Sesja nr XL

UCHWAŁA NR XL/349/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019”

UCHWAŁA NR XL/349/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 grudnia 2013 roku


w sprawie przyjęcia aktualizacji  „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019”

Na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz.1232 i poz.1238), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się aktualizację „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) w art. 17 ust. 1 nakłada na organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy obowiązek opracowania programów ochrony środowiska.
Program ochrony środowiska, będący przedmiotem niniejszej uchwały, uwzględnia ustalenia Planów i Programów przyjętych przez organy wyższego szczebla. Ich założenia są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi oraz Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Miasta i Gminy Gryfino oraz Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino.
Obowiązek sporządzenia przedmiotowych dokumentów spoczywa na organie wykonawczym gminy.

Sporządziła:
Janina Major

Lista załączników:
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY [2011273 bajtów]