Sesja nr XXXVI

UCHWAŁA NR XXXVI/376/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowej w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

UCHWAŁA NR XXXVI/376/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino nieruchomości  gruntowej w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;  z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) -  uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Gryfino w dzierżawę na okres 30 lat od Spółdzielni Pracy „Piast” w Gryfinie, nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, stanowiącej część działki nr 223/3  o powierzchni 217 m2, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino zamierza przystąpić do realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej”. Zgodnie z opracowanym planem funkcjonalno-przestrzennym inwestycji, projektowany ciąg pieszy, chodnik, zieleń niska, ścieżka rowerowa, będące jednym z elementów I etapu inwestycji, realizowany będzie  w części na terenie działki nr 223/3 o powierzchni ogólnej 1667 m2, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3, stanowiącej użytkowanie wieczyste Spółdzielni Pracy „Piast” (właścicielem gruntu jest Gmina Gryfino).
W związku z koniecznością uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę, dokonano uzgodnień z użytkownikiem wieczystym gruntu, w wyniku których Spółdzielnia wyraziła zgodę na udostępnienie Gminie niezabudowanej części przedmiotowej działki o powierzchni 217 m2 na zasadzie dzierżawy na okres 30 lat z możliwością sprzedaży.
Z tytułu dzierżawy Spółdzielnia zaproponowała miesięczną stawkę czynszu netto  w kwocie 1,10 zł za 1 m2 gruntu + podatek VAT (22%), co w skali roku stanowić będzie kwotę łączną 3.494,56 zł.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przywołanymi w podstawie prawnej uchwały, przejęcie przez Gminę przedmiotowego gruntu w dzierżawę na wskazany okres 30 lat, wymaga uzyskania zgody Rady, dlatego przygotowano projekt niniejszej uchwały.

Sporządziła:
K. Lamperska