Rok 2014
Data ogłoszenia:2014-07-23
Tytuł:Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.82.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 23 lipca 2014 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

I. Nazwy i rodzaje zadań:

Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

 • zadanie nr K/05/2014
  Integracja środowisk emeryckich i osób starszych z terenu gminy Gryfino, w tym organizacja Dnia Seniora.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 5.500 zł
   
 • zadanie nr K/06/2014
  Podejmowanie działań na rzez aktywizacji intelektualnej i psychicznej osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfino.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 5.000 zł
   
 • zadanie nr K/07/2014
  Integracja środowisk emeryckich i osób starszych z sołectwa Daleszewo i okolicznych miejscowości.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 2.000 zł

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

 • zadanie nr Z/05/2014
  Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie chorób cukrzycy.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 1.000 zł

Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • zadanie nr Z/06/2014
  Organizacja imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfino.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 1.000 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej:

 • zadanie nr PS/03/2014
  Zapewnienie bezpłatnej żywności osobom ubogim, bezdomnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Gryfino.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 6.000 zł

II. Postępowanie konkursowe i zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonanego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV. Termin realizacji zadania:
Zadania przeznaczone są do realizacji w drodze zlecenia w terminie od dnia popisania umowy do 31 grudnia 2014 r.

V. Warunki realizacji zadania:

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Gryfino,
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  3. przedstawią w terminie prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu [Załącznik 1]  RTFPDF.

   Uwaga: Forma realizacji zadań – wspieranie. Wymagany jest wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości wnioskowanej dotacji, w tym co najmniej 5% wkładu finansowego. Dopuszczalne jest wykazanie pozostałego wkładu własnego osobowego. W przypadku zadań z zakresu pomocy społecznej wymagany wkład własny może w całości stanowić wkład osobowy.
 2. Oferta powinna zawierać:
  - szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zawierający opis  i harmonogram planowanego działania,
  - termin i miejsce realizacji zadania,
  - kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  - informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadania dotyczy,
  - informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadanie,
  - informację o wysokości środków finansowych własnych, a także uzyskanych na realizację tego zadania  z innych źródeł,
  - deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  - aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
  - aktualny statut,
  - dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji  o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu bądź wskazują inne osoby,
  - aktualne pełnomocnictwo do składania wniosku o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywanie ich rozliczeń – dotyczy podmiotów, które działają na danym terenie na zasadzie oddziału terenowego, koła lub filii i nie mają osobowości prawnej,
 4. Podmioty, o których mowa w pkt II, uprawnione do składania oferty, mogą złożyć ofertę wspólną  w której wskazuje się:
  - jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci,
  - sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.
  Podmioty składające ofertę wspólną zobowiązane są do przedłożenia umowy zawartej pomiędzy oferentami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

VI. Oferty konkursowe należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej numerem konkursu, nazwą zadania oraz pieczątką organizacji w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16 lub przesłać pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie w terminie do 13.08.2014 r. Oferty, które wpłyną po terminie lub nie zostaną złożone w kopercie opisanej jw. – zostaną odrzucone.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Złożone w konkursie oferty przekazywane są do Wydziałów merytorycznie odpowiedzialnych za ich realizację. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja zapoznaje się z ofertami i przedkłada swoje opinie Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonuje wyboru ofert, biorąc pod uwagę:
  1. opinię komisji konkursowej,
  2. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnego zadania,
  3. zgodność oferty z opisem zadania,
  4. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania),
  5. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne,
  6. wysokość środków własnych i publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
  7. rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczania dotacji w latach poprzednich.
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zastrzega sobie prawo do dokonania zmian dotyczących zakresu rzeczowego oraz kosztów w przedstawionym kosztorysie i harmonogramie.
 4. Kwoty na realizację zadań mogą ulec zmniejszeniu. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 5. Ostateczną decyzję o wyborze ofert oraz wysokości udzielonego dofinansowania podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w formie Zarządzenia. Jawność konkursu ofert realizowana będzie przez publikację wyników w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 6. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 7. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może odwołać otwarty konkurs ofert w części lub w całości bez podania przyczyny.
 8. Wszystkie podmioty, które złożą ofertę otrzymają pisemną informację o wynikach otwartego konkursu ofert.
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 10. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa, zawarta przed rozpoczęciem realizacji zadania.

Uwagi:

 1. Każda strona kopii składanych dokumentów powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę.
 2. Złożone oferty, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 3 dni od powiadomienia o brakach, zostaną automatycznie odrzucone.

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW WYDATKOWANYCH
PRZEZ GMINĘ GRYFINO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W ROKU 2013 i 2014

Zadanie Kwota
Rok 2013  
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Aktywni mimo ograniczeń, czyli podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfino. 6.500
Polski Związek Niewidomych – Podejmowanie działań na rzecz osób niewidomych i niedowidzących z terenu gminy Gryfino, w tym organizacja prezentacji twórczości dzieci niewidomych i niedowidzących. 5.500
Stowarzyszenie Amazonek „EWA” – Wspieranie i aktywizacja środowiska kobiet po zabiegach onkologicznych piersi 5.500
Stowarzyszenie „Jestem i Pomagam” – Organizacja imprezy integracyjnej Tacy sami 2.000
Stowarzyszenie „Jestem i Pomagam” – Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. 3.700
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy 1.000
Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku – Podejmowanie działań na rzez aktywizacji intelektualnej i psychicznej osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfino. 8.500
Stowarzyszenie Seniorów „Radość” – Integracja środowisk emeryckich i osób starszych w sołectwie Daleszewo, w tym organizacja Dnia Seniora. 4.500
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Integracja środowisk emeryckich i osób starszych z terenu gminy Gryfino, w tym organizacja Dnia Seniora. 9.000
Parafialny Zespół Caritas parafii Narodzenia N.M.P. - Zapewnienie bezpłatnej żywności osobom ubogim, bezdomnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Gryfino. 6.300
Parafialny Zespół Caritas parafii Narodzenia N.M.P. - Organizacja spotkania wigilijnego dla osób ubogich, samotnych i bezdomnych z terenu miasta i gminy Gryfino 4.000
Rok 2014  
Stowarzyszenie „Jestem i Pomagam” – Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. 3.500
Polski Związek Niewidomych – Podejmowanie działań na rzecz osób niewidomych i niedowidzących z terenu gminy Gryfino 4.000
Stowarzyszenie Amazonek „EWA” – Wspieranie i aktywizacja środowiska kobiet po zabiegach onkologicznych piersi 4.000
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Aktywni mimo ograniczeń, czyli podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfino. 4.000

Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych