Sesja nr XI

UCHWAŁA Nr XI/172/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów.

UCHWAŁA NR XI/172/03
RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE
z dnia 28 sierpnia 2003r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów 

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r., Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806/  oraz art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46 poz.543 zm: z 2001r. Dz.U.Nr 129 poz.1447, Nr 154 poz.1800, z 2002r. Dz.U.Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 126 poz.1070, Nr 113 poz.984, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058, z 2003r. Dz.U. Nr 1 poz.15 i Nr 80 poz.717 i 720/  uchwala  się, co następuje:

§  1.  Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 46/2 o powierzchni około 120 m2, na rzecz Iwony  i Jarosława małż. Graf, na poprawienie warunków zagospodarowania działki oznaczonej nr działki 38/3.

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§  3.  Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan  Ragan

UZASADNIENIE

Działka gminna nr 46/2 /droga/ położona w obrębie Wirów, objęta była zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego.
W obecnie obowiązującym m.p.z.p. część działki nr 46/2 oznaczona symbolem 4.MJ przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do wspólnego funkcjonowania z działką nr 38/3.
Właściciele dz. nr 38/3 – małż. Graf wystąpili z wnioskiem o nabycie tego terenu.
W związku z powyższym sprzedaż części dz. nr 46/2 na powiększenie dz. nr 38/3 jest zgodna z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sporządziła;
J. Woldańska