Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.45.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXIII nadzwyczajnej sesji w dniu 4 sierpnia 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 120.45.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXIII nadzwyczajnej sesji w dniu 4 sierpnia 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 4 sierpnia 2020 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka
XXIII/186/20 przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino, opracowanego w ramach realizacji projektu
pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
Wydział Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska
XXIII/187/20 uchylenia Uchwały Nr XXVIII/227/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne
Wydział Gospodarki Komunalnej
XXIII/188/20 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych
w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
XXIII/189/20 mian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XXIII/190/20 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino Skarbnik Miasta i Gminy

 

 § 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 4 sierpnia 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE
Na XXIII nadzwyczajnej sesji w dniu 4 sierpnia 2020 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk