Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 12 kwietnia 2011r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

II. Informacje dotyczące uporządkowania po okresie zimowym dróg gminnych, chodników i studzienek kanalizacyjnych na terenie gminy – komisja wyjazdowa.

III. Wolne wnioski i informacje.