Sesja nr L

UCHWAŁA NR L/621/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu zawarcia umowy na realizację zadania pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji formalno-prawnej i technicznej na budowę nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry Wschodniej KM 717,85+718,60 odcinek miasta Gryfina”.

UCHWAŁA NR L/621/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 kwietnia 2006r.
 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu zawarcia umowy na realizację zadania pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji formalno-prawnej i technicznej na budowę nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry Wschodniej KM 717,85+718,60 odcinek miasta Gryfina”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „e” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 116 poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 351.360 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) z tytułu zawarcia umowy na realizację w latach 2006-2007 zadania pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji formalno-prawnej i technicznej na budowę nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry Wschodniej KM 717,85+718,60 odcinek miasta Gryfina”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Dnia 30.grudnia 2005 roku została podjęta Uchwała Nr XLVI/579/05 przyjmująca plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku 2005 w której zostało ujęte zadanie pn: projekt zagospodarowania nabrzeża w dziale 921 rozdziale 92195 paragraf 605 – z kwotą 200.000 zł z terminem realizacji do 15 grudnia 2006 roku. Prace związane z przygotowaniem procedur przetargowych na wybór wykonawcy projektu zostały rozpoczęte w roku 2005. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy „opracowania kompleksowej dokumentacji formalno-prawnej i technicznej na budowę nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz.Odry wschodniej km.717,85-718,60 odcinek miasta Gryfino” w m-cu kwietniu 2006 roku i wyborem najkorzystniejszej oferty Biura Projektów BPBM „Bimor”Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie kwota zadania została określona na poziomie 351.360 zł brutto.
W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia niniejszej uchwały w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację przedmiotowego zadania.

Załącznik:
Harmonogram płatności –załącznik Nr 7 do umowy „Bimor”

Sporządziła:
Ewa Kubiak