Sesja nr XI

UCHWAŁA Nr XI/160/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 sierpnia  2003r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom.

    

UCHWAŁA NR XI/160/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 sierpnia  2003 r.
 

w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom 

Na podstawie art. 37 „b” ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806)  uchwala  się co następuje:

§ 1. 

 1. Ustala się następujące zasady zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom:
  • Zwrot kosztów podróży przysługuje za  przejazd w celach służbowych z sołectwa do siedziby Urzędu Miasta i Gminy.
  • Za cel służbowy uważa się:
  • załatwianie spraw sołectwa,
  • udział w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej,
  • udział w posiedzeniach organizowanych przez Burmistrza.
 2. Przyjazd w celu służbowym winien być ujęty w Ewidencji przyjazdów z podaniem   celu podróży.
  • Zwrot kosztów podróży przysługuje wyłącznie za przejazdy środkami komunikacji  publicznej.
  • Zwrot następuje za okresy kwartalne, do dnia 15-tego miesiąca następującego po upływie kwartału, na podstawie zestawienia sporządzonego w oparciu o Ewidencję przyjazdów  i obowiązujących w rozliczanym kwartale cen biletów PKS, PKP.

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc uchwała nr XI/160/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 września 1999 r. sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży oraz innych świadczeń   przysługujących sołtysom.

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie z dniem  1 września 2003 r.

PRZEWODNICZĄCY   RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie

Przepis § 2 ust. 1 uchwały nr XI/160/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 września 1999 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży oraz innych świadczeń przysługujących sołtysom przyznaje sołtysowi, posiadającemu własny telefon, uprawnienie do zwrotu kosztu miesięcznego abonamentu telefonicznego w okresie sprawowania przez niego funkcji sołtysa.
Sprawy rekompensat za działalność organów wykonawczych jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). Według orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego art. 37 „b” cytowanej ustawy przewiduje jedynie możliwość ustanowienia dla tych organów diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej. „Nie dopuszcza więc tym samym żadnych innych rekompensat” – cytat z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2001 r., sygnatura: II S.A. 1593/01 (w załączeniu).
Także stanowisko Wojewody Zachodniopomorskiego, jako organu nadzoru nad samorządem gminnym w zakresie zgodności z prawem rozstrzygnięć podejmowanych przez organy gminy – jest negatywne (w załączeniu).
Z powyższych przyczyn a także z przyczyny zmiany tytułu cytowanej uchwały wymaga ona uchylenia.

Sporządziła:
Krystyna Więch

Gryfino, dnia 22 lipca 2003 r.