Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.2.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 120.2.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie:

  1. art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815),

  2. art. 4, art. 5, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351),

  3. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz 793),

  4. oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r. Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r., Nr 120.40.2019 z dnia 12 lipca 2019 r. oraz Nr 120.56.2019 z dnia 2 września 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję kasową dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0152/11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie „Instrukcji kasowej dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie” wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Podjęcie zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie jest niezbędne w związku z aktualizacją procedur.

Sporządziła:
Anna Juszczak