Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.81.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie oceny ryzyka zawodowego związanego z SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID 19 dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 120.81.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie oceny ryzyka zawodowego związanego z SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID 19 dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1040 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374) zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam dokument o nazwie „Ocena ryzyka zawodowego związanego z SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID 19 dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam pracownikowi służby BHP w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii od dnia 20 marca 2020 r. należy zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie pod względem narażenia na wirus SARS-COV-2. Opracowany dokument po zatwierdzeniu przez burmistrza należy przedstawić pracownikom co musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Sporządził:
Arkadiusz Pawlik