Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.52.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXV sesji w dniu 24 września 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 120.52.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXV sesji w dniu 24 września 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 24 września 2020 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka/spółka
 XXV/209/20 przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie na lata 2018-2022 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie
XXV/211/20 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XXV/212/20 przejęcia dróg publicznych w ramach inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31” Wydział Inwestycji i Rozwoju
XXV/213/20 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.


§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 24 września 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na XXV sesji w dniu 24 września 2020 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk