Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.32.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXI sesji w dniu 28 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.32.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 czerwca 2020 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXI sesji w dniu 28 maja 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

 § 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 maja   2020 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka
XXI/171/20 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2020 r. Wydział Gospodarki Komunalnej
XXI/172/20 wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2020 Wydział Edukacji  i Spraw Społecznych
XXI/173/20 przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
XXI/174/20 wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w 1/4 części niewydzielonej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXI/175/20 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XXI/176/20 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 maja 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XXI sesji w dniu 28 maja 2020 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk