Sesja nr XI

UCHWAŁA Nr XI/168/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie gminne od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Gardno.

    

UCHWAŁA Nr XI/168/03
  RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 sierpnia 2003r.


w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie gminne od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Gardno. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r     o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz.1806 / oraz art.24 ust.5 ustawy z dnia 19 października 1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa / Dz.U.z 2002r Nr 57, poz.603, Nr 115, poz.1229, Nr 122, poz.1323, Nr 154, poz.1793 i 1800, z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676 i Nr 156, poz.1287 oraz z 2003r Nr 6, poz.64, nr 49, poz.408 i Nr 64, poz.592/ - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie gminne od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych ,położonych  w obrębie Gardno, oznaczonych numerami działek :52/171 o pow. 0,0875 ha, 52/172 o pow. 0,0664 ha, 52/173 o pow. 0,0667 ha , 52/174 o pow. 0,0669 ha, 52/175 o pow. 0,0673 ha, 52/176 o pow.0,1200 ha , z przeznaczeniem pod realizację gminnego budownictwa mieszkaniowego.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie

Zgodnie z art.7 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego – jest zadaniem własnym gminy.
W związku z koniecznością wybudowania mieszkań komunalnych na terenach wiejskich, dokonano analizy terenów przeznaczonych na ten cel  w planie zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowości Gardno pod zabudowę wielorodzinną przeznaczone są działki wymienione w uchwale, stanowiące własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.  Na podstawie art. 24 ust.5 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – Agencja może w drodze umowy nieodpłatnie przekazać na własność  jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.
Zgodnie ze stanowiskiem Agencji pod pojęciem inwestycji infrastrukturalnej należy w tym przypadku rozumieć taka inwestycję, której realizacja wynika    z zadań określonych w przepisach art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i która z racji swojego charakteru ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
W tym przypadku konieczność pozyskania gruntów wynika  z wykonywania zadania własnego, dlatego też przejęcie gruntów na podstawie w/w przepisu, jest uzasadnione. 

Sporządziła:
K.Lamperska