Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/290/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 14 - działka nr 281.

UCHWAŁA NR XXI/290/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 kwietnia 2004r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 14 - działka nr 281.

Na podstawie art..18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U.z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162, poz. 1568 / oraz art. 34 ust.1 pkt.3 i art.37 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r Nr 46, poz. 543; z 2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r. Nr 25 , poz.253 , Nr 47, poz.676 , Nr 126 poz.1070 , Nr 113,poz.984, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz.2058; z 2003r. Nr 1, poz.15 i Nr 80, poz. 717 ,720 i 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r Nr 6, poz. 39 / - uchwala się co następuje:

§ 1 . Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne w budynku gminnym, położonym w Gryfinie przy ul.Grunwaldzkiej nr 14 oraz nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem działki 281 o powierzchni 1015 m2 .

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych ,ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabywanych przez najemców przy jednoczesnej wpłacie całej ceny sprzedaży, w następujących wysokościach:

  1. 90% przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w przedmiotowym budynku,
  2. 80% przy sprzedaży lokali w pozostałych przypadkach,
  3. 5% dodatkowej bonifikaty jeżeli najemca jest kombatantem lub wdową/wdowcem po kombatancie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E 

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości zabudowanej ,położonej w Gryfinie przy ul.Grunwaldzkiej nr 14 - działka nr 281 o powierzchni 1015 m2.
Przedmiotowa działka zgodnie ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino , zatwierdzoną uchwałą Nr VII/104/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24.04.2003r , położona jest w jednostce bilansowej 6 MW/ Uk - posiadającej zapis: " Teren przeznaczony na funkcję podstawową - mieszkalną wielorodzinną, z dopuszczeniem lokalizacji nieuciążliwej komercyjnej funkcji usługowej na zasadzie towarzyszącej funkcji mieszkaniowej "
Najemcy lokali mieszkalnych budynku nr 14 przy ul.Grunwaldzkiej wystąpili z wnioskami o ich wykup.
Sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami następuje na wniosek najemców w drodze bezprzetargowej.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec