Sesja nr XI

UCHWAŁA Nr XI/167/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej ,położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej  nr 12”b”

UCHWAŁA Nr XI/167/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 28 sierpnia 2003r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej ,położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej  nr 12”b”.

 Na podstawie art..18 ust.2 pkt.9 lit.”a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U.z 2001r  Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002r  Nr 23  poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984 ,Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806  / oraz  art. 37  ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r  Nr 46 poz. 543,Dz.U. z 2001r Nr 129, poz.1447 , Nr 154 poz.1800,  Dz.U. z 2002r Nr 25  poz.253,  Nr 47 poz.676 ,Nr 126 poz.1070 , Nr 113, poz.984, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271,   Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz.2058, z Dz.U. z 2003r Nr 1 poz.15 i Nr 80 poz. 717 i 720 /  - uchwala  się co następuje: 

§ 1 . Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  lokal użytkowy o powierzchni  31,23 m2 w budynku przy ul.Grunwaldzkiej 12 „b” w Gryfinie wraz z udziałem 20/1000 części w urządzeniach  i częściach wspólnych budynku oraz do oddania w użytkowanie wieczyste w udziale 20/1000 części nieruchomość gruntową oznaczoną  numerem działki 143 o ogólnej powierzchni 1080 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

Gmina Gryfino jest właścicielem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 12”b” w Gryfinie. Przedmiotowy lokal  o powierzchni  31,23 m2 powstał z części lokalu użytkowego / gastronomicznego /, użytkowanego na zasadzie umowy najmu przez Spółkę Cywilną  „Gastromex”.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zdecydował przeznaczyć lokal do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Do zbycia lokalu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami  wymagana jest uchwała Rady.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec