Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.18.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XIX sesji w dniu 27 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.18.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 marca 2020 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XIX sesji w dniu 27 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 lutego   2020 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka
XIX/162/20 zmian w składach osobowych komisji Rady Biuro Obsługi Rady
XIX/163/20 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XIX/164/20 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XIX/165/20 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XIX/166/20 udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej Wydział Gospodarki Komunalnej
XIX/167/20 przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
XIX/168/20 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 lutego 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XIX sesji w dniu 27 lutego 2020 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk