Sesja nr XXXVI

UCHWAŁA NR XXXVI/377/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica

UCHWAŁA NR XXXVI/377/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2009 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  w obrębie ewidencyjnym Krzypnica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458)) oraz art. 37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz.1412) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość niezabudowaną, położoną w obrębie ewidencyjnym Krzypnica, oznaczoną numerem działki 147/2 o pow. 0,2846 ha, pod zabudowę siedliskową oraz uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XX/266/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r., działka gminna nr 147/2 o pow. 0,2846 ha, położona  w obrębie ewidencyjnym Krzypnica, położona jest w jednostkach bilansowych oznaczonych symbolami:
- MR - tereny zabudowy siedliskowej,
- R - tereny użytków rolnych z przeznaczeniem na uprawy rolne, sadownicze  i ogrodnicze.
Zapis planu stanowi, że wydzielenie działki do nowej zabudowy możliwe jest, jeżeli posiada ona minimalną szerokość 20m i minimalną powierzchnię 800 m2. Ponieważ powierzchnia gruntu z funkcją pod zabudowę siedliskową wynosi 585 m2, nie ma możliwości wydzielenia z nieruchomości gminnej samodzielnej działki budowlanej oraz działki pod uprawy polowe.
Wobec powyższego proponuję przeznaczyć przedmiotową działkę do sprzedaży w całości, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na cel zgodny  z planem.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2009.

Sporządziła:
J. Woldańska