Sesja nr XI

UCHWAŁA Nr XI/170/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5.

    

UCHWAŁA NR XI/170/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 sierpnia 2003r.
 

 w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Skarbu Państwa  nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152,poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000r Nr 46, poz.543; z 2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058;  z 2003r Nr 1, poz.15 i Nr 80, poz.717 i 720 / - uchwala się  co następuje:

§  1. Wyraża się zgodę na nabycie na mienie gminne w drodze darowizny od Skarbu Państwa  nieruchomości gruntowej nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 74/1 o powierzchni 6,2186 ha, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 .

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan Ragan

U z a s a d n i e n i e

Skarb Państwa jest właścicielem nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 74/1 o powierzchni 6,2186 ha, położonej w Gryfinie    w obrębie nr 5. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość  ta oznaczona jest symbolem C24 RL, posiadającym zapis „ tereny leśne zagospodarowane w charakterze parku leśnego".
Działka 74/1 położona jest w  sąsiedztwie terenów wykorzystywanych przez Centrum Wodne LAGUNA .
Ze względu na położenie  istnieje możliwość pełnego jej zagospodarowania na cele związane z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową.
Gmina Gryfino zamierza przystąpić do rozbudowy istniejącej bazy sportowo-turystycznej  dla potrzeb mieszkańców naszego regionu.
Dzięki pozyskaniu działki 74/1 oraz działek sąsiednich do zasobów komunalnych możliwa będzie  realizacja wyżej wymienionych zamierzeń.
Zgodnie z art.7 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu spraw kultury fizycznej w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych , jest zadaniem własnym  gminy.
W związku z powyższym przejęcie działki 74/1 do zasobów Gminy Gryfino jest uzasadnione.

Sporządziła:
K.Lamperska