Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.24.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej.

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 120.24.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 kwietnia 2020 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej.

Na podstawie § 7 pkt 2 i 3 Regulaminu służby przygotowawczej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.14.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 lutego 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej Pani Magdaleny Ochockiej zatrudnionych w Wydziale Zamówień Publicznych w składzie:

  • Ewa Sznajder - Przewodnicząca Komisji,
  • Beata Ludwiczak - Członek Komisji,
  • Angelika Szulc - Członek Komisji.

§ 2. Komisja egzaminacyjna przeprowadzi egzamin składający się z części pisemnej (test) oraz części ustnej w celu zakończenia służby przygotowawczej.

§ 3. Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem egzaminu i zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego egzaminu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Ustawa o pracownikach samorządowych nakłada obowiązek zorganizowania służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w jednostkach samorządu terytorialnego.
W związku z tym, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w Wydziale Zamówień Publicznych zatrudniono nowego pracownika wyłonionego w drodze naboru, należy powołać komisję egzaminacyjną, która przeprowadzi egzamin i zakończy wymaganą procedurę służby przygotowawczej.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska