Sesja nr XI

UCHWAŁA Nr XI/162/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Daleszewo.

UCHWAŁA Nr XI/162/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 sierpnia 2003 r. 


w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Daleszewo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; poz. 412 i Nr 111, poz. 1279; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001r. Nr 5, poz. 42; Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) uchwala się co następuje:

Rozdział  1

USTALENIA  OGÓLNE

§ 1.   Zgodnie z uchwałą nr XLVII/596/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. uchwala się zmianę w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonym uchwałą Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 1990 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego nr 14 poz. 204 z dnia 2 maja 1990 r.).

§ 2.

 1. Zmiana w planie obejmuje obszar położony w miejscowości Daleszewo, w tym obejmuje w całości działki nr 236, 237, 238, 239 oraz w części działkę nr 308 - o łącznej powierzchni 17,648 ha.
 2. Granice zmiany wyznaczają: od północnego-wschodu - północno-wschodnia granica działki nr 308; od południa - południowe granice działek nr 236, 237, 238 i 239; od zachodu - wschodnia granica działki nr 310 i zostały oznaczone na  rysunku planu w skali 1:2000 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 3. Przedmiotem zmiany w planie jest wprowadzenie funkcji przemysłowej, składowej, stacji paliw, usługowej, mieszkaniowej, obsługi komunikacji oraz innej (np. zieleni izolacyjnej, parkowej).

Rozdział  2

PRZEZNACZENIE  TERENÓW  i  ZASADY  ICH  ZAGOSPODAROWANIA

§ 3.Ustalenia niniejszego planu w zakresie przeznaczenia poszczególnych terenów funkcjonalnych:

 1. 1.UC/Sk/KS    usługi komercyjne (UC), składy w obiektach kubaturowych  (Sk), stacja paliw - miejsce obsługi podróżnych (KS)    § 5
 2. 2.ZI  zieleń izolacyjna  § 6
 3. 3.UC sługi komercyjne § 7
 4. 4.TE urządzenia elektroenergetyczne (stacje transformatorowe) § 8
 5. 5.P/Sk/UC       przemysł (P), składy w obiektach kubaturowych (Sk),  usługi komercyjne (UC)  § 9
 6. 6.TE urządzenia elektroenergetyczne (stacje transformatorowe) § 8
 7. 7.UC usługi komercyjne  § 7
 8. 8.TE urządzenia elektroenergetyczne (stacje transformatorowe)  § 8
 9. 9.MJ  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna § 10
 10. 10.MJ    zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  § 10
 11. 11.MJ    zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna   § 10
 12. 12.UC   usługi komercyjne rzemieślnicze i motoryzacyjne    § 11
 13. 1.KUgp  droga główna ruchu przyśpieszonego       § 14
 14. 2.KUz    droga zbiorcza   § 14
 15. 3.KUl     droga lokalna    § 14
 16. 4.KUd    droga dojazdowa  § 14
 17. 5.KUw   wyjazd indywidualny  § 14

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. dachach stromych - rozumie się przez to zadaszenie zabudowy dachami symetrycznymi, dwuspadowymi lub wielospadowymi o nachyleniu połaci od 30° do 50°,
 2. ilości kondygnacji - rozumie się przez to ilość wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektu, łącznie z kondygnacjami usytuowanymi w poddaszu, przy czym najwyższa kondygnacja w obiektach usługowych i mieszkaniowych może być usytuowana wyłącznie w poddaszu,
 3. intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie (po obrysie zewnętrznym tych obiektów) - do powierzchni tego terenu,
 4. maksymalnej powierzchni zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie - do powierzchni tego terenu,
 5. zieleni urządzonej - rozumie się przez to trawnik lub kwietnik uzupełniony bylinami, krzewami i drzewami, a rodzaj i kompozycja roślinności nie wynika wyłącznie z jej naturalnej wegetacji,
 6. wysokości zabudowy - rozumie się przez to wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub zbiegu połaci dachowych.

§ 5.

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.UC/Sk/KS o powierzchni 2,2706 ha przeznacza się pod usługi komercyjne (handlowe, hotelowe, gastronomiczne i motoryzacyjne), składy w obiektach kubaturowych i stację paliw - miejsce obsługi podróżnych.
 2. Wprowadza się zakaz:
  1. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym,
  2. wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.
 3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy według rysunku planu - od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KUgp, 2.KUz i 3.KUd.
 4. Zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom:
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 10 m,
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać trzech,
  3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 1,0,
  4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 50 %,
  5. w zwieńczeniach zabudowy wyłącznie usługowej należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym",
  6. usytuowanie zabudowy wzdłuż ulic nie może naruszać nieprzekraczalnych linii zabudowy - z wyłączeniem kondygnacji podziemnych, wykuszy, zadaszonych wejść do budynków i tarasów otwartych itp.
 5. W zagospodarowaniu działki budowlanej, powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 20 % powierzchni tej działki, w tym pas terenu o szerokości minimum 3 m wzdłuż granic działek przylegających do ulic powinien być przeznaczony na zieleń urządzoną.
§ 6.
 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.ZI o powierzchni 0,0281 ha przeznacza się pod zieleń izolacyjną.
 2. Stosownie do potrzeb, dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 7. 

 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 3.UC i 7.UC o łącznej powierzchni 0,1205 ha przeznacza się pod usługi komercyjne (handlowe, biurowe, gastronomiczne i motoryzacyjne z wyłączeniem inwestycji zaliczanych do mogących pogorszyć stan środowiska).
 2. Wprowadza się zakaz:
  1. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym,
  2. wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.
 3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy według rysunku planu - od drogi powiatowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.KUz i od dróg gminnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 3.KUl lub 4.KUd.
 4. Zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom:
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 10 m,
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać trzech,
  3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,8,
  4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 35 %,
  5. w zwieńczeniach zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym",
  6. usytuowanie zabudowy wzdłuż ulic nie może naruszać nieprzekraczalnych linii zabudowy - z wyłączeniem kondygnacji podziemnych, wykuszy, zadaszonych wejść do budynków i tarasów otwartych itp.
 5. W zagospodarowaniu działki budowlanej, powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 20 % powierzchni tej działki, w tym pas terenu o szerokości minimum 3 m wzdłuż granic działek przylegających do ulic powinien być przeznaczony na zieleń urządzoną.
§ 8.
 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 4.TE, 6.TE i 8.TE o łącznej powierzchni 0,0126 ha przeznacza się pod urządzenia elektroenergetyczne (stacje transformatorowe).
 2. Stosownie do potrzeb, dopuszcza się lokalizację innych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 9.

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5.P/Sk/UC o powierzchni 8,676 ha przeznacza się pod przemysł z wyłączeniem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, składy w obiektach kubaturowych, usługi komercyjne (handlowe, rzemieślnicze i motoryzacyjne).
 2. Wprowadza się zakaz:
  1. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym,
  2. wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.
 3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
  1. według rysunku planu - od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KUgp, 2.KUz i 3.KUl,
  2. 30 m - od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV (wyłącznie dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi),
  3. 10 m - od granicy terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12.UC (wyłącznie dla obiektów przeznaczonych na funkcje przemysłowe i rzemieślnicze),
  4. 1,5 m - od granicy działki nr 187.
 4. Zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom:
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 12 m,
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać trzech,
  3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 1,0,
  4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 50 %,
  5. w zwieńczeniach zabudowy wyłącznie usługowej należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym",
  6. usytuowanie zabudowy wzdłuż ulic, niezależnie od jej rodzaju, nie może naruszać nieprzekraczalnych linii zabudowy - z wyłączeniem kondygnacji podziemnych, wykuszy, zadaszonych wejść do budynków i tarasów otwartych itp.,
  7. usytuowanie obiektów przemysłowych i rzemieślniczych oraz obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie może naruszać nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych dla tych obiektów.
 5. W zagospodarowaniu działki budowlanej, powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 20 % powierzchni tej działki, w tym pas terenu o szerokości minimum 3 m wzdłuż granic działek przylegających do ulic powinien być przeznaczony na zieleń urządzoną. 
§ 10.
 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 9.MJ, 10.MJ i 11.MJ o łącznej powierzchni 1,0509 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą.
 2. Wprowadza się zakaz:
  1. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym,
  2. wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.
 3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
  1. 3 m - od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem 5.KUw,
  2. 1,5 m - od granicy działki nr 187.
 4. Zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom:
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 8 m,
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać dwóch,
  3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,2,
  4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 20 %,
  5. w zwieńczeniach zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym",
  6. usytuowanie zabudowy wzdłuż ulic nie może naruszać nieprzekraczalnych linii zabudowy - z wyłączeniem kondygnacji podziemnych, wykuszy, zadaszonych wejść do budynków i tarasów otwartych itp.
 5. W zagospodarowaniu działki budowlanej, powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 50 % powierzchni tej działki, w tym pas terenu o szerokości minimum 3 m wzdłuż granic działek przylegających do ulic powinien być przeznaczony na zieleń urządzoną.
§ 11.    
 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 12.UC o powierzchni 2,4879 ha przeznacza się pod usługi komercyjne (rzemieślnicze i motoryzacyjne) nie skutkujące powstawaniem zagrożeń i uciążliwości wykraczających poza granice terenu.
 2. Wprowadza się zakaz:
  1. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym,
  2. wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.
 3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
  1. według rysunku planu - od drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.KUgp,
  2. 30 m - od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV (wyłącznie dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi),
  3. 10 m - od granicy terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 9.MJ i 11.MJ lub od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem 5.KUw (wyłącznie dla obiektów przeznaczonych na funkcje rzemieślnicze),
  4. 3 m - od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem 5.KUw,
  5. 1,5 m - od granicy działki nr 187.
 4. Zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom:
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać:
   • 10 m w zabudowie usługowej,
   • 8 m w zabudowie mieszkaniowej,
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać:
   • trzech w zabudowie usługowej,
   • dwóch w zabudowie mieszkaniowej,
  3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,8,
  4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 30 %,
  5. w zwieńczeniach zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym",
  6. usytuowanie zabudowy wzdłuż ulic, niezależnie od jej rodzaju, nie może naruszać nieprzekraczalnych linii zabudowy - z wyłączeniem kondygnacji podziemnych, wykuszy, zadaszonych wejść do budynków i tarasów otwartych itp.,
  7. usytuowanie obiektów rzemieślniczych oraz obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie może naruszać nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych dla tych obiektów.
 5. W zagospodarowaniu działki budowlanej, powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 20 % powierzchni tej działki, w tym pas terenu o szerokości minimum 3 m wzdłuż granic działek przylegających do ulic powinien być przeznaczony na zieleń urządzoną.

Rozdział  3

ROZGRANICZENIE  TERENÓW  i  ZASADY  PARCELACJI

§ 12.  Przebieg linii rozgraniczających (linii ciągłych), do celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii na rysunku planu.

§ 13.  W granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.UC/Sk/KS, 5.P/Sk/UC, 9.MJ i 10.UC/MJ dopuszcza się wtórny podział nieruchomości pod warunkiem zapewnienia dla każdej z wyodrębnionych działek budowlanych dostępności do drogi publicznej (wyłącznie klasy zbiorczej, lokalnej, dojazdowej) lub wewnętrznej (dojazdu i dojścia)

Rozdział  4

ZASADY  OBSŁUGI  KOMUNIKACYJNEJ

§ 14. Układ komunikacyjny obejmuje niżej wymienione drogi publiczne i drogi wewnętrzne oznaczone w planie symbolami :

 1. 1.KUgp - droga publiczna (krajowa) jako ulica główna ruchu przyśpieszonego w ciągu planowanej drogi krajowej nr 31 na odcinku 400 m; szerokość w liniach rozgraniczających 30 m;
 2. 2.KUz - droga publiczna (powiatowa) jako ulica zbiorcza w ciągu istniejącej drogi powiatowej Daleszewo - Chlebowo na odcinku 800 m; szerokość w liniach rozgraniczających 15 m; istniejąca jezdnia z planowanym poszerzeniem jej szerokości do 6 m; dwustronny chodnik; jednostronna ścieżka rowerowa;
 3. 3.KUl - droga publiczna (gminna) jako ulica lokalna na odcinku 30 m (w stanie istniejącym - droga gruntowa); szerokość w liniach rozgraniczających 15 m; szerokość jezdni 6 m; dwustronny chodnik; zatoki parkingowe; jednostronna ścieżka rowerowa;
 4.  4.KUd - droga publiczna (gminna) jako ulica dojazdowa na odcinku 330 m (w stanie istniejącym - droga gruntowa); szerokość w liniach rozgraniczających 10 m; szerokość jezdni 5 m; dwustronny chodnik; jednostronna ścieżka rowerowa; ustala się wspólne funkcjonowanie pasa drogowego z działką nr 310 położoną poza granicą zmiany w planie;
 5. 5.KUw - droga wewnętrzna jako wyjazd indywidualny (planowany) na odcinku 320 m; szerokość w liniach rozgraniczających - 8 m; szerokość pasa jednokierunkowego ruchu samochodowego - 4 m;

§ 15.

 1. Wprowadza się zasadę obsługi komunikacyjnej poszczególnych terenów wyłącznie z ulic klasy zbiorczej, lokalnej, dojazdowej i wyjazdu indywidualnego.
 2. W granicach terenów należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości pokrywającej potrzeby poszczególnych funkcji, w tym :
  1. dla funkcji usługowej - 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej,
  2. dla funkcji przemysłowej, składowej i usług rzemieślniczych - 1 miejsce postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej lub 1 miejsce na każde 3 osoby zatrudnione,
  3. dla funkcji hotelowej - 1 miejsce postojowe na każde 2 łóżka,
  4. dla funkcji mieszkaniowej - 1 miejsce postojowe na każde mieszkanie

Rozdział  5

ZASADY  OBSŁUGI  INŻYNIERYJNEJ

§ 16.  

 1. Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe i przemysłowe - z planowanej komunalnej sieci wodociągowej.
 2. Do czasu realizacji komunalnej sieci wodociągowej, dopuszcza się budowę wyłącznie jednego, lokalnego ujęcia wody obsługującego obszar objęty zmianą w planie.
 3. Niezależnie od zaopatrzenia w wodę z sieci, należy przewidzieć zaopatrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepisami szczególnymi.
 4. Zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe - z hydrantów ulicznych naziemnych montowanych na komunalnej sieci wodociągowej.

 

§ 17. 

 1. Odprowadzenie ścieków bytowych - docelowo do planowanej komunalnej sieci kanalizacji ściekowej.
 2. Dopuszcza się instalowanie indywidualnych oczyszczalni ścieków przemysłowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne oraz pod warunkiem rozwiązania sposobu utylizacji opadów z tych oczyszczalni.
 3. Do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji ściekowej, dopuszcza się odprowadzenie wyłącznie ścieków bytowych do indywidualnych, szczelnych zbiorników bezodpływowych.

§ 18. 

 1. Odprowadzenie wód opadowych - docelowo do planowanej komunalnej sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w separator substancji ropopochodnych.
 2. Do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych :
  1. z dachów obiektów - na tereny nieutwardzone w granicach działek budowlanych,
  2. z dojazdu indywidualnego (5.KUw), z wewnętrznych placów i dróg manewrowych oraz z parkingów - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne.
§ 19. 
 1. Na cele bytowe i grzewcze, docelowo wskazuje się zaopatrzenie w gaz z planowanej sieci gazowej średniego ciśnienia.
 2. Do celów grzewczych dopuszcza się wykorzystywanie także innych źródeł energii (oleju opałowego lub energii elektrycznej), w tym do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się wykorzystywanie gazu bezprzewodowego.

§ 20. 

 1. Nowe stacje transformatorowe, jako obiekty wolno stojące, należy sytuować na terenach oznaczonym na rysunku planu symbolami 4.TE, 6.TE i 8.TE.
 2.  Zasilanie w energię elektryczną stacji transformatorowych i innych obiektów - z istniejącej w sąsiedztwie napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV i z planowanej, kablowej sieci elektroenergetycznej  0.4 kV.

§ 21. Wskazuje się do przebudowy istniejącą nadziemną i podziemną infrastrukturę techniczną kolidującą z ustaleniami niniejszego planu.

Rozdział  6

OCHRONA  ŚRODOWISKA  PRZYRODNICZEGO

§ 22. 

 1. Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych powinno być oparte o obowiązujące w gminie system z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami.
 2. Wytwórca odpadów innych niż niebezpieczne w ilości do 5 ton rocznie, będzie zobowiązany co 2 lata do składania informacji burmistrzowi o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami.

§ 23. Przy realizacji i eksploatacji stacji paliw oraz innych podobnych urządzeń mogących zagrozić zanieczyszczeniem gruntów wprowadza się nakaz stosowania zabezpieczeń określonych w przepisach szczególnych dotyczących baz i stacji paliw płynnych.

§ 24. Zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować w miejsce wskazane przez burmistrza lub wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicach działki budowlanej.

§ 25. Wprowadza się obowiązek nasadzeń szpalerów drzew wskazanych na rysunku planu.

Rozdział  7

OCHRONA  GRUNTÓW  ROLNYCH

§ 26. 

 1. Na cele nierolnicze przeznacza się użytki rolne pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni - 16,58 ha, w tym:
  1. klasy RIIIb o powierzchni 5,51 ha - za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (decyzja znak : GZ.tr.057-602-62/03 z dnia 7 lipca 2003 r.);
  2. klasy RIVa o powierzchni 11,07 ha - za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego (decyzja znak : SR-R-6-7711-4/2003 z dnia 18 lipca 2003 r.);
 2. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej nastąpi na cele określone w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały oraz na cele komunikacyjne.

Rozdział  8

STAWKA  PROCENTOWA  SŁUŻĄCA  NALICZENIU  OPŁATY  PLANISTYCZNEJ

§ 27.  Wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu przez właściciela albo wieczystego użytkownika nieruchomości, której wartość wzrosła w związku ze zmianą planu, ustala się na 10 % wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział  9

USTALENIA  KOŃCOWE

§ 28.  Na obszarze zmiany w planie, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały, tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 24.04.1990 r. (publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 poz. 204 1990 r. i nr 13, poz. 148 z 1992 r.) wraz z późniejszymi zmianami

§ 29.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan Ragan

 

U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Daleszewo, terenu działek Nr 236, 237, 238, 239 oraz części działki Nr 308
W dniu 04.06.2002 r. wpłynął wniosek Pana Mirosława Moroza,  zam. Szczecin, ul. Kostki Napierskiego 27-27a o przeprowadzenie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego działek nr 236, 237, 238, 239 w obrębie Daleszewo.
Pan Mirosław Moroz wystąpił z wnioskiem o zmianę w planie w imieniu wszystkich właścicieli przedmiotowych działek, zobowiązując się jednocześnie do wykonania projektu zmiany na własny koszt.
Zmiana miałaby umożliwić inwestorom realizację inwestycji związanych z celami przemysłowo-składowymi, obrotu paliwami z dopuszczeniem usług komercyjnych a także z zabudową mieszkaniową.
Działki nr 236, 237, 238, 239  zgodnie z obowiązującym planem położone były w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem: RP, posiadającym zapis: „Tereny upraw polowych”.
W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” dla przedmiotowego terenu przewidziana została  funkcja przemysłowo -  usługowa.
W dniu 27 czerwca 2002 r. w przedmiotowej sprawie podjęta została uchwała Nr XLVII/596/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 236, 237, 238, 239 oraz części działki Nr 308 w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino.
Sporządzony projekt zmiany w planie wyczerpuje określony w uchwale zakres problematyki oraz jest zgodny z kierunkiem rozwoju przedmiotowego terenu, przewidzianym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta  i gminy Gryfino.
Przedmiotowa zmiana nie obciąża budżetu gminy - wykonana, poza kosztami wynikającymi z obowiązku zamieszczania ogłoszeń w prasie, na koszt wnioskodawcy.