Sesja nr L

UCHWAŁA NR L/617/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia wniosku radnego.

UCHWAŁA NR L/617/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
 

w sprawie przyjęcia wniosku radnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717,  Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz.1806, Nr 172 poz.1441/  i w związku z § 35 Regulaminu Rady Miejskiej - uchwała nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999r, w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino /Dz.Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 47 poz. 803 ze zm./  uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć wniosek radnego Marka Saneckiego o skierowanie do prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie materiałów dotyczących rozliczenia dotacji przez Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach