosili się do siebie z wzajemnym szacunkiem. Możemy się różnić w poglądach, natomiast starajmy się  w żaden sposób nie obrażać. Nie mówię tego do Pani radnej Kmieciak, mówię to do nas wszystkich.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - będę wyrazicielem osób, które głosując zadecydowały o negatywnym zaopiniowaniu uchwały. Według mnie, zarówno poprzedniej uchwale, jak  i obecnej, nad którą dyskutujemy, do kompleksowości trochę jednak brakuje. Nie rozstrzyga pewnych kwestii do końca ta, nad którą dyskutujemy obecnie i chyba w większym stopniu, niż poprzednia. Pan Burmistrz powiedział, że pewnych przedsięwzięć dotować z GFOŚiGW nie możemy, ja zrozumiałam, że również budowy przydomowych oczyszczalni. Czy ustawa  o GFOŚiGW nie reguluje przedsięwzięć finansowanych z GFOŚiGW? Wydaje mi się, że tak. Czy my jako radni Rady Miejskiej musimy wybiórczo podejmować decyzje, co będziemy finansować, a co nie? Czy to nie plan finansowy gminy powinien decydować o tym, za co będziemy ponosić odpowiedzialność, co będziemy z tego funduszu finansować? Jestem za uchwałą tylko dlatego, że unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest jest sprawą pilną, o którą zabiegał przede wszystkim śp. radny Jan Kozłowski. Powinno się tą sprawę rozwiązać, bo azbestu jest jeszcze dużo na terenie gminy, natomiast do sprawy budowy przydomowych oczyszczalni powinniśmy wrócić, podejmując kompleksową uchwałę regulującą tę kwestię. Pewne kwestie, które podejmujemy muszą być przemyślane do końca, aby każda kolejna uchwała, którą podejmiemy nie musiała być poprawiana w następnym miesiącu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - z treści uchwały wynika, że jest to uchwała intencyjna i po jej przegłosowaniu Burmistrz będzie zobowiązany do przygotowania do tej uchwały odpowiednich regulaminów i odpowiedniego porządku realizacji uchwały.

Radny Paweł Nikitiński – tego akurat uchwała nie określa, nie zobowiązuje, nie nakłada na Burmistrza wprost obowiązku i nie mówi o określonym terminie, do którego te regulaminy miałyby być stworzone, ale odpowiadając na argumenty radnej Krzyńskiej - Karpierz należy powiedzieć, że ustawodawca daje dwie ścieżki postępowania w tej sprawie. Jedna z tych ścieżek, to jest, m.in. ścieżka polegająca na oparciu swojej argumentacji na ustawie prawo ochrony środowiska i druga na ustawie o samorządzie gminnym. W zależności od tego, którą wizję będziemy chcieli zastosować, będziemy musieli wskazać odpowiednie źródła finansowania, albo będzie to GFOŚiGW, albo będą to dochody własne gminy. Taka jest co do zasady alternatywa więc formuła prawna do zastosowania tych wszystkich bonifikat, dopłat, czy też zadań, które chcielibyśmy realizować z GFOŚiGW ma bardzo silne oparcie. To oparcie znalazł m.in. Wrocław. My konsekwentnie stoimy na stanowisku, że nie chcemy dostrzegać tego rozwiązania, a ono już w obiegu prawnym się znajduje i jest jakby tą „przetartą ścieżką”, ale to kwestia zupełnie drugorzędna, natomiast chciałbym Pani radnej zwrócić uwagę na tą problematykę. Jeśli rzeczywiście intencja była taka, że wskazujemy zadania, które chcemy sfinansować z GFOŚiGW i chcemy stworzyć regulaminy, to nic nie stało na przeszkodzie, żeby podać termin, do którego te regulaminy powstaną.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - przy opracowaniu regulaminu dotyczącego unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, chciałabym aby wzięto pod uwagę, aby nie dotyczył on tylko gospodarstw, mieszkań i domów, ale również zakładów. Mamy były Chemak, jak również Centralę Nasienną, która jest cała pokryta azbestem. W regulaminie powinny być również ujęte zakłady pracy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie określenia przedsięwzięć dotowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 25.
Uchwała Nr XXXIII/336/08 stanowi załącznik nr 26.

Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino – DRUK Nr 12/XXXIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 27.
Uchwała Nr XXXIII/337/08 stanowi załącznik nr 28.

Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie – DRUK Nr 13/XXXIII

Pismo Przewodniczącego Zarządu Powiatu wraz z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie stanowi załącznik nr 29.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 30.
Uchwała Nr XXXIII/338/08 stanowi załącznik nr 31.

Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009 – DRUK NR 14/XXXIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009 została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 32.
Uchwała Nr XXXIII/339/08 stanowi załącznik nr 33.

Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK NR  15/XXXIII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 34.
Uchwała Nr XXXIII/340/08 stanowi załącznik nr 35.

Ad. XX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na piśmie.

Ad. XXI. Wolne wnioski i informacje.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, szanowni goście, jestem członkiem tej Rady nie należącym do żadnego klubu. Wygłaszam oświadczenie w imieniu własnym. W dniu  25 listopada br. sąd II instancji podjął wyrok uniewinniający trzy osoby oskarżone trzy lata temu za rzekomo popełnione przestępstwa. Ponieważ w radzie, tak jak w każdym organie,  w każdej firmie istnieje ciągłość zarówno władzy, ale też odpowiedzialności, chcę w imieniu własnym, jako członek tej rady oficjalnie powiedzieć tym trzem osobom, że ich w imieniu rady przepraszam za wszystkie doznane krzywdy przez te trzy lata. Uważam, że ten wyrok powinien stanowić dla nas swego rodzaju memento, jak należy postępować w przyszłości, gdyby takie zdarzenia miały miejsce. Wyczerpać należy wszelkie procedury w trybie administracyjnym, a dopiero później sięgać po procedurę sądową. Taką naukę powinniśmy wynieść po wsze czasy z tego orzeczenia sądowego.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – w imieniu koła Gospodyń w Gryfinie chciałam zaprosić na kiermasz świąteczny który odbędzie się w dniach 2-4 grudnia br. w Klubie Nauczyciela. Mamy kolejny wypadek śmiertelny na ul. Łużyckiej na wysokości Osiedla Południe. Co roku mamy tam dwa śmiertelne wypadki, wiele w tej sprawie interweniowałam. To jest niebezpieczne przejście, z którego korzysta mnóstwo dzieci, jest to skrzyżowanie dwóch ulic Czechosłowackiej i Andersa, przy którym jest mnóstwo drzew. Skręty w te ulice są bardzo niebezpieczne. Bardzo prosiłabym, aby Pan Burmistrz załatwił tą sprawę, aby więcej wypadków na ul. Łużyckiej przy Osiedlu Południe już nie było.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – uważam, że zasadniczą kwestią w tym miejscu jest fatalne oświetlenie.

Radny Paweł Nikitiński - chciałbym poinformować Radę o swoim wczorajszym spacerze na terenie sanatorium w Nowym Czarnowie. Moja interpelacja ma znamiona interpelacji retorycznej, ale będę oczekiwał szczegółowych informacji od Pana Burmistrza. Chciałbym poinformować wszystkich, że budynki, którymi gmina dysponuje na terenie sanatorium są rozgrabione, zdewastowane, zniszczone i podlegają stałej degradacji. Mam nadzieję, że stanie się to powodem obrad Rady Miejskiej w Gryfinie, a przynajmniej Komisji Rady. Będę też zabiegał o to, aby Komisja Budżetu odbyła wyjazdowe posiedzenie w to miejsce, bo przejęty przez nas majątek w Nowym Czarnowie niestety systematycznie i ku wielkiemu smutkowi mieszkańców Nowego Czarnowa ulega stałej i wciąż postępującej degradacji. Niezwykle mnie to bulwersuje. Wczoraj naocznie przekonałem się, jaka jest skala tego problemu. Myślę, że czas najwyższy, aby Rada Miejska w Gryfinie zajęła się tym problemem bardzo szybko.

Radna Wanda Kmieciak - po lekturze przedostatniego numeru „Nowych 7 Dni Gryfina” muszę zabrać głos i jest to głos wielu ludzi, z którymi rozmawiałam. Pan redaktor wykazał się niestety bardzo wyjątkowym brakiem wyczucia i cynizmem zamieszczając na pierwszej stronie tygodnika zdjęcie w którym obok Święta Niepodległości informuje wszystkich czytelników o sprawie sądowej. Jestem wyrazicielem wielu osób, które są zbulwersowane tym faktem, dlatego pozwoliłam sobie również do tego odnieść.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – wniosek Pani radnej Chmury – Nycz traktuję jako bardzo ważny i priorytetowy. Rozmawiałem już na temat oświetlenia ul. Łużyckiej, rozważałem możliwość umieszczenia kabli pod ziemią i zainstalowania słupów, takie, jak powinny być w tamtym miejscu. W dalszym ciągu prowadzimy rozmowy z Panem Burmistrzem Szabałkinem w sprawie ul. Łużyckiej i myślę, że wreszcie odniosą one jakiś skutek.. Została zmieniona umowa spółki PEC, która ma na uwadze jak najszybsze zgromadzenie środków na przełożenie rurociągu z ul. Łużyckiej. Dysponujemy zdjęciami od momentu przejęcia obiektów sanatorium, obiekty są zinwentaryzowane. Na ich podstawie będzie można ocenić, co uległo zmianie. Powiem coś groteskowego, ja się cieszę, że ludzie wywożą stamtąd to, co jeszcze można wywieźć, bo wówczas przy budowie nowych budynków będziemy mieli mniej kosztów związanych z transportem i usunięciem tych baraków. Do 15 stycznia 2009 r. będzie opracowana koncepcja zagospodarowania i postawienia nowych budynków na osiedlu w Nowym Czarnowie. Chcielibyśmy i myślę, że jest to realne, aby do końca bieżącej kadencji postawić w tym miejscu dwa budynki, które liczyłyby 100 mieszkań.

Radny Paweł Nikitiński - ponieważ jesteśmy w punkcie porządku obrad „Wolne wnioski  i informacje” informuję Radę, że jestem przekonany, że trzeba osiągać szczyt arogancji, żeby wyjść na mównicę i mówić, że ktoś się cieszy, że majątek gminny jest przez mieszkańców wynoszony. To jest nasz majątek, którym dysponujemy. Jeżeli Pana Burmistrza to cieszy, to mnie to niepokoi.

Przewodniczący Rady poinformował radnych o uroczystościach w dniu 28 listopada br.  w Szkole Podstawowej Nr 2, o zebraniu wiejskim w miejscowości Pniewo w dniu 8 grudnia br. o godz. 18.30, Mikołajkach na Placu Barnima w dniu 6 grudnia, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w dniu 10 stycznia 2009 r. Przewodniczący odczytał również pismo RIO w sprawie zbadania uchwały Nr XXXI/304/08 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. oraz podziękowania dla Rady złożone na piśmie przez mieszkańców bloku przy ul. 1 Maja 15 w Gryfinie.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zamknął obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 3
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 4
 4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 5
 5. Wyniki głosowania nad przyjęciem nowego porządku obrad - załącznik nr 6
 6. Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 7
 7. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 8
 8. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 9
 9. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino - załącznik nr 10
 10. Uchwała Nr XXXIII/329/08 - załącznik nr 11
 11. Wydruk głosowania nad wnioskiem radnego Artura Nycza – załącznik nr 12
 12. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych na terenie obrębu Wełtyń gmina Gryfino stanowi załącznik nr 13
 13. Uchwała Nr XXXIII/330/08 - załącznik nr 14
 14. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo - załącznik nr 15
 15. Uchwała Nr XXXIII/331/08 - załącznik nr 16
 16. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo - załącznik nr 17
 17. Uchwała Nr XXXIII/332/08 - załącznik nr 18
 18. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzenin oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tej nieruchomości - załącznik nr 19
 19. Uchwała Nr XXXIII/333/08 - załącznik nr 20
 20. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino, w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości gruntowych, stanowiących drogi, położonych w mieście Gryfino w obrębach ewidencyjnych nr 3 i 4 - załącznik nr 21
 21. Uchwała Nr XXXIII/334/08 - załącznik nr 22
 22. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie odpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino, w drodze wykupu od osoby prawnej, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 - załącznik nr 23
 23. Uchwała Nr XXXIII/335/08 - załącznik nr 24
 24. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia przedsięwzięć dotowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - załącznik nr 25
 25. Uchwała Nr XXXIII/336/08 - załącznik nr 26
 26. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino - załącznik nr 27
 27. Uchwała Nr XXXIII/337/08 - załącznik nr 28
 28. Pismo Przewodniczącego Zarządu Powiatu wraz z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie - załącznik nr 29
 29. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie - załącznik nr 30
 30. Uchwała Nr XXXIII/338/08 - załącznik nr 31
 31. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009 - załącznik nr 32
 32. Uchwała Nr XXXIII/339/08 - załącznik nr 33
 33. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. - załącznik nr 34
 34. Uchwała Nr XXXIII/340/08 - załącznik nr 35

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Protokół sporządziła
inspektor Agnieszka Grzegorczyk