Rok 2008
Data ogłoszenia:2008-02-04
Tytuł:Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 28.01.2008r., na wniosek Pana Andrzeja Redmerskiego, reprezentującego Pracownię Projektową „Design Construktion Studio S.C. – Andrzej Redmerski & Robert Modzelewski z siedzibą: ul. Chełmińska 103, 86-300 Grudziądz, występującego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu firmy „DBK” Sp. z o.o. z siedziba: ul. Lubelska 41, 10-410 Olsztyn DBK Sp. z o.o., ul. Lubelska 43 a, 10-410 Olsztyn, została wydana na rzecz „DBK” Sp. z o.o. - ul. Lubelska 43 a, 10-410 Olsztyn decyzja o lokalizacji inwestycji publicznego NR CP/24/07 z dn. 16.01.2007 r., znak: BMP.PP-7331-CP/31/3/07 dla inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 31 z drogą wewnętrzną.
Projektowana inwestycja dotyczy działek nr: 31, 32, 33/2, 33/3, 174 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino.
Przebudowa skrzyżowania związana jest z zapewnieniem komunikacji dla projektowanej realizacji inwestycji, polegającej na budowie stacji serwisowo-diagnostycznej z salonem sprzedaży i zapleczem biurowo-socjalnym, na działkach nr 30/2 i 31.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, pokój nr 12, w godz. od 730 do 1530 (w poniedziałek od 800 do 1600).
Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego można wnieść, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. do dnia 29.02.2008r.


Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych