Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.4.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120.77.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej


ZARZĄDZENIE NR 120.4.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 stycznia 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 120.77.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej.

Na podstawie § 7 pkt 2 i 3 Regulaminu służby przygotowawczej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.14.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 lutego 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 120.77.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej, § 1 otrzymuje brzmienie:

„Powołuję komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej Pani Barbary Stachoń zatrudnionej w Referacie Spraw Społecznych w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w składzie:

  • Beata Ludwiczak - Przewodnicząca Komisji,

  • Izabela Buckowska - Członek Komisji,

  • Grzegorz Jastrowicz - Członek Komisji.

§ 2. Komisja egzaminacyjna przeprowadzi egzamin składający się z części pisemnej (test) oraz części ustnej w celu zakończenia służby przygotowawczej.

§ 3. Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem egzaminu i zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego egzaminu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W związku z koniecznością dokonania zmiany w składzie komisji, należy wprowadzić zmianę do zarządzenia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska