Sesja nr L

UCHWAŁA NR L/620/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich.

UCHWAŁA NR L/620/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
 

 w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128/ oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104/ uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w kwocie 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł.) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań na drogach wojewódzkich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców, radnych i sołtysów miejscowości Radziszewo i Gardno, położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 119 i 120 odnośnie budowy chodnika przy ul. Ogrodowej w Radziszewie i zatoki autobusowej w Gardnie, zarządca drogi podjął kroki w kierunku realizacji przedmiotowych zadań poprzez opracowanie dokumentacji, kosztorysów inwestorskich oraz zagwarantowanie części środków finansowych w roku bieżącym. Z uwagi na znaczne koszty realizacji przedmiotowych inwestycji i znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w/w miejscowości powyższych zadań, Gmina Gryfino postanowiła uczestniczyć w całym przedsięwzięciu poprzez dofinansowanie w kwocie 70.000 zł.

Sporządził:
Mariusz Andrusewicz