Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.56.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 120.56.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w składzie:

 1. Ewa Sznajder – Sekretarz Miasta i Gminy- Przewodnicząca Zespołu,

 2. Beata Ludwiczak – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – zastępca Przewodniczącej Zespołu,

 3. Janina Major – Przedstawiciel Załogi,

 4. Angelika Szulc – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych,

 5. Anna Juszczak – Inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym,

 6. Daniel Adamczyk- Kierownik Referatu Informatyki,

 7. Małgorzata Ważyńska-Piaskowska – Gł. specjalista w Wydziale Organizacyjnym,

 8. Małgorzata Kurpińska - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym,

 9. Wiesława Siwek – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym.

§ 2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Do zadań zespołu należy:

 1. analiza aspektów organizacyjno-prawnych oraz finansowych wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Pracowniczych Planów Kapitałowych, zwanych dalej PPK, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.o pracowniczych planach kapitałowych,

 2. analiza systemów informatycznych funkcjonujących w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, niezbędnych do obsługi obowiązków wynikających z zapisów ustawy o PPK,

 3. analiza warunków zarządzania PPK oferowanych przez instytucje finansowe, które są umieszczone w ewidencji PPK i prezentowane na portalu Moje PPK, zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych w celu wyłowienia instytucji finansowych do negocjacji,

 4. przeprowadzenie negocjacji warunków umów z wybranymi instytucjami finansowymi oferującymi zarządzanie PPK, w celu uzyskania oferty zapewniającej osobom zatrudnionym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie warunków najkorzystniejszych,

 5. rekomendacja Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK oraz umowa o prowadzenie PPK,

 6. opracowanie ramowych zasad dotyczących dokonywania wpłat dodatkowych (dobrowolnych) przekazywanych przez pracodawcę, z uwzględnieniem jego możliwości finansowych,

 7. oszacowanie kosztów związanych z wdrożeniem PPK w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie opracowanie propozycji wewnętrznych rozwiązań organizacyjno-technicznych, niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

§ 4. Zespół przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino protokół końcowy z prac Zespołu wraz z rekomendacją instytucji oferującej zarządzanie PPK w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 137 Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych podmiot zatrudniający będący jednostką wchodzącą w skład sektora finansów publicznych od dnia 1 stycznia 2021 ma obowiązek wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostce. W celu dokonania wyboru instytucji finansowej do zarządzania PPK oraz w celu wdrożenia PPK w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie niezbędne jest powołanie Zespołu.