Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.43.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 120.43.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1026), oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zarządzam co następuje:

§ 1. Z dniem 30 lipca 2020 r. wyznaczam Panią Katarzynę Krasowską na Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Koordynatora do spraw dostępności określa ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1026) oraz inne przepisy prawa obowiązujące w przedmiotowym zakresie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 120.63.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 września 2019 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zmiany kadrowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie spowodowały konieczność wyznaczenia nowego Koordynatora do spraw dostępności.

Sporządziła:
Wiesława Siwek