Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.77.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVIII sesji w dniu 17 grudnia 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 120.77.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVIII sesji w dniu 17 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 17 grudnia 2020 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka
XXVIII/235/20 uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XXVIII/236/20 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030 Skarbnik Miasta i Gminy
XXVIII/237/20 przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2021 rok Biuro Obsługi Rady
XXVIII/238/20 przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie na 2021 rok Biuro Obsługi Rady
XXVIII/239/20 zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino Wydział Gospodarki Komunalnej
XXVIII/240/20 sprawienia przez Gminę Gryfino pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych Ośrodek Pomocy Społecznej
XXVIII/241/20 likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Centrum Wodne Laguna w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie Centrum Wodne Laguna
XXVIII/242/20 likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie Ośrodek Sportu i Rekreacji
XXVIII/243/20 nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie Centrum Wodne Laguna
XXVIII/244/20 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie przy ul. Bolesława Chrobrego nr 5 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXVIII/245/20 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 17 grudnia 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na XXVIII sesji w dniu 17 grudnia 2020 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk