Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/08
z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1320

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 5. Radca prawny Piotr Sydor
 6. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3
 7. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4.

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

1/ Otwarcia obrad dokonał Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób,
w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 5.

Burmistrz Miasta i Gminy poprosił o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwał w sprawie:

 • uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie na lata 2008-2012 – DRUK Nr 14/XXXIV
 • zmian budżetu gminy na rok 2008 r. – DRUK Nr 15/XXXIV
 • zmiany Uchwały Nr XXX/295/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 września 2008r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – DRUK Nr 16/XXXIV
 • ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 – DRUK Nr 17/XXXIV
 • przystąpienia Gminy Gryfino do stowarzyszenia – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich – DRUK Nr 18/XXXIV.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poinformował, że radni otrzymali również nowe uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży – DRUK Nr 4/XXXIV

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie nową wersję porządku obrad obejmującą  ww. zmiany.
W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych
w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało
14 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 6.
Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 7.

2/ Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie?
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 17 radnych  w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej przyjęto jednogłośnie.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 8.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat odczytał informację, która stanowi załącznik nr 9.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poinformował, że do Prezydium Rady nie wpłynęły wnioski Komisji.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Andrzej Kułdosz
618/XXXIV/08
– zgłaszam interpelację w imieniu mieszkańców Żabnicy, którzy proszą o zajęcie się sprawą kałuż. Kałuże są tak duże, że mieszkańcy nie mogą nawet dojechać do domów.

619/XXXIV/08 – rolnicy w Daleszewie zadeklarowali, że jeżeli gmina dostarczy materiał na drogi, to zrobią drogę gminną, z której korzystają, ale sami nie dysponują wystarczającą ilością materiału.

Radna Wanda Kmieciak
620/XXXIV/08
– moja interpelacja dotyczy wykonania termoizolacji budynku świetlicy w Czepinie, nie jest to duży koszt, a przyczyni się do oszczędności zużycia energii elektrycznej. Ta świetlica jest niedogrzana, jest tam zimno, dzieci często siedzą zimą w kurtkach i rękawiczkach.

621/XXXIV/08 – moja interpelacja dotyczy zakupu insygniów dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, jest to moja propozycja, bo to Burmistrz decyduje o takich sprawach. Warto dodać, że insygnia używane są przez burmistrzów, prezydentów miast podczas uroczystości gminnych, miejskich, państwowych. Włodarz naszego miasta winien również powinien takie insygnia posiadać. Jeśli Burmistrz uzna, że jest taka potrzeba, to 755-lecie miasta będzie doskonałą okazją, aby zaprezentować ten ważny element symbolu władzy.

Radna Janina Nikitińska
622/XXXIV/08
– dlaczego nie otrzymałam odpowiedzi na moje interpelacje z miesiąca października? Złożyłam dwie interpelacje, do tej pory nie otrzymałam na nie odpowiedzi. Oczekuję na odpowiedzi na te interpelacje.

Radny Stanisław Różański
623/XXXIV/08
– pierwszą interpelację kieruję do Burmistrza Miasta i Gminy. Interpelacja ta dotyczy nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,96 ha, jest to działka numer 277 położna w obrębie ewidencyjnym nr 5 Gryfina. Na działce tej znajduje się dzikie wysypisko śmieci i gruzu wyrzucanych w sposób niekontrolowany. Istniejący stan na tej działce wywołuje duże niezadowolenie społeczne i stanowi źródło ciągłych skarg miejscowej społeczności. Miedzy innymi sprawa ta zgłaszana była na wspólny zebraniu wiejskim miejscowości Pniewo i Żórawki w dniu 8 grudnia tego roku. Jest takie powszechne odczucie miejscowej społeczności, że istniejącego na tej działce bałaganu dłużej już tolerować nie można i należy z tym coś zrobić, zwłaszcza, że działka ta położona jest przy bardzo uczęszczanej drodze krajowej nr 31. W związku z tym, że została złożona oferta przez mieszkańca Żórawek o przejęcie tej nieruchomości w dzierżawę za tzw. „symboliczną złotówkę”, proszę Pana Burmistrza o osobiste zainteresowanie się tą sprawą i pilne jej rozpatrzenie w tym zakresie. O sposobie załatwienia tej sprawy proszę zawiadomić mnie na piśmie w statutowym terminie.

624/XXXIV/08 – interpelację kieruję do pana Burmistrza, jest mój apel o bezzwłoczne zgłoszenie naszej gminy w programie dotyczącym pozyskiwania środków unijnych, związanych z utylizacją eternitu, jako „dobrodziejstwa budowlanego” minionego okresu, a istnego przekleństwa obecnych czasów. We wczorajszej dyskusji, zresztą bardzo interesując, myślę, że należało by Panu Burmistrzowi podziękować za zorganizowanie wczorajszej debaty, jaka odbyła się w Urzędzie, prowadzonej przez przedstawicielkę Zachodniopomorskiej Grupy Społecznej. Myślę, że tereny wiejskie na wczorajszej dyskusji bardzo wiele zyskały. W czasie tej dyskusji zostałem wezwany jako jeden z dyskutantów, aby zająć się poruszonym przez mnie problemem eternitu. Nasza gmina jest specyficzna pod tym względem ze względu choćby na fakt, że w latach poprzednich całe budownictwo PGR-owskie było związane z eternitem. Spadek po tym budownictwie, gdzie wszystkie dachy były kryte eternitem, stanowi istne przekleństwo. Chcę Państwu powiedzieć, że w środowisku pulmonologów szczecińskich prowadzone są badania przez prof. Grodzkiego w Szczecinie-Zdunowie na temat wpływu oddziaływania eternitu na choroby związane z rakiem płuc i badania te jednoznacznie wykazują, że w środowisku, gdzie ludzie mają kontakt z eternitem wzrost zachorowań na raka płuc występuje o 100% więcej niż w normalnych warunkach. Z wczorajszej dyskusji dowiedziałem się, że istnieje program związany z likwidacją tego szkodliwego materiału i niektóre gminy zgłosiły swoje uczestnictwo w tym programie i należałoby zadbać o to, aby w pilnym terminie Gminę Gryfino również zgłosić do tego programu, ponieważ jest szansa uzyskania znacznych środków finansowych na tego typu przedsięwzięcia.

625/XXXIV/08 – trzecią interpelację kieruję do Pana Burmistrza Szabałkina, dotyczy ona Internetu. Zwracam się do Pana już po raz ósmy w tej sprawie, wymieniana jest między nami korespondencja na ten temat. Ja śledząc te wydarzenia związane z instalowaniem Internetu w środowisku wiejskim, zostałem wspomożony przez jednego z kolegów radnych publikacją, która ukazała się w Gazecie Wyborczej z 23 listopada 2008 r. Ukazał się artykuł red. Tomasza Gryniewicza pt. „Tu za Internet się nie płaci”. Jest to bardzo ciekawa  i pouczająca publikacja. Dziennikarz przytacza wypowiedzi burmistrzów niektórych gmin, gdzie problem ten został już rozwiązany. Np. w Grodzisku Mazowieckim zrobili tak, zacytuję wypowiedź Grzegorza Benedyktyńskiego Burmistrza Grodziska Mazowieckiego: „mam nadzieję, że darmowi Internet zachęci tych, którzy dotąd nie mieli dostępu do sieci, żeby spróbowali skorzystać z tego „okna na świat”. W ostatni czwartek podpisałem umowę z Netią, w ciągu pól roku operator ma uruchomić w gminie 15 hot-spotów, dzięki nim w centrum miasta i w kilku sołectwach będzie można korzystać z Internetu nie płacąc ani grosza”. Chcę wskazać, że są różne możliwe rozwiązania w tym zakresie. Czekam na wyjaśnienia, jaki kolejny krok został zrobiony. Środowisku wiejskiemu Internet się należy, środowisko wiejskiej zasługuje, żeby z tego dobrodziejstwa techniki korzystać.

Radny Kazimierz Fischbach
626/XXXIV/08
– obecnie w parku nie świeci 10 lamp, co było zgłaszane do Urzędu, jednak nic nie zostało zrobione. W parku poprzewracane są kosze na śmieci. Proszę o zajęcie się sprawą.

627/XXXIV/08 – interpelacja dotyczy sadzenia drzew na terenie naszego miasta. Weźmy przykład z sąsiadów zza Odry, gdzie przy sadzeniu drzew mocuje się z pali barierki ochronne, w związku z czym drzewa nie są uszkadzane. Przy ul. Rapackiego zostały posadzone drzewa, proszę zobaczyć ile z tych drzew jest uszkodzonych czy powyrywanych.

628/XXXIV/08 – moja interpelacja dotyczy oświetlenia chodnika przy bloku GTBS przy ul. 9 Maja, interpelowałem już w tej sprawie w październiku, nie otrzymałem odpowiedzi. Mieszkańcy skarżą się, że jest tam bardzo ciemno.

Radny Marek Sanecki
629/XXXIV/08
– zbliżają się obchody rocznicy 755-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu, czas płynie szybko, a my zapominamy o naszych mieszkańcach, którzy wnieśli wkład w rozwój tej społeczności lokalnej. Mam na myśli nadawanie honorowego obywatelstwa naszego miasta, myślę, że powinniśmy to zmienić. Z pewnością osoby, którym nadamy honorowe obywatelstwo, będą powodowały to, że gmina będzie się promować. Myślę, że osobą, która mogłaby taki tytuł uzyskać, jest Antoni Rak, wieloletni radny, osoba zasłużona i dobrze byłoby, abyśmy uhonorowali tego mieszkańca naszego miasta tytułem honorowego obywatela. Proszę o rozważenie tej propozycji.

630/XXXIV/08 – moja interpelacja dotyczy transportu na terenie gminy. W projekcie przyszłorocznego budżetu mamy zaplanowaną na ten cel znaczną kwotę. Uważam, że obecnie funkcjonujący sposób komunikacji jest nieskuteczny. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie i chciałbym zapytać, czy zostały podjęte konkretne działania, które mogą zmienić ten stan, aby połączeń było więcej i żeby nie kosztowały więcej?

Radny Rafał Guga
631/XXXIV/08
– interpelacja dotyczy nieczystości na terenie gminy Gryfino. Wiem, że były wielokrotnie podejmowane próby zbierania tych nieczystości, były zbiorniki na odchody zwierzęce, które nie przyniosły efektu. Miałbym prośbę aby zastanowić się jak rozwiązać ten problem.

632/XXXIV/08 – od niedawna mamy sporą flotę samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, natomiast zgłosił się do mnie Pan Tadeusz Fabisiak, Prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Gryf, które zajmuje się osobami niepełnosprawnymi z informacją, że jest osoba, która w godzinach popołudniowych nie może korzystać z zajęć sportowych z tego powodu, iż kierowcy nie mają możliwości dowiezienia jej w ramach nadgodzin. Proszę o zainteresowanie się tą sprawą i o jej załatwienie.

633/XXXIV/08 – Burmistrz powiedział w swoim sprawozdaniu, że w nowym roku zamierza dokonać reorganizacji szkół podstawowych. Proszę, żeby także zainteresować się przedszkolami, ponieważ dochodzą informacje, że mamy spory wyż demograficzny i może być problem z przedszkolami.

Radny Zbigniew Kozakiewicz
634/XXXIV/08
– ponawiam interpelację, którą zgłaszałem wcześniej w sprawie dziur i kałuż w drodze przy moście, w tej chwili są tam takie dziury, że trudno dojechać. Podjeżdża tam więcej samochodów, ponieważ nie ma parkingu przy ul. Piastów. Proszę o wyrównanie tych dziur, nie są to wielkie koszty.

Radny Paweł Nikitiński
635/XXXIV/08
– na poprzedniej sesji interpelowałem w dwóch sprawach, na jedną interpelację otrzymałem odpowiedź od Burmistrza, na drugą nie otrzymałem. Ta interpelacja dotyczyła kosztów cząstkowej naprawy dróg od początku roku 2008 do dnia, w którym składałem interpelację. Proszę, żeby odpowiedź trafiła do mnie w statutowym terminie.

Ad. V. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 1/XXXIV.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Radny Stanisław Różański – od pewnego czasu obserwuję natężenie sprzedaży gruntów  w drodze bezprzetargowej. Panie Burmistrzu, kiedy się uważnie czyta przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, należy wyraźnie stwierdzić, że forma bezprzetargowa jest formą uprzywilejowaną, a więc może być stosowana tylko w warunkach enumeratywnie wymienionych w ustawie. Stąd też do tej formy sprzedaży mienia komunalnego należy podchodzić z dużą ostrożnością i należy literalnie przestrzegać przepisów, które zawarte są  w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Projekty uchwał, które trafiły na dzisiejszą sesję są traktowane dość swobodnie, jeśli chodzi o tę formę sprzedaży. Jeżeli w druku nr 1/XXXIV czyta się postanowienia paragrafu 1, to wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 198/5. Jeżeli przyjąć wprost taki zapis, to należy zadać sobie pytanie, czy do tak sformułowanej treści paragrafu 1 mają zastosowanie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, które mówią o formie bezprzetargowej. Gdyby śledzić literalnie zapis ustawy w tym względzie, to w artykule 4  w punkcie 1 jest zawarta definicja nieruchomości gruntowej. Przepis ten brzmi, że ilekroć w ustawie jest mowa o nieruchomości gruntowej, należy przez to rozumieć grunt wraz  z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. Stojąc na gruncie literalnej wykładni tego przepisu, należy zawsze  w projektach uchwał, które będą dotyczyły tej formy sprzedaży zdefiniować pojęcie nieruchomości gruntowej, a więc należy powiedzieć wprost, czy są to grunty zabudowane, czy są to grunty niezabudowane. Jeżeli będziemy mówili o nieruchomości gruntowej zawsze musi być dodane sformułowanie „niezabudowanej” i wtedy mamy czystość sytuacji pod względem formalnym. Zresztą dowodem tego są następne projekty uchwał, gdzie definiuje się pojęcie nieruchomości gruntowej w sposób prawidłowy dodając wyraz „niezabudowanej”. Będę we wszystkich projektach uchwał szukał precyzyjnego określenia stosownie do art. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami i dlatego zgłosiłem tę uwagę w trakcie posiedzenia Komisji Budżetu i na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Radny Paweł Nikitiński – Panie Przewodniczący, za Pańskim pośrednictwem chciałem upewnić się, czy omawiany przez nas projekt uchwały był akceptowany przez radcę prawnego? W czasie komisji i w czasie prac nad tym projektem widziałem parafkę radcy prawnego, jednak za Pańskim pośrednictwem chciałbym poznać stanowisko radcy, abyśmy tą kwestię rozstrzygnęli.

Radca prawny Piotr Sydor - w mojej opinii ta uchwała jest jak najbardziej prawidłowa. Mamy tu do czynienia ze sprzedażą nieruchomości, która jest oddana w wieczyste użytkowanie. Przy tego typu nieruchomościach, jak stanowią przepisy kodeksu cywilnego regulujące materię wieczystego użytkowania, budynki położone na nieruchomości gruntowej stanowią odrębny przedmiot własności. Pan radny przytoczył przepis art. 4 pkt 1 ustawy,  w której jest zdefiniowana nieruchomość gruntowa i jest mowa, że przez taką nieruchomość należy rozumieć grunt z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. W tym konkretnym przypadku mamy sytuację, kiedy te budynki stanowią odrębny przedmiot własności i nie uważam, aby nie zawarcie takiego dookreślenia w tytule uchwały, co nie jest rzeczą normatywną, miało jakikolwiek wpływ na tą uchwałę. Uważam, że jest ona sporządzona w sposób prawidłowy.

Radny Stanisław Różański – ja nie chcę mówić o tym, czy mamy zawarte dookreślenie, czy nie. Literalna wykładnia art. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyraźnie wskazuje na definicję nieruchomości gruntowej i stojąc na gruncie tej wykładni musimy ściśle przestrzegać zapisów w projektowanej uchwale.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 11.
Uchwała Nr XXXIV/341/08 stanowi załącznik nr 12.

Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żabnica – DRUK Nr 2/XXXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żabnica została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 13.
Uchwała Nr XXXIV/342/08 stanowi załącznik nr 14.

Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 3/XXXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 15.
Uchwała Nr XXXIV/343/08 stanowi załącznik nr 16.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży – DRUK Nr 4/XXXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali nową wersję uzasadnienia do projektu uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – uważam, że w tym przypadku powinniśmy kierować się ogólnie przyjętymi zasadami. W związku z tym, że poszczególne parafie rzymskokatolickie otrzymały od gminy dotacje na remonty obiektów sakralnych, uważam, że Kościół Zielonoświątkowy powinien otrzymać bonifikatę w kwocie około 15.000 zł. Tyle wynoszą średnio dotację przekazywane na poszczególne kościoły rzymskokatolickie.

Radny Ireneusz Sochaj – czy w ostatnim okresie zbywaliśmy grunty gminne na rzecz innych kościołów? Jakie były wówczas stosowane bonifikaty?

Radny Stanisław Różański – ponieważ byłem autorem wniosku odnośnie uzupełnienia uzasadnienia do projektu tej uchwały, chcę potwierdzić, że przed dzisiejszą sesją otrzymaliśmy uzupełnienie do uzasadnienia, ale chciałbym zwrócić się do projektodawców na przyszłość. Panie Burmistrzu, ponieważ art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami ma regulację fakultatywną i stanowi o tym, że bonifikata może być stosowana, w związku z tym istnieje potrzeba podejścia bardzo ostrożnego w takich sytuacjach, gdy chodzi o obszerność uzasadnienia. Nie można nigdy tylko na zasadzie podania faktów informować, że stosuje się bonifikatę w takiej wysokości, ale należy wyprowadzić dlaczego ta bonifikata jest w takiej wysokości. Rzeczywiście, to uzupełnienie w ostatnim akapicie uzasadnienia nawiązuje do tego. Ja chcę uczulić Pana Burmistrza na to, żeby tak jak każda decyzja uznaniowa, tak również kwestie bonifikat miały szerokie uzasadnienie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym poinformować, że w roku 1995 lub 1996 były sprzedawane działki na terenach wiejskich. Wówczas bonifikata była w wysokości 99,9% wartości nieruchomości.

Radny Ireneusz Sochaj – powinniśmy stosować ogólnie przyjęte zasady. Jeżeli dla jednego kościoła stosujemy pewne zasady, to w tym przypadku powinniśmy zastosować również taką samą bonifikatę.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w tej chwili nie ma takiej możliwości prawnej, aby udzielić bonifikaty w wysokości 99,9%.

Radny Ireneusz Sochaj – jeżeli radca może to potwierdzić, to poprzestaniemy na takiej formie uchwały, jaka jest, natomiast jeżeli jest możliwość zastosowania maksymalnej bonifikaty, bo wszystkie podmioty wyznaniowe traktujemy jednakowo, to taka bonifikatę powinniśmy właśnie zastosować.

Radny Stanisław Różański - chciałbym zwrócić uwagę na ostatni akapit, który zawiera to uzasadnienie. Moim zdaniem jest on logiczny. Przy ustalaniu propozycji bonifikaty przyjęto założenie, że ewentualna kwota bonifikaty, orientacyjnie ok. 13.000-15.000 zł od ostatecznej wartości nieruchomości, zbliżona będzie do średniej kwoty dotacji planowanej do udzielenia przez gminę w 2008 rok parafiom rzymskokatolickim na remonty zabytkowych obiektów sakralnych zgodnie z uchwałą. Moim zdaniem to uzasadnienie w pełni wyczerpuje potrzebę uzasadnienia dla bonifikaty 25%.

Radny Rafał Guga – mam wrażenie, że rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach, dotacja na budynki sakralne, które są jednocześnie zabytkami jest inną sprawą, niż bonifikata udzielana przy sprzedaży terenu, w tym przypadku na budowę obiektu sakralnego. Jeżeli inne związki wyznaniowe kiedykolwiek były traktowane zniżką 99%, to uważam, że nie powinniśmy robić wyjątku i w tym przypadku bonifikata powinna być maksymalna. Ile wynosi obecnie maksymalna bonifikata przy tej sprzedaży?

Radny Paweł Nikitiński – chciałbym zwrócić uwagę radnemu Gudze, że te uwagi zgłaszał Pan Burmistrz porównując środki, które wspomagają poszczególne kościoły. Jestem katolikiem, natomiast nie widzę najmniejszego powodu, aby nie wspomagać innych kościołów, ale rzeczywiście konieczne jest wypracowanie takich kryteriów, które będą jasne i czytelne dla wszystkich funkcjonujących zborów, czy kościołów. Muszą być one ze sobą spójne, żeby to było nasze stanowisko, które będziemy stosowali także w przyszłości. Na tym szczególnie mi zależy, a pytanie, które postawił radny Guga jest jak najbardziej zasadne.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - moje zdanie jest bardzo podobne do wypowiedzi przedmówców tym bardziej, że zbór ten nie wystąpił o wykup swojej działki. Jest ona nadal  w użytkowaniu wieczystym tego zboru. Czy wiemy jak liczny jest ten zbór, czy rzeczywiście na jego potrzeby konieczna jest budowa nowego obiektu sakralnego? Czy nie warto byłoby sprzedać tą działkę w przetargu nieograniczonym jakiemuś innemu podmiotowi?

Radny Stanisław Różański - każda taka sprawa powinna być rozstrzygana indywidualnie  w oparciu o indywidualny stan faktyczny. Tworzenie tu jakiejkolwiek matrycy jest absolutnie ze szkodą dla sprawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – nie wiem, ile jest wyznawców, ale z tego co się orientuję zbór w Gryfinie jest dosyć liczny. W ubiegła niedziele zbór ten obchodził swoje  25-lecie. Wyznaję zasadę, że to co było stosowane wcześniej nie zawsze było poprawne. Uważam, że bardzo słusznym wnioskiem jest wniosek Pan radnego Nikitińskiego, żebyśmy mierzyli jednakową miarą wszystkich i taką zasadę staram się stosować przy udzieleniu tej bonifikaty. Obojętnie, które wyznanie zwróciłoby się w sprawie terenu, otrzymałoby taką ulgę, która byłaby porównywalna z wysokością dotacji udzielanych dla innych kościołów. Ta wysoka bonifikata, o której mówiłem wcześniej dotyczyła terenów wiejskich. W tym przypadku nieruchomość znajduje się na terenie miasta i udzielenie jeszcze większej bonifikaty, według mojego przekonania, byłoby niesłuszne. Państwo oczywiście możecie zdecydować o zwiększeniu bonifikaty do 50%, tylko uważam, że należy zachować rozsądek  i umiar.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 17.
Uchwała Nr XXXIV/344/08 stanowi załącznik nr 18.

Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/308/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 5/XXXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/308/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 19.
Uchwała Nr XXXIV/345/08 stanowi załącznik nr 20.

Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych stanowiących własność gminy – DRUK Nr 6/XXXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Radny Stanisław Różański – Panie Burmistrzu, dlaczego zmieniamy tą uchwałę? Uchwała Rady z 1991 roku mówi o ustanowieniu wieczystego użytkowania gruntu. W następnej kolejności dowiadujemy się, że nastąpiła sprzedaż lokali z równoczesnym oddaniem  w wieczyste użytkowanie części ułamkowej gruntu. Część użytkowników wieczystych nieruchomości przekształciła swoje prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, a część użytkowników mieszkań w tej nieruchomości w dalszym ciągu pozostaje na starych zasadach. Decyzją z 2008 roku nastąpiło przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności i dlatego sugeruje się w ostatnich dwóch zdaniach, że istnieje potrzeba zmiany tego wykazu, aby dodać jeszcze wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste albo sprzedażą części ułamkowych gruntów. Dlaczego wprowadza się do tego wykazu jeszcze wyraz „sprzedaży”. Z art. 2 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności, wynika jednoznacznie, że aby można było przekształcić prawo wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności na takiej nieruchomości jak ta, to w przypadku osób prawnych, osób fizycznych z żądaniem przekształcenia występują wszyscy użytkownicy wieczyści. Kiedy wydawana była decyzja w 2008 roku, czy ona nie uwzględniała tej dyspozycji art. 2? Czy nie wszyscy przekształcili wtedy prawo użytkowania wieczystego w prawo własności? Należy zadać sobie pytanie, czy decyzja z 2008 roku została wydana słusznie, skoro ustawodawca nakazuje dochowanie obowiązku, aby wszyscy wieczyści użytkownicy złożyli taki wniosek? Jest wątpliwość, czy ta decyzja mogła być w 2008 roku wydana.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – wszyscy użytkownicy wieczyści tej działki złożyli wniosek o przekształcenie, w związku z tym wszyscy użytkownicy wieczyści zostali przekształceni i mają udział w prawie własności tej działki. W tym budynku znajdują się nadal lokale nie wykupione przez najemców. W związku z tym te pozostałe mieszkania są własnością Gminy Gryfino i pozostała część tego gruntu również jest własnością gminy. Nie została oddana w użytkowanie wieczyste.

Radny Stanisław Różański – czy w 2008 r. nie wszyscy użytkownicy mieszkań byli właścicielami? Jeżeli tak, to nie było podstaw do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – były takie podstawy. W tym budynku są również najemcy lokali gminnych, którzy nie są użytkownikami wieczystymi. Użytkownikami wieczystymi mogliby stać się dopiero w momencie wykupu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego w ułamkowej części gruntu.

Radny Stanisław Różański – mam w tym przypadku całkowicie odmienny pogląd. Moim zdaniem jest to rozumowanie nieprawidłowe.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych stanowiących własność gminy została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 21.
Uchwała Nr XXXIV/346/08 stanowi załącznik nr 22.

Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino – DRUK Nr 7/XXXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Informacja nt. skutków finansowych realizacji uchwały stanowi załącznik nr 23.

Radny Stanisław Różański - Panie Burmistrzu, chciałbym Pana uczulić na treść § 36 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie. Każdy projekt uchwały, który dotyczy sfery finansowej, a więc naszego budżetu, musi zawierać uzasadnienie, które jest zdefiniowane w ustępie 3. Należy w nim wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji. We wszystkich projektach uchwał, które będą dotyczyły wykonania budżetu będę zawsze szukał tego skutku finansowego.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 24.
Uchwała Nr XXXIV/347/08 stanowi załącznik nr 25.

Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino - DRUK Nr 8/XXXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Na wniosek radnego Pawła Nikitińskiego Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady wznowił obrady.

Radny Paweł Nikitiński – jeżeli chodzi o problematykę, w dalszym ciągu poruszamy się  w zakresie określenia górnych stawek. Z odpowiedzi, którą udzielił mi Pan Burmistrz na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej wynika, że w ewidencji Gminy Gryfino mamy dzisiaj 940 szamb i kilkadziesiąt oczyszczalni przydomowych, natomiast wywozimy z gminy Gryfino w skali roku od kilkunastu metrów sześciennych począwszy od roku 2005 do ok. 30.000 m3 nieczystości płynnych, którą prawdopodobnie wywieziemy w roku 2008. Biorąc pod uwagę proste wyliczenia, wynika z nich, że z szamb, które są na terenie gminy Gryfino wywozi się ilości nieczystości nie przystające do zwykłego, normalnego zużycia wody. Ja nie chcę opierać tych danych na swoich własnych statystykach, ale zerknąłem do dokumentacji finansowej, która jest w moim posiadaniu i okazuje się, że gdyby przełożyć te wielkości  i uznać za średnią dla jednego gospodarstwa domowego, to oznacza, że 2/3 nieczystości ze zbiorników bezodpływowych nie trafia do oczyszczalni ścieków poprzez ich wywiezienie. Problem, którym się zajmujemy będzie regulowany maksymalnymi stawkami. Na Komisji Budżetu Pan Prezes Rafał Mucha poinformował nas, że stawki realne pobierane od mieszkańców będą kształtowały się mniej więcej w wysokości 15 zł, z uwzględnieniem podatku. Są to stawki wysokie w moim przekonaniu i one powodują, że wielu mieszkańców nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób należyty. Słyszymy o inwestycjach, które zamierzamy prowadzić, radni powołują się często na solidaryzm społeczny, na słusznie należące się różnego rodzaju świadczenia, natomiast nie uwzględniamy tej problematyki. Oznacza to, że do naszego środowiska naturalnego trafia corocznie kilkadziesiąt tysięcy metrów sześciennych ścieków i musimy sobie z tego zdać sprawę. Im szybciej zdamy sobie sprawę, tym szybciej najprawdopodobniej uporamy się z tą problematyką. Obawiam się, że stosowanie stawek za wywóz nieczystości na mocy uchwały, która wejdzie w życie będzie powodowało to, co powoduje do dnia dzisiejszego, czyli unikanie wysokich kosztów przez znaczną część ludności gminy Gryfino. Druga moja wątpliwość dotyczy wywozu nieczystości stałych, zwłaszcza w zakresie segregowania odpadów. Moje pytanie dotyczy tego, czy w dniu wejścia w życie uchwały będziemy w stanie skutecznie prowadzić politykę umożliwiającą każdemu mieszkańcowi prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Zadałem je również na Komisji Budżetu Panu Prezesowi. Okazuje się, że z różnych przyczyn technicznych, a także przyczyn dostosowawczych, ten proces z pewnością nie będzie miał miejsca od 1 stycznia 2009 r. Stąd też kolejne pytanie, które należy postawić, czy właściciel nieruchomości, który będzie segregował swoje śmieci i będzie je w taki sposób przekazywał do odbioru, będzie miał obligatoryjnie stosowaną taką stawkę. Jakie kryteria należy zastosować i jakie inwestycje musi taki mieszkaniec poczynić, żeby z dniem 1 stycznia 2009 r. te odpady mogły być traktowane jako odpady odbierane selektywnie. To są podstawowe wątpliwości, które mnie nurtują. Szanując przedsiębiorców, którzy działają i maja zamiar działać na rynku gryfińskim, muszę jednak zwrócić uwagę Wysokiej Rady, że są pewne obiektywne okoliczności na które nie powinniśmy zamykać oczu. Te obiektywne okoliczności, na które zamykamy oczy, to jest ok. 50-70.000 m3 ścieków trafiających do środowiska naturalnego.

Radna Janina Nikitińska – będąc na Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Pan Rafał Mucha powiedział nam o solidaryzmie społecznym. Pytałam dlaczego mieszkańcy, który mieszkają 400-500 metrów od oczyszczalni ścieków płacą dokładnie tyle samo, co mieszkańcy mieszkający w odległości 15 kilometrów. Pan Mucha powiedział, że jest to solidaryzm społeczny. Ja się z tym zgadzam, ale dlaczego solidaryzm społeczny ma dotyczyć ludzi, którzy nie mają kanalizacji. Dlaczego nie solidaryzm społeczny wszystkich? W tym przypadku mają się solidaryzować tylko Ci, którzy mają szamba, mogliby płacić mniej, ale solidaryzują się i cały czas płacą więcej. Rozumiem to i nie mam pretensji, że płacę tyle samo, co osoba, która na przykład mieszka w Chwarstnicy, czy w Borzymiu, ale jeśli mówimy o solidaryzmie to stosujmy go do szerszego grona.

Radny Stanisław Różański – ponieważ po raz kolejny na tej sali wypowiadane są słowa sugerujące, że właściciele szamb w sposób niekontrolowany, albo nie daj Boże umyślny, mieli nieszczelne szamba i celowo nie wywozili nieczystości z tych szamb doprowadzając do zatrucia środowiska, ja nie mogę milczeć. Kiedy po raz pierwszy padły na tej sali te słowa przemilczałem to, kiedy po raz drugi padły one na zebraniu również przemilczałem, ale skoro po raz trzeci padają te słowa na tej sali, one mnie dotyczą i one mnie obrażają. Ja nie godzę się na to, aby traktować wszystkich jednakowo i sugerować, że wszyscy są „łobuzami” w tym zakresie. Dopóki nie ma materiału źródłowego, dopóki nikogo nie złapaliśmy za rękę, wypowiadanie w sposób dowolny na tej sali takich opinii obraża ludzi, którzy mają szamba. Ja nie godzę się na taką dyskusję, nie będę bezkarnie słuchał tych opinii. To jest niedopuszczalna sugestia.

Radny Paweł Nikitiński – Panie Przewodniczący, proponuje panować nad dyskusją. Rozmawiajmy merytorycznie o problemie, bo z moich ust nie padło określenie, że „wszyscy”, że „każdy” i że „dowolnie kto”. To mnie obraża. Jeżeli Pan się obraża na statystykę, to jest Pańska sprawa. Ja podkreślam problem i jego wagę. Projekt uchwały, który składaliśmy wielokrotnie pod obrady Wysokiej Rady przewidywał abolicję. Jeżeli chcecie twierdzić, że tego problemu w Gminie Gryfino nie ma, to wasze prawo. My twierdzimy, że ten problem jest i dajemy gotowe rozwiązanie, które ma temu problemowi zaradzić, dając gotową uchwałę, która będzie rozwiązywała problem całościowo. Odnoszę wrażenie, że ten projekt uchwały miał na tyle wysoką skalę komplikacji, że Pan Radny Różański go nie zrozumiał go do końca, dlatego takie słowa. Proponuje zatem, aby jeszcze raz przeczytać, zastanowić się  i wtedy ewentualnie wypowiadać się. Panu Przewodniczącemu polecam natomiast, żeby wybiórczo nie traktował wypowiedzi radnych, bo to mnie z kolei obraża, kiedy radny na tej sali wkłada w moje usta słowa, których nie wypowiadam.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - chciałabym zgłosić, że na dzień dzisiejszy jest problem z opróżnianiem szamb. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych robi wszystko, żeby zapewnić mieszkańcom opróżnianie szamb na czas, ale przed okresem świątecznym czeka się ponad tydzień. Panie Burmistrzu, może zastanowilibyśmy się nad zakupem jeszcze jednego samochodu, przyjęciem dodatkowych osób do pracy, aby bardziej usprawnić opróżnianie zbiorników. Jest jedno przedsiębiorstwo, które to robi, a Gmina Gryfino jest duża. Powinniśmy zastanowić się, jak ten problem rozwiązać.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – to, że wywożone są nieczystości płynne poza miejsca zrzutu, to nie są pomówienia tylko fakty. Wielokrotnie chodząc po leśnych drogach naszej gminy spotykałam miejsca, gdzie zostały opróżnione pojemniki, nie złapałam nikogo na gorącym uczynku, natomiast jest to fakt, że nieczystości zostały wylane. Segreguję odpady  w moim domu, nikt mi nie dostarcza pojemników, wyrzucam je do pojemników, które są opłacane przez spółdzielnię mieszkaniową i to spółdzielnia pobiera ode mnie opłaty. 
W miejscowościach wiejskich również są udostępniane przez Gminę pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, tak segregowane śmieci można do tych pojemników wyrzucać, więc wydaje mi się, że w tej chwili nie jest to, aż tak wielki problem.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – faktem jest, że odbierana przez PUK ilość nieczystości płynnych nie oddaje całej prawdy. Pojawiają się również inne osoby bez koncesji, które posiadają beczkowozy i po niższej cenie odbierają ścieki od poszczególnych właścicieli nieruchomości. Myślę, że Pan Prezes PUK po tych informacjach powinien bardziej przyjrzeć się, czy jest odpowiedni nadzór nad pracą osób i sprzętu, który wywozi nieczystości. Wszyscy pamiętamy kłopoty PUK-u, przyjąłem zasadę, że dopóki przedsiębiorstwo nie osiągnie takiego stanu technicznego, że będzie mogło przystępować do przetargu na realizację poszczególnych zadań, ograniczałem dostęp innym podmiotom gospodarczym do świadczenia usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych i nieczystości stałych. Ten okres ochronny już się skończył. Każdy podmiot gospodarczy, który w zakresie swojej działalności ma wywóz nieczystości płynnych i stałych, otrzyma koncesję na świadczenie takich usług, aby zwiększyć konkurencję. Gmina wobec PUK wykazała tyle dobrej woli i tyle wniosła środków, że dalsze ich wnoszenie byłoby zaprzeczeniem sprawiedliwości wobec innych podmiotów. W tej chwili, według mojej oceny, spółka jest przygotowana, do prowadzenia normalnej gry rynkowej w zakresie świadczenia tych usług. W tej chwili trwa opracowywanie projektu na uruchomienie linii recyklingowej, czyli sortowni śmieci komunalnych. Stawki określone w uchwale stanowią górny pułap, natomiast myślę, że zdrowa rywalizacja spowoduje obniżenie ceny na świadczenie tych usług.

Radny Paweł Nikitiński – Panie Burmistrzu, winien jestem kilka słów Panu, radnym i także Prezesowi PUK. Na ostatniej sesji padło z moich ust stwierdzenie, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych być może przekazało mojej osobie nieprawdziwe dane. Okazało się, że przekazało prawdziwe dane, natomiast nie byłem skłonny wierzyć w to, że w Gminie Gryfino wywozi się tak mało ścieków. Aby nie pozostawiać cienia na informacji przekazanej przez Prezesa spółki, z całą mocą to podkreślam. Wracając do wypowiedzi, w której wskazuje Pan na możliwość wywożenia nieczystości przez inne podmioty niż te, które są do tego uprawnione Pańską decyzją, to Pan wydaje decyzję, kto wywozi nieczystości z terenu Gminy. Rodzi się wobec tego zasadnicze pytanie, gdzie te nielegalnie odbierane ścieki trafiają? Ścieki odbierane legalnie trafiają do gryfińskiej oczyszczalni, natomiast te odbierane nielegalnie gdzie trafiają? To jest nielegalne, niezgodne z prawem i powinniśmy na to bardzo mocno reagować, zwłaszcza jeśli o tym wiemy. Jeśli chodzi o segregację opadów rzeczywiście jest tak, że w mieście i na terenach wiejskich są pojemniki do odbioru selektywnego, ale moje pytanie nie było kierowane, po to, żeby wprost wymusić na przedsiębiorcy zajmującym się odbiorem odpadów, żeby natychmiast dostarczył pojemniki, tylko moje pytanie brzmi co ma zrobić właściciel nieruchomości, żeby mógł te odpady selektywnie gromadzić? Stawka jest bardzo różna, w przypadku ogólnej ilości odpadów i w przypadku odpadów selektywnych, tylko część ludności jest dzisiaj wyposażona w taką możliwość, a część nie. Jeśli wprowadzamy stawki, które określają, że odpady odbierane selektywnie są tańsze, to wiadomo, że rozsądek podpowiada, że większość ludzi będzie chciało z tego korzystać. Część z nich może, natomiast znaczna część nadal nie. Wiemy, że są też tacy, którzy mimo, że nie mogą, chcą w taką selektywną zbiórkę zainwestować. Czy na dzień dzisiejszy jesteśmy do tego przygotowani? Po rozmowie z Panem Prezesem PUK dochodzę do wniosku, że będziemy przygotowani najprawdopodobniej w perspektywie kilku miesięcy. Myślę, że jest to stosowny okres, natomiast w momencie wejścia w życie uchwały przygotowani całkowicie nie jesteśmy. Oczywiście zawsze można uznać, że jak się zamknie oczy to problem zniknie, natomiast zazwyczaj w życiu tak bywa, że on nie znika. Problem odbioru nieczystości płynnych to jest zagadnienie z którym Gmina Gryfino będzie musiała się uporać, a jeśli tego nie zrobi, to po roku 2015 będzie miała z tego tytułu bardzo poważne kłopoty. To, że rozmawiamy dzisiaj o tym i staramy się rozmawiać o tym tak szeroko, jest także próbą wyprzedzenia konsekwencji, które będą nas czekały, jeżeli będziemy bierni. Moim zdaniem określenie tylko górnych stawek bez innych instrumentów, które pozwoliłyby całą gospodarkę odpadową i ściekową uregulować racjonalnie jest niewystarczające. Powinniśmy pójść w jeszcze innych kierunkach. Jest co prawda uchwała intencyjna, która mówi  o dofinansowaniu oczyszczalni przydomowych i o likwidacji eternitu, ale to jest nadal uchwała intencyjna. Nie ma żadnego regulaminu, nie ma konkretnego rozwiązania. Wprawdzie wiemy, że będziemy opracowywali zestawienie, które będzie mówiło, gdzie ostatecznie będzie kanalizacja, a gdzie jej nie będzie i ja jestem zadowolony, że te prace są podejmowane. Przeczytałem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w najbliższym czasie będzie przyjmowany pracownik merytoryczny do Wydziału, który będzie miał się tym zagadnieniem zajmować. To świadczy o tym, że tej problematyce zaczęto w UMiG  w Gryfinie przyglądać się szerzej. To dobrze, bo ten problem jest szeroki i tak go należy traktować.

Radna Elżbieta Kasprzyk – chciałabym zabrać głos na temat segregacji odpadów stałych. Co z tego, że mamy te pojemniki na szkło, papier i plastyk? Ja również prowadzę taką segregację w domu, jednakże muszę płacić tak, jak gdybym nie dokonywała tej segregacji. Myślę, że w większości gospodarstw jest już prowadzona segregacja odpadów, natomiast dlatego, że nie mamy segregacji na wysypisku, jesteśmy zmuszani do płacenia za odpady stałe, tak, jakby nie były one segregowane.

Radny Stanisław Różański - jak przysłuchuje się dzisiaj dyskusji, a w szczególności głosom narzekającym na właścicieli szamb, którzy w sposób niekontrolowany wylewają nieczystości w miejsca niedozwolone, to przypomina mi się powiedzenie Lema, że narzekanie, to jest nic innego, jak zło dodane do zła. Chcę powiedzieć tym wszystkim świadkom, którzy widzą wylewane nieczystości, albo widzieli ich wylewanie, że jest przepis art. 304 kpk, który powiada, że każdy z obywateli, który powziął wiadomość o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa, ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym odpowiednich organów ścigania.

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie Rafał Mucha – jeśli chodzi o stawki za odbiór ścieków płynnych obowiązuje poprzednia uchwała, która nie zakreślała terminu w jakim wygasa ta stawka. Jest ona nadal wiążąca. Zmiana uchwały nastąpi dopiero z chwilą opublikowania nowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Często Państwo pytacie czy fakt, że są wywożone, czy gdzieś nielegalnie zrzucane ścieki, ma wpływ na jakość wody. To jest słuszne stawianie sprawy, bo jest to bardzo ważna kwestia, natomiast mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że żaden z przypadków, który jest mi znany, a znam wszystkie przypadki pogorszenia stanu jakości wody, szczególnie jeśli chodzi o mikrobiologię, nie jest związany  z szambami i nie jest związany z wylewaniem nieczystości. To są zwykle inne przyczyny. Jeśli chodzi o najpoważniejsze zdarzenie, jakie mamy na terenie Gminy Gryfino, dotyczące ujęcia wody Tywa, to też nie jest ta przyczyna. Rzeczywiście jest tak, jak zauważyła Pani radna, że w okresie przedświątecznym zdarza się, że na opróżnienie szamba trzeba poczekać nawet i tydzień czasu, normalnie w ciągu roku nie czeka się dłużej niż dwa dni. Tak naprawdę w dniu dzisiejszym przy tej ilości nieczystości, która jest zgłaszana do przedsiębiorstwa nie ma uzasadnienia ekonomicznego do tego, aby inwestować w kolejny samochód, bo on przez większość roku nie on by nie pracował. Nie zostawimy nikogo z tym problemem, będziemy sobie z tym tematem radzić, ale jest to dla nas trochę trudniejsze w okresie przedświątecznym. Jeśli chodzi o nadzór, o którym wspominał Pan Burmistrz, ścieki są ewidencjonowane w punkcie zlewnym. W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków został też zrealizowany nowy punkt zlewny, który jest zainstalowany na terenie oczyszczalni ścieków  w Gryfinie przy ul. Łącznej. Tam te ścieki są mierzone, są sporządzone odpowiednie sprawozdania. Jeśli chodzi o wsparcie finansowe przedsiębiorstwa, to nie ma takiej potrzeby, spółka jest w stanie zrealizować zakup samochodu, gdyby był on niezbędny. Nie ma prawnych możliwości przekazania dopłaty na ten cel, jedyna możliwość to aport, ale nie ma takiej potrzeby, aby Gmina desygnowała jakieś środki z budżetu na zakup samochodu przeznaczonego do wywozu odpadów. Jeśli chodzi o segregację odpadów, proszę zwrócić uwagę, że sporo zrobiliśmy w tej kwestii. Udało nam się wprowadzić system odbioru odpadów gabarytowych i proszę zauważyć, że dzisiaj w ogóle nie rozmawiamy o tym problemie. To jest chyba najlepszy dowód na to, że ten system działa prawidłowo. Jeśli chodzi o poziom odzysku z odpadów, jest to słuszna troska, ponieważ mogą na nas spaść ogromne opłaty z tytułu niewywiązania się z przyjętych wskaźników jakie mamy. Ten problem nie dotyczy jednak tylko Gryfina, ale całego kraju. Ostatnio w prasie pojawiają się informacje, że jedynym rozwiązaniem dla Polski są spalarnie. Mówi się o 15 spalarniach odpadów, które zagwarantują możliwość wywiązania się w stosownych terminach z określonych poziomów odzysku. Gryfino nie jest w stanie zorganizować tak potężnej inwestycji, czekamy na to, co wydarzy się w Szczecinie. To są bardzo duże inwestycje  i należy mieć określony rynek i określony strumień odpadów, który na dodatek dzisiaj nie jest własnością samorządów. Samorząd tak naprawdę nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje z odpadami, które są odbierane przez mieszkańców. To w moim przekonaniu jest ogromny błąd. Jeżeli w Szczecinie zostanie zrealizowana taka inwestycja pewnie będziemy się wspólnie zastanawiali, czy to nie jest najlepsze rozwiązanie również dla nas. W tym celu, aby gmina i przedsiębiorstwo byli zabezpieczeni przed ewentualnymi sankcjami w postaci zwiększonych opłat z tytułu nierealizowania odbiorów poszczególnych grup odpadów podjęliśmy starania i właściwie zakończone zostały prace projektowe budowy linii do segregacji odpadów. W tej chwili musimy jeszcze przejść procedurę administracyjną żeby uzyskać pozwolenia na budowę i pojawi się istotne zagadnienie finansowania tej linii. Dzisiaj szacujemy, że koszt budowy tej linii wyniesie 2,1 mln zł – 2,2 mln zł. Jest ona możliwa do zrealizowania w stosunkowo krótkim czasie, przy założeniu, że są wszelkie pozwolenia i zapewnione finansowanie. To nie są bardzo skomplikowane technicznie instalacje.

Radny Paweł Nikitiński – jeżeli faktycznie jest tak, że wywozimy 26.000 m3 ścieków rocznie, chociaż Pan Burmistrz dzisiaj przyznał na sesji, że nie wywozimy 26.000 m3, zdarzają się przypadki, że wywozi się ścieki nielegalnie, to skala dopłat, o które się dopominaliśmy byłaby dokładnie w tym przypadku, taka jak wyliczyliśmy w swoim projekcie uchwały, oczywiście przy założeniu, że wywozimy 26.000 m3 ścieków. Można przyjąć takie założenie, natomiast byłoby to ryzykowne jeśli wiemy, że w ewidencji jest 940 szamb  i kilkadziesiąt oczyszczalni przydomowych. Po dzisiejszych wystąpieniach na sesji będę bardzo poważnie rozważał złożenie stosownych wniosków do odpowiednich organów. Sądziłem, że w Radzie Miejskiej jest taki klimat i takie przyzwolenie, żeby o problemie rozmawiać otwarcie, starać się go rozwiązać, znaleźć rozwiązania, które nie odsuną problemu na dalszy czas, tylko będą chciały go analizować, ocenić i zlikwidować w przyszłości. To jest główna intencja, na pewno nie jest intencją wytykanie któregokolwiek z właścicieli nieruchomości, że w sposób nienależyty wywiązuje się ze swoich obowiązków. Często jest nam znana przyczyna, która jest prozaiczna, czyli brak środków finansowych. Jestem zwolennikiem dyskusji w tej sprawie i będę do tego namawiał.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – powiedziałem, że na terenie Gminy ścieki odbierane są przez osoby, które nie mają koncesji. To, że przyjeżdżają inne podmioty, które nie mają koncesji nie oznacza, że ścieki wywożą do lasu. Inne firmy wywożą ścieki do oczyszczalni w Pyrzycach, w Szczecinie, mają bliżej i mogą zaoferować niższą cenę. Takie firmy przyjeżdżają do Radziszewa i Daleszewa i wywożą ścieki do innych oczyszczalni. Takie przypadki miały miejsce przed realizacją kanalizacji w tych miejscowościach. Nieprawdą byłoby mówić, że wszystkie szamba są szczelne, bo tak nie jest. Na bieżąco trwa kontrola straży miejskiej w tym zakresie. Nie można mówić, że Gmina i Rada tego problemu nie widzi, bo w ostatnich latach najpoważniejsze kwoty z budżetu zostały przeznaczone na rozwój kanalizacji.

Radny Paweł Nikitiński – jeżeli mamy rozmawiać o tym problemie uczciwie, to trzeba powiedzieć Panie Burmistrzu, że Pan jest odpowiedzialny za to, kto wywozi z terenu Gminy nieczystości i jak to robi. Jeśli Pan ma taką wiedzę, że ktoś nielegalnie wywozi ścieki i niewiadomo gdzie one są później odbierane, to jest to niezgodne z prawem. Ja za to Pana nie winię, bo nie jest Pan w stanie skontrolować przedsiębiorcy, który przyjedzie na chwilę do gospodarstwa domowego na wsi i odbierze nieczystości. Nie w tym jest problem. Problem jest w tym, że względy ekonomiczne powodują, iż w wielu gospodarstwach domowych nie wywozi się nieczystości ciekłych. Z drugiej strony mamy również problem, spowodowany tym, że zapisy planów miejscowych zabraniają w wielu miejscach stosowania rozwiązań, które wykorzystują nową technologię. To jest już drugie ograniczenie. Już tylko zniesienie tych zakazów w miejscach gdzie nie będzie kanalizacji z zastosowaniem dopłat, które w uchwale intencyjnej się znalazły, powoduje, że w pewnym zakresie problematyka jest rozwiązana. Jest rozwiązana w zakresie ewentualnego stosowania dopłat i jest rozwiązania w zakresie planu wykonania kanalizacji w całej Gminie Gryfino. Cały czas namawiam do tego, żebyśmy rozmawiali o problemie merytorycznie, a nie uciekali od pewnej odpowiedzialności, albo przerzucali się argumentami. To, że powiedział Pan, że wie Pan, że w Gminie Gryfino nielegalnie wywożone są nieczystości, nie jest żadnym dowodem. Tak samo, jak nie jest dowodem w sprawie fakt, że w lesie widzimy mnóstwo wyrzuconych śmieci, nielegalne wysypiska, bo to widzi każdy, kto wchodzi do gryfińskiego lasu. Problematyka jest złożona. Przedłożyliśmy rozwiązanie, które starało się objąć całą problematykę kompleksowo. Nakłaniamy do tego, żeby nie zatrzymać się na etapie uchwały intencyjnej, która niczego nie rozstrzyga. Czekamy z niecierpliwością na regulaminy, które mają powstać w ślad za tą uchwałą. One być może będą podpowiedzią, jaka będzie polityka w tej sprawie. Plany kanalizacji Gminy Gryfino, w moim przekonaniu, powinny istnieć w naszym samorządzie od wielu lat. Pan często jeździ na zebrania wiejskie, mówi Pan o tym, czy w danej miejscowości będzie kanalizacja, czy będzie oczyszczalnia. Często są to informacje w krótkim odstępie czasu ze sobą sprzeczne. To dobrze, że będzie wreszcie spójny dokument, który będzie tą kwestie regulował, ale tylko przy założeniu, że będzie to dokument na podstawie którego będzie określona realizacja. Jeśli pozostanie suchym zapisem, jak wiele innych opracować w Gminie Gryfino to problematyki w ten sposób nie posuniemy do przodu, nie będzie postępu w tej sprawie i to w ciągu najbliższych lat.

Radna Elżbieta Kasprzyk – chciałabym zauważyć, że wcale nie trzeba mieć koncesji, żeby wywozić nieczystości płynne do oczyszczalni. Jeżeli właściciel gospodarstwa posiada własny wóz asenizacyjny, to jest taka możliwość, aby na własny użytek mógł odprowadzić nieczystości płynne. Nie jest w tym przypadku wymagana koncesja. Jest to możliwe, jeśli nie robi tego zarobkowo, a odprowadza nieczystości płynne z własnego gospodarstwa.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy 2 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 26.
Uchwała Nr XXXIV/348/08 stanowi załącznik nr 27.

Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania apelu do posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, wybranych z okręgu wyborczego nr 41, zawierającego wnioski o zmianę obowiązującego prawa – DRUK Nr 9/XXXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Radny Stanisław Różański - ponieważ byłem wnioskodawcą tego projektu uchwały chciałbym zabrać głos w tej sprawie. Muszę na samym początku powiedzieć, że zepsuto mi całą przyjemność, dlatego, że nie ma dzisiaj na sali ludzi, do których ten apel kierujemy. Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – dzisiaj w sejmie toczy się ważna debata. Panowie posłowie i senatorowie byli zaproszeni na dzisiejszą sesję, ale w związku z tym, że mają ważniejsze głosowania, ich nieobecność jest w jakiś sposób usprawiedliwiona.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący, nie podzielam Pańskiego poglądu. Ważne są sprawy, które dzieją się w sejmie, ale ważne są również sprawy, które dzieją się na tej sali. Nie ma dla nas ważniejszych spraw, to jest nasz mały „sejm gryfiński”. Chciałem Panom Posłom dzisiaj powiedzieć, że nie będę na nich głosował w następnych wyborach, jeżeli przez następne dwa lata kadencji nie odwiedzą nas tutaj. To jest ich obowiązkiem, aby złożyć nam wizytę i wysłuchać, co mamy im do powiedzenia. Który poseł odwiedził nas do tej pory? Ja chcę, żeby na tej sali byli i wsłuchiwali się w to, co im mamy do powiedzenia. Ja zawarłem dzisiejsze wystąpienie na kilku stronach i mam niedosyt. Straciłem czas, ale  w związku z nieobecnością tych, do których kieruję apel, mam propozycję pod adresem Przewodniczącego Rady, aby podjęta w tej sprawie uchwała nie została przekazana rutynowym pismem do biur poselskich, tylko żeby zostało zorganizowane spotkanie z posłem albo posłami i odpowiednia grupą radnych oraz innych osób, które czują ten problem. Chciałbym się zwrócić do Pana Nikitińskiego, aby zgłosił akces odbycia takiego spotkania, deklaruję również gotowość uczestniczenia w nim, proponuję, aby zaprosić Pana Pielechowskiego na to spotkanie, proponuję, aby uczestniczył Pan Przewodniczący i Pan Burmistrz, abyśmy swoją obecnością zamanifestowali, że jest to dla nas sprawa niezwykle ważna. Wiemy, o czym mówimy, wiemy czego chcemy i tylko mamy za zadanie przekonać tych, którzy mogą nam w tym pomóc. Jedyna droga do załatwienia tego problemu to zmiana obowiązujących przepisów. Nieprawdą jest, że pod rządem obecnych przepisów możemy osiągnąć ten cel, na którym nam zależy, ponieważ ustawodawca kilka lat temu dla tych dwóch spraw o identycznym charakterze przyjął dwie odrębne regulacje. Jedna regulacja pozwala na opracowanie taryfikatora, na zatwierdzenie go przez Radę, a druga regulacja, która dotyczy tego samego problemu jest regulowana przez przepisy prawa cywilnego. Zwracam się do Sejmu RP o tzw. wykładnię źródłową. Wykładnią źródłową nazywamy znajomość tych przesłanek, które legły u podstaw podejmowania tych dwóch ustaw. Poprzez protokoły z posiedzeń komisji sejmowych będę chciał dowiedzieć się, jaką intencją kierował się Sejm w 2001 roku, kiedy podejmował pierwszą uchwałę i w następnych latach kiedy podejmował drugą ustawę. Dopiero, jak się dowiemy, jakie to były przyczyny dla których te dwie regulacje wymyślono, dopiero będziemy mogli powiedzieć w stu procentach, że te przyczyny na dzień dzisiejszy się zdezaktualizowały. Jedyna nadzieja jest w komisji do weryfikacji stanu prawnego, ale żeby ona zadziałała musimy mocna grupą stawić się  u posłów i przekonać ich o potrzebie weryfikacji tego ustawodawstwa.

Radny Paweł Nikitiński – chociaż mam odmienny pogląd co do stanu faktycznego i stanu prawnego, o którym rozmawiamy, nie zamierzam jednak torpedować inicjatywy radnego Różańskiego, która stała się także inicjatywą Rady Miejskiej w Gryfinie, bo nie da się wykluczyć takiej możliwości, w której regulacja będzie lepsza od tych, które dzisiaj obowiązują. Jeśli będzie lepsza warto nad tym pracować i warto takiego rozwiązania szukać. Jeśli nasza uchwała zostanie dzisiaj przyjęta, jeśli będzie wola spotkań i pracy nad tym zagadnieniem, to deklaruję swoją gotowość do współpracy mimo tego, że w mojej opinii dzisiejsze prawo pozwala uregulować kwestię w sposób kompleksowy. Być może różnica  w poglądzie na tą sprawę między mną, a radnym Różańskim wynika stąd, że widzimy odrębne, krańcowe osiągnięcia, do których chcielibyśmy dotrzeć, natomiast nad zagadnieniem należy raz jeszcze się pochylić i być może znaleźć trzecie lepsze rozwiązanie, które byłoby zapewne nie tylko kompilacją dwóch funkcjonujących dziś ustaw, ale być może także zerknięciem w przyszłość i uwzględnieniem tych zmian, które od czasu przyjęcia obu ustaw miały miejsce w rzeczywistości w naszym kraju. Myślę, że problematyka jest dosyć szeroka, jeśli stanie się podstawą szerszej dyskusji należy mieć z tego powodu satysfakcję. Ja tej uchwały nie poprę, ze względu na poglądy, które wyartykułowałem, ale daje jej przychylność wstrzymując się dzisiaj od głosu.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie skierowania apelu do posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, wybranych z okręgu wyborczego nr 41, zawierającego wnioski o zmianę obowiązującego prawa została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 28.
Uchwała Nr XXXIV/349/08 stanowi załącznik nr 29.

Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/368/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – DRUK Nr 10/XXXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/368/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 30.
Uchwała Nr XXXIV/350/08 stanowi załącznik nr 31.

Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 11/XXXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Piotr Romanicz – regulamin został szczegółowo omówiony na wszystkich Komisjach Rady. Myślę, że na wszystkie pytania udało się udzielić odpowiedzi. Po zapoznaniu się ze stanowiskami Komisji Pan Burmistrz przedłożył związkom zawodowym do ostatecznego uzgodnienia wersję regulaminu, która została przedłożona na Komisje Rady. Na spotkaniu w dniu 17 grudnia 2008 r. przedstawiciele związków zawodowych działających w oświacie wyrazili zgodę na takie rozwiązanie, złożyli odpowiednie podpisy, że projekt został uzgodniony w wersji przedstawionej radnym na Komisjach. Podziękowania należą się przedstawicielom związków Pani Lilii Kuźniewskiej i Panu Dariuszowi Ulanowskiemu za konstruktywne, rzeczowe negocjacje. W sprawie wyrażenia stanowiska Komisji dotyczącego rozbieżności dotyczącej dodatku za warunki pracy, która była na dzień przedłożenia Państwu tego projektu chciałbym wyjaśnić, że projekt regulaminu, który został uzgodniony ostatecznie nie zawiera już tej rozbieżności, czyli wnioski Państwa są uznane i już uzgodnione. W kwestii dwóch wniosków dotyczących zrównania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli i zrównania do jednego poziomu dodatku za wychowawstwo, jest prośba o odrzucenie tych wniosków, gdyż spowoduje to potrzebę renegocjowania regulaminu. Ogólny wzrost środków na dodatki, które są regulowane w niniejszym projekcie uchwały wynosi ponad 166.000 zł. Zmiana karty nauczyciela z 21 listopada 2008 roku wprowadza takie rozwiązanie, które pozwoli nam zrekompensować te środki. Nauczyciele szkół gimnazjalnych będą zobowiązani do prowadzenia jednej godziny dodatkowo w tygodniu, natomiast nauczyciele szkół podstawowych dwóch godzin tygodniowo zajęć pozalekcyjnych finansowanych wyłącznie  z pieniędzy Gminy, czyli np. w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym. Przy założeniu, że mamy tylko 180 nauczycieli, mamy te 360 godzin zrekompensowane. Każda kolejna zmiana regulaminu będzie tylko i wyłącznie wymuszona zmianami ustawowymi lub konkretną wymierną kwotą, która mogłaby być ewentualnie przeznaczona na konkretny dodatek. Bardzo proszę o odrzucenie zgłoszonych wniosków Komisji z prostego powodu, spowoduje to potrzebę kolejnego negocjowania regulaminu ze związkami.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – rozmowy ze związkami były bardzo konstruktywne, wyczuwałem w troskę o nauczycieli, jak również zrozumienie dla wydatków z budżetu gminy. Doszliśmy do przekonania, że skończyły się czasy dawania wszystkim po równo. Zróżnicowanie dodatków wśród dyrektorów przedszkoli nastąpiło dlatego, ponieważ w jednym przedszkolu jest grupa przedszkolna i grupa żłobkowa, jest to najliczniejsze przedszkole i uznaliśmy, że dodatek dla dyrektora tego przedszkola powinien być wyższy. Wyższy powinien być również w przedszkolu, w którym są oddziały integracyjne. Tak jak różnicowaliśmy dodatek funkcyjny dla dyrektorów, którego wysokość był uzależniona od wielkości szkoły, tak samo uważamy, że dodatek za wychowawstwo również powinien być zróżnicowany od ilości uczniów w danej klasie. Zaproponowaliśmy granicę 16 uczniów w klasie, związki liczbę 18 uczniów i przystaliśmy na tą propozycję. Dziękuje wydziałowi  i związkom zawodowym za bardzo konstruktywne rozmowy.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – wiem, że regulamin jest wynegocjowany ze związkami, ale my nie chcemy zabrać pieniędzy nauczycielom, tylko chcemy je dodać. Związki, Panie Burmistrzu, na pewno na to się zgodzą. My braliśmy pod uwagę, że Przedszkole nr 2 ma grupę żłobkową, ale w tym przedszkolu są dwie Pani dyrektorki. Przedszkole posiadające oddziały integracyjne mieści się przy ul. Łużyckiej, ale każdy dyrektor ma obowiązek przyjęcia dziecka niepełnosprawnego do swojego przedszkola, jeżeli jest w nim wolne miejsce. Uważam, że jeżeli dyrektorzy szkół liczących do 200 uczniów mają 1.200 zł dodatku funkcyjnego, to uważam, że dyrektorzy przedszkoli do 200 wychowanków tez powinni mieć 1.200 zł dodatku. Nie wycofam w imieniu Komisji Rewizyjnej wypracowanych przez nią wniosków. Uważam, że związki zawodowe na to przystaną, wiem, że warunki są wynegocjowane, ale powinno to być robione sprawiedliwie.

Radny Rafał Guga – w imieniu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego chciałbym wyjaśnić skąd wzięły się nasze wnioski. W kwestii dodatku za wychowawstwo na Komisji były podnoszone dwa argumenty. Pani radna Nikitińska podnosiła słuszny argument, że może zacząć się bronienie dzieci przed uzyskaniem promocji do następnej klasy. Jestem nauczycielem i dla mnie dzielenie oddziałów na klasy liczące do 18 uczniów i powyżej tej liczby, jest podziałem sztucznym. Mam klasy mniej liczne, ale są to trudne oddziały, klasy liczniejsze nieraz profilowane mają wyższy poziom wiedzy, chęć pracy uczniów jest całkiem inna. Wychowawca pracujący w takim oddziale ma mniej pracy niż wychowawca mający 16, czy 17 uczniów w klasie, ale samych stwarzających problemy. To wiąże się z kontaktami  z kuratorami sądowymi, ciągłymi kontaktami z rodzicami, zagrożeniami, wypełnianiem dokumentacji, pisaniem opinii itd. Uważam, że taki podział nie jest do końca sprawiedliwy, stąd był wniosek, aby ujednolicić stawkę za wychowawstwo.

Radny Stanisław Różański – ta uchwała jeśli zostanie dzisiaj przyjęta w takim brzmieniu zostanie unieważniona przez nadzór Wojewody. Bardzo uważnie wsłuchuję się w dyskusję, która jest prowadzona przez fachowców, a mam tu na uwadze przede wszystkim nauczycieli, bo oni są najlepiej czującymi tę materię. Chciałbym zwrócić uwagę na względy formalne. Art. 60 ust. 6 karty nauczyciela wyraźnie nakazuje, że regulamin wymaga uzgodnienia ze związkami zawodowymi, a nie opinii, czy dyskusji, tylko uzgodnienia. Z dokumentu, który załączony został do projektu uchwały wynika, że jest to protokół ze spotkania w sprawie regulaminu. Tak nie może być. Nie może być spotkania, ma być przedłożony protokół  z uzgodnienia. Jest to rozbieżność semantyczna, ale o ogromnych konsekwencjach. Zwracam na to uwagę w dzisiejszej dyskusji.

Radny Paweł Nikitiński – projekt składany przez Pana Burmistrza został zaopiniowany przez związki zawodowe, czyli przez przedstawicieli samych nauczycieli, więc należy domniemywać, że sami nauczyciele zgadzają się z tym projektem, chyba, że związki zawodowe niewłaściwie reprezentują swoich przedstawicieli, czego też nie można wykluczyć. Natomiast to my ponosimy odpowiedzialność za kształt tego regulaminu. Jeśli są propozycje, które idą dalej, niż te które zaakceptowały związki zawodowe, to należy sądzić, że związki zawodowe zgodzą się z takimi zmianami, bo będą one lepiej reprezentowały interesy ludzi, których oni reprezentują. Tak jest w jednym przypadku, jeśli chodzi o dyrektorów, tak jest  w przypadku, kiedy chodzi o wychowawców. Moja opinia jest taka, że jeśli postawiono granicę 18 uczniów w klasie, to biorąc pod uwagę realia szkół gryfińskich, musimy wiedzieć że są takie oddziały, które mają kilku uczniów. Kwota nie jest wysoka, myślę, że potrzebny jest jakiś racjonalny kompromis i wniosek komisji nie jest wcale pozbawiony sensu, podobnie jak wniosek dotyczący dodatku dla dyrektorów przedszkoli. Z drugiej strony należy wrócić do początku tych rozważań, czyli projektu, który został zaopiniowany przez związki zawodowe, czyli osoby, które reprezentują wszystkich nauczycieli. Myślę, że powinniśmy to wziąć pod uwagę.

Radny Tadeusz Figas – uważam, że zróżnicowanie wysokości dodatku za wychowawstwo jest w pewnym względzie niefortunne i osobiście jestem przeciwny takiemu podziałowi. Może to w radzie pedagogicznej wprowadzić złą atmosferę.

Radny Rafał Guga – według mojej wiedzy związki zawodowe reprezentujące nauczycieli na terenie naszej gminy działają wyjątkowo dobrze i bardzo mocno angażują się w regulamin wynagradzania nauczycieli. Związki zawodowe podpisały te uzgodnienia, na sali jest Prezes Oddziału ZNP, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, możemy zapytać Pani Prezes, jak przebiegały negocjacje i czy na takie zmiany związki wyraziły zgodę. Jeżeli jest taka potrzeba możemy zasięgnąć informacji u źródła.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – są dwa wnioski dotyczące dodatku funkcyjnego  i dodatku za wychowawstwo. Chciałabym, aby te dwa wnioski były głosowane oddzielnie.

Radny Marek Sanecki – uważam, że kwestia dodatków została dobrze rozwiązana. Proszę zwrócić uwagę, że są takie oddziały w szkołach na terenie gminy Gryfino, które liczą po 10, czy 12 uczniów i wydaje mi się, że ujednolicenie dodatku za wychowawstwo nie byłoby sprawiedliwe. Są klasy które liczą powyżej 20 uczniów i praca z nimi jest dwukrotnie większa. Proszę zwrócić uwagę, że regulamin jest uchwalany co roku i idziemy w kierunku takim, aby tym wychowawcom, którzy mają dużo pracy z dziećmi płacić więcej. Państwo chcielibyście zrobić takie wyrównanie, które według mnie jest niezasadne. Proszę zwrócić uwagę, że różnica w wysokości dodatku dla dyrektorów też jest mała. Jest szkoła, która ma 700 uczniów i jest szkoła, która ma 100 uczniów, a różnica w dodatku dla dyrektora wynosi tylko 600 zł. Nie oszukujmy się, że nakład dyrektora w tej mniejszej szkole jest porównywalny, oczywiście jest zdecydowanie mniejszy.

Radny Marcin Para – chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli teraz zaczniemy zmieniać wysokości pewnych dodatków określonych w regulaminie, to automatycznie muszą nastąpić pewne uzgodnienia. To skutkuje tym, że później będziemy musieli spotkać się ponownie, aby uchwalić go na sesji. Jeżeli tak nie jest, to prosiłbym radcę prawnego o skorygowanie mojej opinii i odniesienie się do tego, co powiedziałem. Jeżeli coś zmienimy w regulaminie, to będzie to zupełnie inna uchwała. Należało będzie przeprowadzić uzgodnienia, bo nie będzie ona uzgodniona ze związkami.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – związki zawodowe wspólnie z wydziałem pracowali nad tym regulaminem bardzo długo. Jest to kompromis wypracowany między Burmistrzem, który zarządza placówkami oświatowymi, a związkami zawodowymi nauczycieli. Są wnioski, więc proszę je przegłosować. Wprowadzenie tego regulaminu kosztuje budżet ok.160 tys. zł. Czy zdajecie sobie Państwo sprawę ile środków finansowych przeznaczamy na oświatę, ile gmina przeznacza dodatkowo środków na wynagrodzenia dla nauczycieli? Czy macie Państwo rozeznanie, że w tej chwili nauczyciel dyplomowany  z nadgodzinami ma pensum ok. 4.000 zł. Porównajcie naszą sytuacje do sytuacji innych gmin. Została wykonana ciężka praca przez związki zawodowe i wydział. Proponuję, aby przegłosować zgłoszone wnioski.

Radca prawny Piotr Sydor - podsumowując Państwa dyskusję, chciałbym zwrócić uwagę, która została również podniesiona przez Pana mecenasa Judka, który opiniował tą uchwałę, że wprowadzenie na tej sesji jakichkolwiek poprawek do regulaminu będzie musiało skutkować tym, że regulamin będzie na nowo negocjowany ze związkami zawodowymi. W przeciwnym razie podjęcie uchwały z proponowanymi przez Państwa zmianami, najprawdopodobniej skończy się tym, że organ nadzoru, którym jest Wojewoda, tą uchwałę uchyli, od dnia  1 stycznia 2009 r. nie będzie nowego regulaminu, nauczyciele będą wynagradzani według regulaminu obowiązującego w obecnym roku, a Państwo zapewne będziecie musieli  w styczniu, bądź w lutym podejmować nową uchwałę. Taki tryb przy podejmowaniu tego rodzaju uchwały przewiduje karta nauczyciela. Nie można swobodnie zmieniać zapisów tej uchwały, to wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi i uzyskania akceptacji nawet w sytuacji, kiedy te rozwiązania są dla nauczycieli korzystne.

Radny Rafał Guga – mam pytanie do radcy. Jeżeli Rada dzisiaj przegłosuje projekt uchwały ze zmianami, a związki zawodowe w najbliższym czasie zaopiniowałyby ją pozytywnie, czy byłyby podstawy do uchylenia tej uchwały, czy nie? Moim zdaniem uchwała byłaby jednak już uzgodniona, a jeżeli nie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby w styczniu po raz drugi wrócić do rozpatrywania tej uchwały. Po to był obiecany przez Pana Burmistrza wcześniejszy termin uzgadniania regulaminu, abyśmy wszystkie niedogodności mogli wyprostować, więc próbujemy je regulować. Odpowiadając na stwierdzenie Pana radnego Saneckiego, teoretycznie ma Pan rację, tylko problem polega na tym, że największe klasy w szkołach Gryfinie na poziomie gimnazjalnym to są klasy profilowane, bo tam jest najwięcej chętnych. Najmniej liczne klasy, to są te klasy problemowe, gdzie na przykład trafia się ponad połowa uczniów z orzeczeniami. W związku z zapisem § 23 pkt 5 Regulaminu Rady Miejskiej  w Gryfinie proszę o możliwość udzielenia głosu Pani Przewodniczącej ZNP.

Radny Paweł Nikitiński – nie oceniam pracy związków zawodowych w Gminie Gryfino  i nie robiłem tego na sesji, mówiłem ogólnie. Przyjąłem taką zasadę, że jeśli związki zawodowe wypracowały pewne stanowisko, to najprawdopodobniej działały zgodnie  z interesem wszystkich pracowników. Co prawda są bardzo małe szkoły w gminie Gryfino, ale biorąc pod uwagę szkołę w Żabnicy tam funkcję dyrektora pełni osoba, która wszystkie kwestie administracyjne i inne, związane z funkcją dyrektorską wypełnia sama, natomiast są takie szkoły, które wprawdzie są większe, ale w strukturze organizacyjnej jest dyrektor i dwóch zastępców. Można pytać, czy rola tego dyrektora jest wiodąca, czy tylko jest to rola nadzorująca. Co do wychowawstwa podzielam pogląd radnego Rafała Gugi, ale ten argument, który przed chwilą podkreślił radny, że są bardzo różne klasy, ale nie tylko pryzmat ilości, ale pryzmat tego, jacy uczniowie wchodzą w skład danej klasy determinuje, że ten wysiłek wcale nie musi zależeć od ilości uczniów.

Radna Wanda Kmieciak – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego zgłosiła wnioski i Pan Naczelnik Romanicz mówił, że wnioski te jeszcze przedyskutuje ze związkami, ale nie wiem, czy był na to czas. Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że bez uzgodnień ze związkami te wnioski mogą spowodować, że wojewoda może uchylić tą uchwałę. Proszę o ogłoszenie krótkiej przerwy w celu odbycia spotkania Komisji Spraw Społecznych.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – uważam, że jeżeli radni dostają uchwałę, mają prawo do niej zgłosić wnioski. Nie wiem jak zachowa się Komisja Rewizyjna, ale ja swoje zdanie podtrzymuję, ponieważ uważam, że dodatki powinny być ustalane w sposób sprawiedliwy.

Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady wznowił obrady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w związku z tym, że zbliżamy się do głosowania nad poszczególnymi wnioskami chciałbym zapytać wnioskodawców, skąd wziąć dodatkowe środki na wzrost wysokości dodatków funkcyjnych dla nauczycieli. Zwiększenie środków, które jest już przewidziane w regulaminie wynosi 160 tys. zł i w ramach budżetu będziemy musieli przenieść środki z realizowanych inwestycji. W związku z tym wskażcie Państwo  w projekcie budżetu, z której inwestycji należy zdjąć środki, żeby przeznaczyć na dodatkowe uposażenie nauczycieli. Każde negocjacje traktuję bardzo poważnie. Jeżeli w trakcie negocjacji zostaje sporządzony protokół uzgodnień i nie ma żadnych rozbieżności, a radni chcą na siłę spowodować te rozbieżności, to jest to zaprzeczenie negocjacji. Rozumiałbym Państwa dyskusję, gdyby były rozbieżności między stanowiskiem Burmistrza, a stanowiskiem związków zawodowych. Takich rozbieżności nie było, a więc moja rola i rola związków zawodowych staje się niepoważna. Przez takie postępowanie podważacie Państwo sens tych negocjacji. Umówmy się, że to Rada będzie prowadziła negocjacje ze związkami. Kiedy budżet jest omawiany na komisjach, a nie przy audytorium, radni podnoszą, że takie środki są przeznaczane na oświatę. Subwencja wynosi około 11 mln zł, a Gmina nie licząc remontów, wydaje na oświatę prawie 26 mln zł. Proszę wziąć pod uwagę przed głosowaniem, że każdorazowe zwiększanie środków na oświatę powoduje zmniejszanie środków na pozostałe inwestycje.

Radny Stanisław Różański – proponuję, abyśmy w tej części dyskusji w szczególności zwrócili uwagę na przepisy, które nas w tym względzie obowiązują. Dla dalszej dyskusji i dla dalszych rozważań w tej kwestii mają podstawowe znaczenie dwie normy prawne, art. 179 ustawy o finansach publicznych i art. 52 ustawy o samorządzie gminnym. Obydwa te przepisy wyraźnie podkreślają, że kompetencje w zakresie układania budżetu i uchwał okołobudżetowych, albo związanych z wykonaniem budżetu są w kompetencji Burmistrza  i wbrew woli organu wykonawczego nie możemy pozwalać sobie na taką swobodną postawę, bo to stoi w sprzeczności z przepisami. W ostatnim numerze wspólnoty z dnia 29 listopada 2008 r. jest opisane, jak należy postępować w sytuacji, kiedy prowadzimy dyskusję nad takimi sprawami jak ta. Wbrew organowi wykonawczemu nie możemy dokonywać zmian  w tym projekcie uchwały, bo to byłoby zaprzeczeniem tym dwóm podstawowym normom prawnym. Słuszny jest wniosek, aby zwrócić uwagę, ile wydaje się na oświatę. W projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok, jest to wydatków 35% całego budżetu.

Radna Magdalena Chmura - Nycz – jeżeli dodatek za wychowawstwo w klasie powyżej 18 uczniów obniżymy o 10 zł, a wychowawcom w klasach poniżej 18 uczniów zwiększymy dodatek o 10 zł to będziemy mieli jeszcze środki na pokrycie zwiększonych dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli. Komisja brała to pod uwagę, prosiła Panią Skarbnik o wyliczenie skutków dla budżetu i na komisji była zgoda Pani Skarbnik. Uważam, że dla budżetu gminy nie są duże obciążenia.

Radna Wanda Kmieciak – ubolewam nad tym, ze związki zawodowe nie są zapraszane na posiedzenia Komisji. Komisje jednak wnoszą swoje wnioski, radni mają prawo dyskutować nad przedstawionym projektem uchwały i po to spotykamy się i procedujemy, żeby wnosić swoje propozycje. Teraz stajemy przed faktem dokonanym, ale Pan Romanicz mówił, że wnioski komisji jeszcze raz zostaną przedyskutowane ze związkami zawodowymi. Komisja Spraw Społecznych w większości podtrzymuje swoje wnioski.

Radna Elżbieta Kasprzyk – ja będę głosowała za projektem przedstawionym przez Pana Burmistrza. Dla mnie ciałem opiniodawczym są związki zawodowe. Jeżeli z jednej strony słyszę, że te związki pracują bardzo dobrze, bronią praw nauczycieli, myślę, że znają również te argumenty, które przedstawiane były przez radnych, a mimo to przedłożony projekt został uzgodniony ze związkami bez protokołu rozbieżności, to uważam, że dla nas jest to opinia wiążąca.

Radny Paweł Nikitiński – po raz kolejny na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie mamy do czynienia z próbą marginalizacji znaczenia Rady Miejskiej. Nie jest tak, że to inny organ niż Rada Miejska stanowi prawo miejscowe, nie jest także czyją inną, niż Rady kompetencją przyjęcie tego regulaminu. Rada Miejska ma zatem prawo wnosić swoje uwagi, ma prawo zgłaszać swoje spostrzeżenia, ma prawo wnosić swoje wnioski, a organ wykonawczy jest organem, który podjętą przez Radę uchwałę wykonuje. W swojej poprzedniej wypowiedzi zwróciłem uwagę na postawę związków zawodowych i jest w kuluarach lansowany taki pogląd, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjąć regulamin w tym kształcie, a zmienić go w trakcie roku. Jest to możliwe i spowoduje to, że nie będzie zamieszania z wypłatami. Jeśli wnioski będą głosowane poprę oba, natomiast warto to także wziąć pod rozwagę. Potrzebna byłaby między nami umowa, że dzisiaj głosujemy regulamin w takim kształcie, w jakim nam został przedstawiony i wynegocjowany ze związkami zawodowymi, a ze związkami rozpoczętoby dyskusję na temat zmiany regulaminu, która konsumowałyby oba wnioski wypracowane przez Radę Miejską. Związki wydałyby opinię, czy akceptują takie rozwiązanie, jeśli znalazłoby ono akceptację związków zawodowych, to wówczas stałoby się podstawą do zmiany regulaminu na następnej sesji. To jest pewne rozwiązanie kompromisowe, które można zastosować, ale do tego potrzebna jest także wola samych wnioskujących. Jeżeli wnioskujący będą podtrzymywali swoje wnioski, ja oba wnioski poprę.

Radna Janina Nikitińska - ja nie wiem do końca, czy tak naprawdę chodzi o pieniądze, bo  z tego, co wiem, to w pierwszej wersji proponowano dla dyrektorów trzech największych szkół dodatek w wysokości 3.000 zł. Teraz mamy zaproponowaną kwotę 1.800 zł. Nasze wnioski, zostały przedstawione związkom zawodowym. Z tego co wiem, niekoniecznie pozwolono im uwzględnić nasze propozycje. Pan Burmistrz zadecydował, że ma tak pozostać i koniec. Ja w całości popieram wnioski złożone przez Komisję Spraw Społecznych i Komisję Rewizyjną.

Radny Marek Sanecki – zauważyłem, że jest pewna tendencja do tego, żeby wynagradzać za zajmowane stanowisko. Jest kwota podniesiona za dodatek funkcyjny, a zmniejszony dodatek motywacyjny u dyrektorów. Uważam, że to nie jest ten kierunek, w którym powinniśmy pójść. Ja będę głosował za tym projektem. Podstawowa praca w szkole, to jest praca nauczyciela i wychowawcy. Zmniejszanie dodatku nawet o 10 zł jest nie najlepszym rozwiązaniem. Uważam, że dodatek za wychowawstwo w klasach bardziej licznych powinien być wyższy i do tego radnych przekonuję.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – przypominam, że porozumienie ze związkami zawodowymi podpisuje organ prowadzący. Przysłuchuje się tej dyskusji i jestem trochę zmartwiony. Mówimy o regulaminie wynagradzania pracowników oświaty, ale nikt z radnych nie zapytał, kiedy tak zabiegamy o wzrost wynagrodzeń nauczycieli, jakie są uposażenia pozostałych pracowników oświaty, a także jak w naszej gminie kształtuje się wynagrodzenie nauczycieli w porównaniu z innymi gminami. Jeżeli prowadzi się dyskusję ze związkami zawodowymi nauczycieli, to przyjmuje się jakieś wizje dalszej pracy oświaty. Była propozycja dodatku dla dyrektorów w kwocie 3.000 zł, ale jej już nie ma. Nie będę tłumaczył, dlaczego tak się stało. Dzisiaj powinniśmy ten regulamin przyjąć i jeżeli chcemy dyskutować, jestem otwarty na dyskusje na temat ustalenia całej siatki płac w oświacie.

Radna Janina Nikitińska – jeśli my nie mamy żadnego prawa dyskusji, zabierania głosu, proszę nam powiedzieć po co nam Pan przedstawił tą uchwałę na sesję? Tylko po to, żeby podnieść za nią rękę? Wydaje mi się, że chyba nie po to tutaj jesteśmy. Po to jesteśmy, abyśmy mogli też wyrazić swoje stanowisko.

Radny Paweł Nikitiński – chciałbym odnieść się dwóch kwestii. Panie Burmistrzu, Pan przed chwilą powiedział, że niektórzy w kuluarach pytają, dlaczego tyle środków przeznaczanych jest na oświatę. Ja akurat należę do tych radnych, którzy zawsze zabiegają  o pieniądze na oświatę, bez względu na to, czy są ludzie na sali, czy jest dyskusja na komisji. Będę w tym konsekwentny. Natomiast jeżeli szukamy jakiegoś kompromisu w tym rozwiązaniu, to ja się nie mogę zgodzić na taki pogląd, który Pan reprezentuje, że Rada Miejska w Gryfinie nie ma nic do tego. Rad Miejska w Gryfinie być może za chwilę przyjmie rozwiązanie, które Pan będzie musiał wynegocjować ze związkami zawodowymi. My dzisiaj weźmiemy na siebie odpowiedzialność za kształt tego regulaminu. Być może okaże się, że jeżeli bez poprawek uwzględnimy ten regulamin nie spotkamy się z pytaniami, dlaczego nie wzięliśmy pewnych rzeczy pod uwagę. Ci, którzy mają styczność z oświatą, pewnie mają też wyrobiony pogląd na ten regulamin. Proponuję przegłosować obydwa wnioski.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o ustalenie dodatku funkcyjnego dla wszystkich dyrektorów przedszkoli  w wysokości 1.200 zł.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosku.
Na skutek awarii technicznej systemu zaistniała potrzeba powtórzenia głosowania nad wnioskiem.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych przy 10 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek komisji nie został przyjęty.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 32.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie wniosek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego o ustalenie dodatku funkcyjnego dla wszystkich wychowawców klas w wysokości 120 zł.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosku.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych przy 9 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek komisji nie został przyjęty.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 33.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 6 głosach wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 34.
Uchwała Nr XXXIV/351/08 stanowi załącznik nr 35.

Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok – DRUK Nr 12/XXXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - Komisja Rewizyjna wnioskuje o wpisanie do planu pracy Komisji Rewizyjnej w miesiącu styczniu punktu „Dokończenie kontroli rozpoczętych w roku 2008”.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką do planu pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik do uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie planów pracy Komisji Rady na 2009 rok została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 36.
Uchwała Nr XXXIV/352/08 stanowi załącznik nr 37.

Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2009 rok – DRUK NR 13/XXXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Radny Stanisław Różański – ponieważ byłem wnioskodawcą propozycji Komisji Budżetu, chciałbym uzasadnić dlaczego domagam się, aby odbyło się specjalne posiedzenie Rady  w miesiącu lutym poświęcone tej problematyce. Dopóki nie uchylimy uchwały Rady z 29 maja 2003 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu, dopóty nie możemy zrobić pierwszego kroku do przygotowania Gminy do budżetu zadaniowego. Chcę za wszelką cenę, aby w tej kadencji uczynić przynajmniej pierwszy krok, aby można było się rozstać z budżetem tradycyjnym opracowanym w formie działów i rozdziałów i przejść na budżet zorientowany na cel i skutek według podziału na funkcje, programy i zadania. Będę walczył  o to, aby Gmina Gryfino przeszła z tradycyjnego budżetu na budżet zadaniowy. Przyszłość gminy jest w budżecie zadaniowym.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej o ujęcie w ramowym planie działań sesyjnych w miesiącu lutym punktu: „uchylenie Uchwały Nr VIII/118/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz podjęcie uchwał w sprawie procedury uchwalenia budżetu na rok 2010”.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosku.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało11 radnych przy 6 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek komisji został przyjęty.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 38.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz  z wnioskiem Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2009 rok została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 39.
Uchwała Nr XXXIV/353/08
stanowi załącznik nr 40.

Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju  i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie na lata 2008-2012 – DRUK Nr 14/XXXIV

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie na lata 2008-2012 została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 41.
Uchwała Nr XXXIV/354/08 stanowi załącznik nr 42.

Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008 r. – DRUK Nr 15/XXXIV

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poinformował, że projekt uchwały nie był omawiany przez Komisje.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - uchwała jest przedstawiana przed zamknięciem okresu rozliczeniowego. Tą uchwałą dokonuje się pewnych zmian, przeniesień w ramach istniejących środków w budżecie. W § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 2.360.292,75 zł, z tego kwotę 7.537 zł stanowi otrzymana dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących, a kwotę 2.352.755,75 zł środki finansowe uzyskane  w wyniku rozliczenia zadania budowy euroboiska przy ul. Sportowej. W § 3 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 135.437 zł, są to przeniesienia finansowe między szkołami.  W wydatkach ujęta jest dotacja od Powiatu na prowadzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w pozostałych przypadkach przeniesienia są dokonywane w ramach posiadanych przez szkoły środków.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008 r. została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 43.
Uchwała Nr XXXIV/355/08 stanowi załącznik nr 44.

Ad. XX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/295/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 września 2008r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – DRUK Nr 16/XXXIV

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poinformował, że projekt uchwały nie był omawiany przez Komisje.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - na sesji Rady w dniu 18 września 2008 r. podjęta została uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. Komenda Powiatowa Policji zwróciła się do nas z prośbą, aby dofinansować w wysokości 5.500 zł zakup urządzenia do pomiaru prędkości. Uchwała, która została podjęta wskazywała, że przekazane środki będą przeznaczone na zakup tego właśnie urządzenia. Środki zostały przekazane na konto Policji, niemniej jednak po przetargu okazało się, że urządzenie, które zakupiła Policja kosztowało mniej. Otrzymane środki pozostały w dyspozycji Policji, ale aby mogły być wykorzystane na inny cel, musi być zmieniona uchwała Rady. Policja zwróciła się do nas z kolejnym wnioskiem, aby przeznaczenie środków zostało zmienione i były one przewidziane na zakup alkometru. Jest to urządzenie stacjonarne, które będzie znajdowało się w Komendzie Powiatowej Policji

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/295/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 września 2008r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 45.
Uchwała Nr XXXIV/356/08 stanowi załącznik nr 46.

Ad. XXI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających  z upływem roku budżetowego 2008 – DRUK Nr 17/XXXIV

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poinformował, że projekt uchwały nie był omawiany przez Komisje.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – jest to uchwała, która pozwala na realizację zadań z budżetu gminy roku 2008, które zostały już w pewnym stopniu rozpoczęte lecz nie zakończone. Środki finansowe, które są wykazane w załączniku nr 1 są to środki finansowe zabezpieczone w planie finansowym w budżecie na 2008 rok, natomiast realizacja tych zadań nie została jeszcze w pełni zakończona. Zostały już podjęte pewne zobowiązania finansowe,  a więc zasadnym jest, aby zadania te zostały wskazane w wykazie wydatków niewygasających z określeniem konkretnego terminu, do kiedy zostaną zrealizowane, tak jak zezwala na to ustawodawca. W dziale 600 kwota 2.200.000 zł przewidziana jest na przebudowę mostu na rzece Tywie i przebudowę ul. Przemysłowej. W dziale 700 kwota 600.000 zł jest przeznaczona na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Parku Miejskiego, terenów przemysłowych w Gardnie, obejścia drogowego Wełtynia, rejonu Pniewa i Żórawek, obrębu Żórawie, Czepina, ul. Słonecznej w Gardnie  i jeziora Wełtyń. W dziale 750 kwota 380.000 zł przewidziana jest na przebudowę, modernizację, zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń w UMiG. W dziale 921 kwotę 200.000 zł mamy przeznaczyć na remont świetlicy wiejskiej w Daleszewie, w dziale 926 kwotę 97.000 zł mamy przeznaczyć na zakup i montaż trybun widowiskowych na euroboisku. Jednostką realizującą to zadanie jest OSiR w Gryfinie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 47.
Uchwała Nr XXXIV/357/08 stanowi załącznik nr 48.

