Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.68.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVII sesji w dniu 26 listopada 2020 r.

ccc

ZARZĄDZENIE NR 120.68.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 grudnia 2020 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVII sesji w dniu 26 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 listopada   2020 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka
XXVII/227/20 powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Biuro Obsługi Rady
 XXVII/228/20 zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników Biuro Obsługi Rady
XXVII/229/20 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
 XXVII/230/20 przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 XXVII/231/20 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XXVII/232/20 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030 Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 listopada 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XXVII sesji w dniu 26 listopada 2020 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej  w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk