Sesja nr XI

UCHWAŁA Nr XI/165/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie  zmiany budżetu gminy na 2003r.

UCHWAŁA NR XI/165/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  28  sierpnia  2003r.
 

W sprawie  zmiany budżetu gminy na 2003r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 11591 zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806)     uchwala  się  co  następuje:

§ 1.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.000.000. zł 

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
700     Gospodarka Mieszkaniowa 800.000
70095   Pozostała działalność 800.000
6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 800.000
 
921     Kultura i Ochrona  Dziedzictwa Narodowego 200.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 75.000
6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 75.000
92195   Pozostała działalność 125.000
6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 125.000
OGÓŁEM 1.000.000

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.000.000. zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

600      Transport i Łączność 375.000
60016   Drogi publiczne gminne 375.000
4270 Zakup usług remontowych 100.000
6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 275.000
 
710     Działalność Usługowa 100.000
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 100.000
4300 Zakup usług pozostałych 100.000
 
750     Administracja publiczna 170.000
75023   Urzędy Gmin 170.000
4270 Zakup usług remontowych 170.000
 
801     Oświata i Wychowanie 280.000
80101   Szkoły podstawowe 230.000
4270 Zakup usług remontowych 150.000
6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 20.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych 60.000
80110   Gimnazja 50.000
4270 Zakup usług remontowych 50.000
 
921     Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 75.000
92195   Pozostała działalność 75.000
6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 75.000
OGÓŁEM 1.000.000

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Gryfino.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

 W związku z analizą realizacji budżetu dokonuje się następujące zmiany budżetu gminy na 2003r.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000.000 zł , z tego :

 • w dziale 700 rozdział 70095 §605 – o kwotę 800.000 zł  z przeznaczeniem na  mieszkania komunalne socjalne (Platan), realizacja tego zadania nastąpi w roku 2004
 • w dziale 921 rozdział 92109 § 605 –  o kwotę 75.000 zł , rezygnacji II etapu ogrodzenia MDK .
 • w dziale 921 rozdział 92195 § 605 – o kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Projektu Międzynarodowego Centrum Kultury Sportu i Turystyki . Projekt sali sportowo- rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenu wokół Laguny wykonuje Fundacja na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych .

Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000 zł, z tego :

 • w dziale 600  rozdział  60016 § 605  - o kwotę 275.000 zł  ,konieczność budowy ulicy Artyleryjskiej.( budowa nawierzchni i chodników)
 • w dziale 600  rozdział  60016 § 427   - o kwotę – 100.000 zł. W związku z zbliżającym się 750 - leciem miasta zasadnym jest poprawienie chodników w mieście.
 • w dziale 710  rozdział  71004 § 430 - o kwotę – 100.000 zł   z przeznaczeniem na    opracowanie planu dla Gminy, gdzie wykonane zostały podkłady geodezyjne.
 • w dziale750   rozdział  75023 § 427 – o  kwotę 170.000 zł – zachodzi pilna potrzeba wykonanie nowej elewacji, odtworzenie zniszczonych detali architektury budynku ( odrywający się tynk zagraża bezpieczeństwu pieszych)
 • w dziale 801   rozdział  80101 § 605 – o kwotę 20.000 zł , z przeznaczeniem na rozliczenie adaptacji pomieszczeń w SP Chwarstnica.
 • w dziale 801   rozdział  80101 § 606 – o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego  wyposażenia stołówki  w SP Chwarstnica
 • w dziale 801   rozdział  80101 § 427 –o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na remont i modernizacja boiska przy szkole podstawowej nr 2 w Gryfinie.
 • w dziale 801  rozdział  80110 § 427 – o  kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem  na wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu i przebudowy boiska Gimnazjum .
 • w dziale 921  rozdział  92109 § 605 – o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu pn. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży przy MDK