Sesja nr XI

UCHWAŁA Nr XI/163/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 sierpnia 2003r. w  sprawie  skargi 

UCHWAŁA Nr XI/163/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 sierpnia  2003 r.


w  sprawie  skargi  ................

Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt 15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,  poz. 1806/ i art. 229  pkt 3  ustawy  z dnia  14 czerwca 1960 r. kodeks  postępowania  administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;  z 2001 r. Nr 49  poz. 509; z 2002 r.  Nr 113, poz. 984; z  2003 r. Nr 169, poz. 1387/  uchwala  się  co  następuje: 

§ 1. Po  zbadaniu  sprawy  Rada  Miejska  w  Gryfinie  uznaje, że  skarga  p.  .............  na  działalność  Burmistrza  Miasta i  Gminy Gryfino  jest  niezasadna. 

§ 2.  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan  Ragan