Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.39.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXII sesji w dniu 25 czerwca 2020 r.

gg

ZARZĄDZENIE NR 120.39.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXII sesji w dniu 25 czerwca 2020 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 czerwca   2020 r. odpowiadają:  

Nr uchwały:

W sprawie:

Wydział/jednostka

XXII/177/20

wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Powiatu Gryfińskiego w drodze darowizny części nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

XXII/178/20

wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ˝ części niewydzielonej nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

XXII/179/20

zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

XXII/180/20

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w działce gminnej nr 182/2 w obrębie Mielenko gmina Gryfino

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

XXII/181/20

określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej
z budżetu Gminy Gryfino na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gryfino

Wydział Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska

XXII/182/20

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino

Skarbnik Miasta i Gminy

XXII/183/20

rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewybudowania drogi dojazdowej do miejscowości Steklinko

Biuro Obsługi Rady

XXII/184/20

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie

Biuro Obsługi Rady

XXII/185/20

zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok

Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 czerwca 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XXII sesji w dniu 25 czerwca 2020 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk