Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/285/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno-opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004r.

UCHWAŁA NR XXI/285/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
 

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno-opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802; z 2002 r. Nr 14, poz. 128,  Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 57, poz. 507,Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219) w związku z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Gryfino tworzy się obwody głosowania w szpitalu,  w zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno-opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

§ 2. Numery, granice obwodów oraz siedziby obwodowych komisji określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

UZASADNIENIE

Do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie utworzenia obwodów głosowania  w szpitalu, zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno-opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia numerów, granic oraz siedzib komisji obwodowych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) nakazuje się utworzenie obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, zakładzie pomocy społecznej bądź w innym zakładzie tego rodzaju, „jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 50 wyborców, a gdy liczba wyborców byłaby mniejsza, wówczas można utworzyć obwód głosowania po zasięgnięciu opinii kierownika szpitala lub zakładu pomocy społecznej”

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie złożyli deklarację, że w przewidywanym terminie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kierowanych przez nich placówkach przebywać będzie minimum 50, bądź mniej osób uprawnionych do głosowania.

W związku z powyższym istnieje konieczność powołania na trenie Gminy Gryfino trzech obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatrycznym i w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2004r.

Siedziby obwodowych komisji nr 19 i 20 zostały wyznaczone na terenie tych obwodów głosowania, natomiast siedziba komisji obwodowej nr 21 została ustalona w budynku byłej Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ulicy Niepodległości 28 do której wyborcy (pacjenci) będą mieli zapewniony dostęp od strony ulicy Parkowej, przy której położony jest budynek Szpitala Powiatowego. Lokalizacja siedziby tej komisji w szpitalu jest niemożliwa, pomimo usilnych starań w tym zakresie dyrekcji Szpitala Powiatowego,   z przyczyny braku odpowiedniego pomieszczenia.

Sporządziła:
Justyna Satanowska

Załącznik  do uchwały Nr XXI/285/04
Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia
29 kwietnia 2004r

Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych utworzone  w szpitalu, zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno-opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej na terenie gminy Gryfino.

Nr obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej
 komisji wyborczej
19 Obwód obejmujący:
nieruchomość zabudowaną – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
w Nowym Czarnowie
Zakład Psychiatryczny
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Nowym Czarnowie 70
20 Obwód obejmujący:
nieruchomość zabudowaną – Dom Pomocy 
Społecznej  w Dębcach
Dom Pomocy Społecznej
w Dębcach 11
21 Obwód obejmujący:
nieruchomość zabudowaną – Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Powiatowy w Gryfinie
Szpital Powiatowy w Gryfinie
ul. Parkowa 5
(budynek byłej Przychodni
Rejonowej Nr 1)