Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.51.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 120.51.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 września 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się zmianę:

  1. w § 41 ust. 2 dodaje się punkt 8 w brzmieniu:

„8) Administrowanie obiektem Hali Sportowej w Gryfinie.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z oddaniem do użytku hali sportowej i zwiększeniem liczby zadań Urzędu, zasadne jest dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska