Kalendarz wyborczy

KALENDARZ WYBORCZY

DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

Data wykonania czynności wyborczych Treść czynności
1 2
do dnia 26 kwietnia 2010 r.
 • zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do dnia 6 maja 2010 r.
 • powołanie okręgowych komisji wyborczych
do dnia 6 maja 2010 r.
do godz. 2400
 • zgłoszenie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zarejestrowania
do dnia 16 maja 2010 r.
 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do dnia 21 maja 2010 r.
 • zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
do dnia 28 maja 2010 r. 
 • zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
do dnia 30 maja 2010 r.
 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
od dnia 30 maja 2010 r.

do dnia 6 czerwca 2010 r. 

 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
do dnia 31 maja 2010 r.
 • podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
od dnia 5 czerwca 2010 r.

do dnia 18 czerwca 2010 r.
do godz. 2400

 • nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze w ogólnokrajowych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych,
 • odpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
do dnia 6 czerwca 2010 r.
 • powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
 • sporządzenie spisów wyborców przez gminy
do dnia 10 czerwca 2010 r.
 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
 • składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców
do dnia 15 czerwca 2010 r.
 • składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania
do dnia 17 czerwca 2010 r.
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
w dniu 18 czerwca 2010 r.
o godz. 2400
 • zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 20 czerwca 2010 r.
godz. 600-2000
 • głosowanie