Sesja nr VIII

UCHWAŁA NR VIII/75/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR VIII/75/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 maja 2015 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianą w Dz. U. z 2014 roku poz. 1072), art. 7 ust. 3 w związku z art. 20b oraz art. 20d ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r. poz. 43 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „Nowo wybudowanych, zamieszkałych budynków mieszkalnych, na okres 10 lat, z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.
  2. W § 2 dodaje się ustęp 8 w brzmieniu: „Warunkiem przyznania zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 6 jest złożenie wniosku, stanowiącego załącznik do Uchwały w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego”.
  3. W § 2 dodaje się ustęp 9 w brzmieniu: „W przypadku nabycia budynku mieszkalnego,  o którym mowa w § 1 ust. 6, zwolnienie przysługuje na okres, jaki pozostał do końca okresu obowiązywania zwolnienia, pod warunkiem spełnienia warunków zwolnienia”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska ma uprawnienie do wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości. 
Wprowadzenie ulgi jest działaniem, które ma pobudzić rozwój budownictwa na terenie Gryfina. Będzie to atut gminy Gryfino, który przyczyni się do wzrostu liczby mieszkańców, a w konsekwencji przynieść większe wpływy do budżetu.

Sporządziła:
Iwona Szymańska - Ciepłucha