Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.71.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 grudnia 2020 r. w sprawie Instrukcji postępowania w czasie epidemii dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ccc

ZARZĄDZENIE NR 120.71.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 grudnia 2020 r.


w sprawie Instrukcji postępowania w czasie epidemii dla pracowników  Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam Instrukcję postępowania w czasie epidemii dla pracowników Urzędu  Miasta i Gminy w Gryfinie w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia wirusem SARS- CoV-2.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam pracownikowi służby BHP w Urzędzie  Miasta i Gminy w Gryfinie.

§4. Traci moc Zarządzenie nr 120.47.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  1 września 2020 roku

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce należało uaktualnić Instrukcję dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie dotyczącą zasad postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino
Ewa Sznajder