Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.47.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 września 2020 r. w sprawie Instrukcji dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie dotyczącej zasad postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia KORONAWIRUSEM


ZARZĄDZENIE NR 120.47.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie Instrukcji dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie dotyczącej zasad postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia KORONAWIRUSEM.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego, Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam Instrukcję dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie dotyczącą zasad postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia nowym KORONAWIRUSEM.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam pracownikowi służby BHP w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku sytuacją epidemiczną w Polsce należało opracować Instrukcję dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie dotyczącą zasad postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia KORONAWIRUSEM. Do tego należy zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie pod względem narażenia na koronawirusa SARS-COV-2.

Sporządził:
Arkadiusz Pawlik