Sesja nr XI

UCHWAŁA Nr XI/175/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na  przekazanie w drodze darowizny  na rzecz Powiatu Gryfińskiego  gminnych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wełtyń II.

    

UCHWAŁA Nr XI/175/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 sierpnia 2003r.
 

w sprawie wyrażenia zgody na  przekazanie w drodze darowizny  na rzecz Powiatu Gryfińskiego  gminnych nieruchomości gruntowych położonych  w obrębie Wełtyń II. 

Na podstawie art.18  ust. 2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 152, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806/   oraz art.13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000r Nr 46, poz.543; z 2001r Nr  129, poz.1447,Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 126, poz.1070, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058; z 2003r Nr 1, poz.15 i Nr 80, poz. 717 i 720 /    - uchwala się , co następuje:

§  1. Wyraża się zgodę na przekazanie na rzecz Powiatu Gryfińskiego  w drodze darowizny, gminnych nieruchomości gruntowych nie zabudowanych oznaczonych  numerami działek: 77/4, 77/6, 89/4  i  89/5  o łącznej powierzchni 5,63 ha, położonych w obrębie Wełtyń II, z przeznaczeniem na dokonanie relokacji Domu Pomocy Społecznej, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego–Psychiatrii, Zespołu Szkół Specjalnych, znajdujących się w strefie ochronnej Zespołu Elektrowni „Dolna Odra”. 

§  2. W przypadku nie wykorzystania nieruchomości na cel publiczny    o którym mowa w § 1, w terminie do dnia 31.12.2008r, darowizna może być odwołana.

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY   RADY

Jan Ragan

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, oznaczonych numerami działek : 77/4 o pow. 0,77 ha, 77/6 o pow.0,39 ha, 89/4 o pow. 0,48 ha,89/5 o pow. 3,99 ha / łączna powierzchnia 5,63 ha/ położonych w obrębie Wełtyń II.
W  planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe grunty oznaczone są jako:  projektowany dom opieki społecznej / symbol F11UZ/  i projektowane tereny szpitalnictwa – szpital rejonowy w Gryfinie  ok.300 łóżek / symbol F 12 UZ /.
Zarząd Powiatu Gryfińskiego wystąpił z wnioskiem o przekazanie w/w działek w drodze darowizny  na mienie Powiatu  uzasadniając wniosek koniecznością relokacji swoich jednostek organizacyjnych  takich jak :    Dom   Pomocy Społecznej , Zakład Opiekuńczo-Leczniczy-Psychiatria , Zespół Szkół Specjalnych, znajdujących się w strefie ochronnej Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.
Zgodnie z art.6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami , budowa i utrzymywanie między innymi publicznych obiektów ochrony  zdrowia, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych jest celem publicznym.

Sporządziła:
K.Lamperska