Ad. XXII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do stowarzyszenia – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich – DRUK Nr 18/XXXIV

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poinformował, że projekt uchwały nie był omawiany przez Komisje.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin - na początku 2008 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin z terenu Powiatu Gryfińskiego oraz gmin Bielice i Kozielice. Na tym spotkaniu zawiązała się grupa inicjatywna, która złożyła wniosek do KRS w celu zarejestrowania stowarzyszenia. Ostatecznie 1 grudnia 2008 r. stowarzyszenie zostało zarejestrowane. Dzięki temu, że prace formalne zakończyły się w bardzo szybkim tempie przystąpiliśmy do opracowywania strategii dla stowarzyszenia, która jest niezbędnym dokumentem do tego, aby do końca stycznia 2009 r. można było złożyć wniosek i aplikować o środki unijne w ramach Osi 4 Leader, które będziemy mogli wykorzystać na różnego rodzaju inicjatywy na terenie naszych sołectw. Przepraszam Państwa, że w takim szybkim trybie to się odbywa, natomiast to nie my odpowiadaliśmy za procedury rejestracyjne. Osoba, która podjęła się tego, zrobiła to trochę nie tak jak trzeba. Wczoraj byliście Państwo zaproszeni na konsultacje społeczne, one odbywają się na terenie wszystkich gmin, które chcą do tego stowarzyszenia przystąpić. Efektem tych konsultacji będzie projekt strategii, który będziemy omawiali po naniesieniu stosownych poprawek. Będzie to jeden z dokumentów, które złożymy w Urzędzie Marszałkowskim, aby aplikować o pieniądze. W skali naszej gminy jest to kwota ok. 1.200.000 zł na różnego rodzaju działalność aktywnych osób  w sołectwach, będzie można organizować różnego rodzaju imprezy sportowe, kulturalne, sfinansować zakup instrumentów muzycznych, stroje dla orkiestr i dla zespołów sportowych. Celowo mówię o sołectwach, gdyż miasto Gryfino jest z tego wyłączone w związku z tym, że nie spełnia kryteriów, jest miastem powyżej 20.000 mieszkańców, a tylko małe miasta mogą korzystać z tego programu. Na terenach wiejskich mieszka ponad 10.000 osób, na osobę przypada więc kwota 116 zł. Jeżeli mamy taką możliwość, musimy z niej korzystać, dlatego gmina złożyła akces do tego stowarzyszenia i stąd ten projekt uchwały, który został przedstawiony Państwu na dzisiejszą sesję.

Radny Marek Sanecki – to co powiedział Burmistrz Szabałkin odnośnie tego, co stowarzyszenie będzie mogło robić, to chciałbym zauważyć, że każde inne stowarzyszenie, które ma podobne cele może również tym się zająć. Każda orkiestra, która funkcjonuje, jako stowarzyszenie może taki wniosek napisać. Ile będzie kosztowało Gminę członkostwo  w stowarzyszeniu? W paragrafie 33 projektu statutu jest zapisane, że majątek stowarzyszenia tworzą w szczególności środki pieniężne. W jakiej wysokości będą składki opłacane przez Gminę?

Radny Paweł Nikitiński – wstrzymam się od głosu, gdyż nie miałem sposobności być na spotkaniu, powiadomiono mnie o nim dzień wcześniej w trybie takim, który jest nie do przyjęcia. Przedstawiono mi statut z którym miałem zapoznać się na sesji, a starałem się być aktywny nad bieżącymi sprawami, więc się z nim nie zapoznałem. Po raz kolejny zwracam uwagę na to, że Rada Miejska w Gryfinie ma pewien tryb swojej pracy i o ile w przypadku uchwał finansowych uznałem pewne racje przedstawione przez Panią Skarbnik, o tyle w tym przypadku nie będę mógł i będę musiał wstrzymać się od głosu. Pana Przewodniczącego proszę, żeby korzystał ze swoich uprawnień i dbał o to, aby radni mogli nad projektami procedować na komisjach, aby każdy z projektów był omawiany, aby można było  z materiałem zapoznać się w domu. To nie jest pierwszy przypadek, obawiam się także, że nie ostatni. Inicjatywa jest cenna, ważna warto ją poprzeć, ale żeby coś popierać, trzeba wiedzieć na czym w szczegółach inicjatywa polega.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin - decyzja w sprawie wysokości składki członkowskiej zapadnie, kiedy ukonstytuuje się zarząd stowarzyszenia i członkowie podejmą uchwałę odnośnie partycypacji finansowej. Ona będzie jednakowa dla wszystkich uczestników i zostanie ustalona na poziomie, który pozwoli funkcjonować biuru stowarzyszenia i zatrudnić osobę, która będzie koordynowała prace stowarzyszenia. Możemy pozyskać kwotę 1.200.000 zł, a wydamy 20.000 zł, czy 30.000 zł z budżetu gminy, aby stowarzyszenie mogło funkcjonować. Sami państwo możecie ocenić zasadność przystąpienia do stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 1 grudnia 2008 r., więc w jaki sposób mogliśmy podejmować uchwałę o przystąpieniu do stowarzyszenia, skoro ono nie było zarejestrowane? Wszystkie informacje, dokumenty, które Państwu przekazaliśmy i moje wyjaśnienia wydaje mi się, że powinny pozwolić podjąć Państwu decyzję.

Radny Paweł Nikitiński - odpowiadając na Pańskie pytanie, co powinniście zrobić po zarejestrowaniu stowarzyszenia, to powinniście skserować statut w liczbie 21 egzemplarzy, dołączyć do materiałów sesyjnych rozsyłanych na początku grudnia, łącznie z projektem uchwały i wprowadzić ją do porządku obrad normalnym trybem. Nawet jeśli zarejestrowanie stowarzyszenia w dniu 1 grudnia br. wiązałoby się z trudnością uzyskania kopii statutu do dnia 10 grudnia, to można było nad tym procedować w późniejszym terminie, alternatywą było przesunięcie sesji. Jest wiele innych możliwości, tak aby Rada Miejska w Gryfinie mogła w spokoju zajmować się tym do czego została powołana. Jest to reguła, którą będę zawsze stosował przy tego typu praktykach, kiedy uchwały wprowadza się w dniu sesji. To naprawdę musi być okoliczność nadzwyczajna, a nie praktyka, która jest normą w tej Radzie. Uważam ją za niewłaściwą.

Radny Marek Sanecki – będę głosował przeciwko temu pomysłowi z tego względu, że cele jakie stawia sobie to stowarzyszenie to są cele, które mogą realizować stowarzyszenia istniejące w Gminie Gryfino i lepszym sposobem osiągania tych efektów i celów jest większe wsparcie podmiotów, które już działają na terenie Gminy Gryfino. Przypomnę, że Gmina jest członkiem kilku stowarzyszeń, z niektórych występowała z racji tego, że nie osiągaliśmy zadowalających nas celów i uważam, że możemy się wstrzymać z tą decyzją. Jeżeli stowarzyszenie będzie prężnie działało, w każdej chwili możemy do niego przystąpić.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – będę głosowała za tą uchwała. Uważam, że lepiej przystąpić do tego stowarzyszenia późno niż wcale. W trakcie kontroli Komisji Rewizyjnej mieliśmy informacje, jakie środki zewnętrzne pozyskują kluby sportowe i wiemy, że do tej pory nie został napisany żaden projekt. Kluby utrzymują się ze środków pozyskanych od sponsorów, od Gminy oraz ze składek członków. Dziwię się, że przedstawiciel klubu podchodzi tak do tej sprawy. Jest szansa pozyskania środków i uważam, że nasza Gmina idzie w dobrym kierunku.

Radna Elżbieta Kasprzyk - byłam na wczorajszym spotkaniu i to nie są środki tylko dla stowarzyszeń, z tych pieniędzy mogą skorzystać podmioty prywatne, społeczne, jak również publiczne. Są to dodatkowe środki z Unii Europejskiej, z których mogą również skorzystać stowarzyszenia.

Radny Paweł Nikitiński - ja nie kwestionuję zasadności pozyskiwania środków zewnętrznych, pragnę zwrócić uwagę radnej Magdalenie Chmurze - Nycz, że występuję także w jej interesie, aby ze wszystkimi materiałami, które ocenia i nad którymi głosuje, mogła  w spokoju się zapoznać i to jest interes każdego radnego. Co do wniosków pisanych przez kluby sportowe, z wiedzy którą posiadam są kluby sportowe, które z dofinansowania unijnego korzystają.

Radna Wanda Kmieciak - uważam, że zasadnym jest powołanie tego stowarzyszenia ponieważ pojawiły się szanse dla terenów wiejskich. Sołectwa mogą wykazać się ciekawymi projektami i pozyskać środki unijne na realizację tych projektów.

Radna Janina Nikitińska – Panie Burmistrzu, dlaczego nie wszyscy radni zostali powiadomieni o wczorajszym spotkaniu?

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin - o wczorajszym spotkaniu mój Wydział informował wszystkich radnych, wszystkich sołtysów i przedstawicieli przedsiębiorców. Chciałbym udzielić jeszcze jednej informacji radnemu Nikitińskiemu, chciałbym Panu powiedzieć, chociaż tego nie wypadało mi mówić ze względu na osobę, która te sprawy koordynowała, że o rejestracji stowarzyszenia dowiedzieliśmy się kilka dni temu.

Radny Paweł Nikitiński - ja nie mam powodu nie wierzyć osobie, która przed chwilą powiedziała, że nie została poinformowana o spotkaniu. Jeżeli macie intencję zaprosić wszystkich radnych to powiadamiajcie wszystkich radnych, a nie wybranych. Są radni, do których nie zadzwoniono.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do stowarzyszenia – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 49.
Uchwała Nr XXXIV/358/08 stanowi załącznik nr 50.

Ad. XXIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone pisemnie.

Ad. XXIV. Wolne wnioski i informacje.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym się zwrócić z prośbą o udzielenie mi zaległych odpowiedzi na zgłoszone przeze mnie wcześniej interpelacje.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - ze względu na fakt, iż nie mogę uczestniczyć w uroczystej wigilii chciałabym w imieniu swoim oraz radnego Nycza złożyć wszystkim życzenia wesołych świąt, zdrowych spokojnych i w miłej atmosferze. Pamiętajmy o tych, których dzisiaj nie ma z nami, m.in. o śp. radnym Janie Kozłowskim.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował radnych o ich uczestnictwie w trakcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 11 stycznia 2009 r. w godz. 1700 – 1900 w Centrum Wodnym Laguna.

Poinformował również o rezygnacji z dniem 4 grudnia 2008 r. z członkostwa w Klubie radnych Gryfińskiego Przymierza Wyborczego radnej Wandy Kmieciak załącznik nr 51.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zamknął obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 3
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 4
 4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 5
 5. Wyniki głosowania nad przyjęciem nowego porządku obrad - załącznik nr 6
 6. Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 7
 7. Wyniki głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXII sesji - załącznik nr 8
 8. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 9
 9. Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 10
 10. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino - załącznik nr 11
 11. Uchwała Nr XXXIV/341/08 - załącznik nr 12
 12. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żabnica - załącznik nr 13
 13. Uchwała Nr XXXIV/342/08 - załącznik nr 14
 14. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino - załącznik nr 15
 15. Uchwała Nr XXXIV/343/08 - załącznik nr 16
 16. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży - załącznik nr 17
 17. Uchwała Nr XXXIV/344/08 - załącznik nr 18
 18. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/308/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino - załącznik nr 19
 19. Uchwała Nr XXXIV/345/08 - załącznik nr 20
 20. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych stanowiących własność gminy - załącznik nr 21
 21. Uchwała Nr XXXIV/346/08 - załącznik nr 22
 22. Informacja nt. skutków finansowych realizacji uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino - załącznik nr 23.
 23. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino - załącznik nr 24
 24. Uchwała Nr XXXIV/347/08 - załącznik nr 25
 25. Wydruk wyników głosowania w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino - załącznik nr 26
 26. Uchwała Nr XXXIV/348/08 - załącznik nr 27
 27. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie skierowania apelu do posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, wybranych z okręgu wyborczego nr 41, zawierającego wnioski o zmianę obowiązującego prawa - załącznik nr 28
 28. Uchwała Nr XXXIV/349/08 - załącznik nr 29
 29. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/368/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - załącznik nr 30
 30. Uchwała Nr XXXIV/350/08 - załącznik nr 31
 31. Wydruk wyników głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 32
 32. Wydruk wyników głosowania nad wnioskiem Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 33
 33. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino - załącznik nr 34
 34. Uchwała Nr XXXIV/351/08 - załącznik nr 35
 35. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady na 2009 rok - załącznik nr 36
 36. Uchwała Nr XXXIV/352/08 - załącznik nr 37
 37. Wydruk wyników głosowania nad wnioskiem Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - załącznik nr 38
 38. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2009 rok - załącznik nr 39
 39. Uchwała Nr XXXIV/353/08 - załącznik nr 40
 40. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie na lata 2008-2012 - załącznik nr 41
 41. Uchwała Nr XXXIV/354/08 - załącznik nr 42
 42. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008 r. - załącznik nr 43
 43. Uchwała Nr XXXIV/355/08 - załącznik nr 44
 44. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/295/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 września 2008r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - załącznik nr 45
 45. Uchwała Nr XXXIV/356/08 - załącznik nr 46
 46. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 - załącznik nr 47
 47. Uchwała Nr XXXIV/357/08 - załącznik nr 48
 48. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do stowarzyszenia – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich - załącznik nr 49
 49. Uchwała Nr XXXIV/358/08 - załącznik nr 50
 50. Rezygnacja z członkostwa w Klubie radnych Gryfińskiego Przymierza Wyborczego radnej Wandy Kmieciak - załącznik nr 51.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

Protokół sporządziła
inspektor Agnieszka Grzegorczyk