Sesja nr XI

UCHWAŁA Nr XI/171/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/131/03  z dnia 26 czerwca 2003r.

UCHWAŁA NR XI/171/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  28 sierpnia 2003r.
 

 w sprawie zmiany uchwały nr IX/131/03  z dnia 26 czerwca 2003r. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806/, w związku z § 30 ust.2 Regulaminu Rady  -  uchwala  się co  następuje

§  1.  Zmienia się w części treść § 1 uchwały  Nr IX/131/03  z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino,  w ten sposób, że dotychczasowy zapis „1977 m2 zastępuje się nowym o treści  „1177 m2”.

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Gryfino.

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/131/03 z dnia 26 czerwca 2003r. przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 34 o pow. 1977m2, położoną w obrębie 5 m. Gryfino, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
W trakcie sporządzania uchwały nastąpił błąd pisarski w powierzchni działki, która faktycznie wynosi 1177 m2.
W związku z powyższym zaszła konieczność zmiany uchwały w części dotyczącej powierzchni działki.

Sporządziła:
J. Woldańska