Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.11.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XVIII sesji w dniu 30 stycznia 2020 r.

gg

ZARZĄDZENIE NR 120.11.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 lutego 2020 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XVIII sesji w dniu 30 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 stycznia 2020 r. odpowiadają:
Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka
XVIII/144/20 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady od początku VIII kadencji do 31 grudnia 2019 Biuro Obsługi Rady
XVIII/145/20 zmiany na stanowisku Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady
XVIII/146/20 zmian w składach osobowych komisji Rady Biuro Obsługi Rady
XVIII/147/20 rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieudzielenia dotacji celowej na zakup kotła ekologicznego Biuro Obsługi Rady
XVIII/148/20 rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady
XVIII/149/20 wyrażenia zgody na wzniesienie w Gryfinie pomnika „Niedźwiedzia Wojtka” Sekretarz Miasta i Gminy
XVIII/150/20 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVIII/151/20 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVIII/152/20 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 196, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVIII/153/20 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Gardno Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVIII/154/20 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVIII/155/20 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVIII/156/20 nadania nazwy ulicy w mieście Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVIII/157/20 rezygnacji z przynależności Gminy Gryfino do Związku Portów i Przystani Jachtowych – Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego Wydział Inwestycji i Rozwoju
XVIII/158/20 przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino” Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
XVIII/159/20 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
XVIII/160/20 przystąpienia Gminy Gryfino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego z Funduszu Solidarnościowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
XVIII/161/20 ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Wydział Inwestycji i Rozwoju

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 stycznia 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE

Na XVIII sesji w dniu 30 stycznia 2020 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk