Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.48.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 września 2020 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXIV sesji w dniu 27 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.48.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXIV sesji w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 sierpnia 2020 r. odpowiadają:

Nr uchwały:

W sprawie:

Wydział/jednostka

XXIV/191/20

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino wotum zaufania

Biuro Obsługi Rady

XXIV/192/20

zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2019 roku”

Skarbnik Miasta i Gminy

XXIV/193/20

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Biuro Obsługi Rady

XXIV/194/20

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

XXIV/195/20

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

XXIV/196/20

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej
w obrębie ewidencyjnym Żórawie

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

XXIV/197/20

nadania nazw ulic w mieście Gryfino

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

XXIV/198/20

zmiany uchwały Nr XXII/178/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 czerwca 2020 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ˝ części niewydzielonej nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

XXIV/199/20

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

XXIV/200/20

rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

Biuro Obsługi Rady

XXIV/201/20

rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim

Biuro Obsługi Rady/

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

XXIV/202/20

rozpatrzenia petycji dotyczącej ograniczenia emisji niskiej i poprawy jakości powietrza w mieście Gryfino

Biuro Obsługi Rady/ Wydział Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska

XXIV/203/20

rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie

Biuro Obsługi Rady

XXIV/204/20

określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna

Centrum Wodne Laguna

XXIV/205/20

zasad udzielania pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej

XXIV/206/20

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfino w roku szkolnym 2020/2021

Centrum Usług Wspólnych

XXIV/207/20

zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 r.

Skarbnik Miasta i Gminy

XXIV/208/20

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030

Skarbnik Miasta i Gminy

 

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 sierpnia 2020 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE
Na XXIV sesji w dniu 27 sierpnia 2020 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk