Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.14.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych samochodów będących własnością Gminy Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 120.14.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych samochodów będących własnością Gminy Gryfino

Na podstawie § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami: Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r., Nr 120.40.2019 z dnia 12 lipca 2019 r., Nr 120.56.2019 z dnia 2 września 2019 r. oraz Nr 120.83.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzenie reguluje zasady korzystania ze służbowych samochodów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. zarządzeniu – rozumie się przez to niniejsze zarządzenie;

 2. samochodzie – rozumie się przez to służbowy samochód stanowiący własność Gminy Gryfino, będący w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie;

 3. urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie;

 4. dysponencie – rozumie się przez to osobę podejmującą decyzje w sprawach korzystania z samochodu służbowego.

Dysponentami są:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino;

 2. Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla pojazdów:

 • VW Caravelle, nr rej. ZGR 55MM;

 • Skoda Fabia, nr rej. ZGR TC87 ;

 1. Komendant Straży Miejskiej dla pojazdu:

 • Dacia Duster nr rej. ZGR GP55;

 1. dyspozytorze – rozumie się przez to osobę sporządzającą plan korzystania z samochodów służbowych – Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 1. W czasie nieobecności dysponentów osobą podejmującą decyzje w sprawach korzystania z samochodów jest Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. 1. Z samochodów korzystają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wyłącznie w celu realizacji obowiązków służbowych wynikających z pełnionych funkcji lub zajmowanych stanowisk.

 1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek złożony do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przez kierownika jednostki organizacyjnej Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może wyrazić zgodę na korzystanie z samochodu przez pracownika tej jednostki organizacyjnej w celu realizacji obowiązków służbowych wynikających z pełnionych funkcji lub zajmowanych stanowisk.

§ 4.1. Pracownicy korzystający z samochodu zobligowani są w szczególności do kierowania się zasadą celowości i oszczędności.

 1. W celu racjonalnego wykorzystania samochodu, przejazd samochodem powinien odbywać się najkrótszą drogą i według trasy zgodnej ze złożonym zamówieniem.

 2. Wyjazdy pracowników, których trasy przejazdu są zbliżone mogą być połączone w ramach jednego przejazdu.

 3. W razie konieczności, gdy jest to podyktowane względami oszczędnościowymi, należy zmienić trasę jazdy.

 4. Samochód winien być wykorzystywany w czasie niezbędnym do załatwienia spraw służbowych.

 5. Tryb ubiegania się o korzystanie z samochodów określa instrukcja stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Upoważniona do kierowania samochodem jest osoba zatrudniona w Urzędzie Miasta i Gminy lub w innej jednostce organizacyjnej Gminy z zastrzeżeniem § 7, która posiada aktualne upoważnienie na kierowanie pojazdem służbowym wydane na wniosek naczelnika wydziału, kierownika referatu lub kierownika jednostki organizacyjnej Gminy. Potwierdzenie aktualności badań lekarskich i uprawnień do kierowania pojazdami służbowymi dokonuje się w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na wniosku o wydanie upoważnienia stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 1. Kierowca obowiązany jest utrzymywać pojazd w należytym stanie technicznym oraz dbać o czystość i estetyczny wygląd samochodu.

 2. Kierowca obowiązany jest tak organizować swoją pracę dotyczącą obsługi samochodu, aby nie kolidowało to z dysponowaniem samochodem przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

 3. Kierowca odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami dotyczącymi czasu pracy i obowiązków kierowcy.

 4. Osoby korzystające z samochodów podpisują kartę drogową potwierdzając w ten sposób wykonanie zamówienia. Osoby składające podpis obowiązane są skontrolować rzetelność zapisów w karcie drogowej.

§ 6. 1. Decyzje w sprawie korzystania z samochodu podejmuje właściwy dysponent składając podpis na druku zamówienia.

 1. Dysponent samochodu ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa jazdy może wstrzymać wyjazd samochodu.

§ 7. 1. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach pracownik, który posiada prawo jazdy i ważne odpowiednie badania lekarskie lub spełniająca powyższe warunki osoba pozostająca z Gminą Gryfino w stosunku zlecenia może, po uzyskaniu zgody dysponenta używać samochodu, jako kierowca, składając uprzednio oświadczenie o odpowiedzialności materialnej stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 1. Pracownik jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino, który posiada prawo jazdy i ważne odpowiednie badania lekarskie może, po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w celu realizacji obowiązków służbowych, używać samochodu, jako kierowca, składając uprzednio oświadczenie o odpowiedzialności materialnej stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. 1. Naruszenie zasad określonych zarządzeniem stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

 1. Tryb ubiegania się o korzystanie z samochodów nie dotyczy:

 1. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino;

 2. Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino;

 3. Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino;

 4. Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino;

 5. Komendanta Straży Miejskiej;

 6. Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej;

 7. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

 8. Funkcjonariuszy Straży Miejskiej;

 9. Pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 10. Traci moc zarządzenie Nr 120.51.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 czerwca 2016 r.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie:
Niniejsze zarządzenie reguluje wewnętrzne procedury związane z korzystaniem z pojazdów służbowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, jednostek organizacyjnych i osób pozostających z Gminą Gryfino w stosunku umowy zlecenia.

Sporządził
Andrzej Wiśniewski