Sesja nr XI

UCHWAŁA Nr XI/173/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XI/173/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z  dnia  28  sierpnia  2003 r.
 

 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie.  

Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 23, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 oraz art. 257 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z 2000r. , z późniejszymi zmianami). uchwala  się  co następuje:

§ 1. 

  1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, wykonującego uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gryfinie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę – 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).
  2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez zwiększenie liczby udziałów w Spółce:
    • w formie wkładu pieniężnego w wysokości – 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez ustanowienie nowych udziałów w ilości 700 jednostek po 500,00 zł każdy,
    • przesunięcie środków z kapitału zapasowego wniesionego do Spółki w dniu 27.03.2003 r. na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  Nr 4/III/2003 z dnia 26.III.2003 r. , akt notarialny rep. A nr 1871/2003 w kwocie – 3 650 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez ustanowienie nowych udziałów w ilości 7 300 jednostek po 500,00 zł każdy.

§ 2 Podwyższenia kapitału zakładowego dokonuje się w celu:

  1. Poprawienia struktury kapitałowej Spółki w części odnoszącej się do przekształcenia części kapitału zapasowego w kapitał zakładowy.
  2. Pokrycie wydatków na remonty, modernizację posiadanego majątku w częsci kapitału zakładowego wnoszonego w formie wkładu pieniężnego.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie:

Jedynym z podstawowych założeń działalności PUK Spółka z o.o. w Gryfinie jest kalkulowanie cen na świadczenia usług wg kryterium uzyskania niezbędnych przychodów, a co wynika z charakteru świadczonych usług  i zasad opracowywania wniosków taryfowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
Proponowane taryfy wody i ścieków nie zaspokajają całości potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie odtworzenia majątku i inwestycji.
Ponadto sytuacja finansowa Spółki w poprzednich latach a szczególnie w roku 2002 nie pozwalała na przeprowadzenie wymaganych remontów i zakupu potrzebnych urządzeń, powoduje to zapotrzebowanie na kapitał, który pozwoli odtworzyć infrastrukturę znajdującą się w posiadaniu PUK Spółka z o.o