Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.29.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE Nr 120.29.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§1. Zintegrowany System Zarządzania obejmuje swoim zakresem kontrolę zarządczą - zarządzanie ryzykiem, kontrolę wewnętrzną oraz system zarządzania według normy PN-EN ISO 9001.

§2. 1. Ustanawia się Politykę Jakości Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

  1. Funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania ujęte jest w szczególności w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zarządzeniach oraz procedurach, zatwierdzanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§3. 1. Powołuje się Angelikę Szulc na Koordynatora ds. Systemu Zarządzania.

  1. Powołuje się Iwonę Adamczyk na Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§4. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie do pełnego zaangażowania w prawidłowe funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w szczególności do współpracy z Zespołem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§6. Traci moc zarządzenie Nr 120.34.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

1 Zmiany tekstu pierwotnego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zostały dokonane: zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 120.70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września 2017 r., zarządzeniem Nr 120.103.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2017 r., zarządzeniem Nr 120.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 120.49.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2018 r. i zarządzeniem Nr 120.72.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 września 2018 r. i zarządzeniem nr 120.83.2019 r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 grudnia 2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W związku z przeglądem regulacji organizacyjnych i funkcjonalnych dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie dokonano aktualizacji przedmiotowego zarządzenia poprzez uchylenie poprzedniej wersji.
Powyższe pozwala na łatwiejsze stosowanie.