Sesja nr XI

UCHWAŁA Nr XI/159/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 sierpnia 2003r. o wprowadzeniu zmiany w uchwale Nr XXII/288/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów.

UCHWAŁA NR XI/159/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
 

o wprowadzeniu zmiany w uchwale Nr XXII/288/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 21 września 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów

Na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806)  uchwala się co następuje:

§ 1. W  cytowanej uchwale wprowadza się zmiany:

  1. w § 1 skreśla się wyrazy „ członkowie Zarządu – 1.229 zł”.
  2. w § 3 wyrazy „150 zł” zastępuje się wyrazami „190 zł”.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY   RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie

do zmiany uchwały Nr XXII/288/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21. września 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów.  
W związku z  negatywnym stanowiskiem Wojewody Zachodniopomorskiego, jako organu  nadzoru nad samorządem gminnym w zakresie zgodności z prawem rozstrzygnięć podejmowanych przez organy gminy, a także orzecznictwem sądu administracyjnego  o  braku podstaw prawnych dla  przyznania sołtysom  rekompensaty za używanie telefonu prywatnego do celów służbowych – sołtysi zostaną pozbawieni tego uprawnienia przyznanego im uchwałą Nr XI/160/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 września 1999 r.

Wykonywanie funkcji sołtysa wymusza na osobach  będącymi sołtysami stały kontakt z Burmistrzem Gryfina, podległymi  mu pracownikami Urzędu czy też innymi jednostkami  na terenie gminy (i nie tylko). Utrzymywanie takich kontaktów  odbywa się najczęściej za pośrednictwem  sieci telekomunikacyjnej, co z kolei wiąże się z kosztami.

Ze względu  na rolę pełnioną  przez sołtysa  w środowisku, które reprezentuje  (mieszkańcy sołectwa) zasadnym jest podwyższenie diety dla zrównoważenia utraconego uprawnienia.

Sporządziła:
Krystyna Więch

Gryfino, dnia 21. lipca 2003 r.