Sesja nr XXXVI

UCHWAŁA NR XXXVI/380/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ................. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXXVI/380/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2009 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi ................. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565) uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana ................. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wniosku o przyłącze do instalacji gazowej budynku mieszkalnego położonego ................. w miejscowości Pniewo, Rada Miejska uznała skargę za nieuzasadnioną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

Gmina Gryfino podjęła działania związane z opracowaniem projektu budowy sieci gazowej na terenie miejscowości Pniewo, Żórawki w roku 2003 a decyzję pozwolenia na budowę uzyskała w roku 2006. Wielkopolska Spółka Gazownictwa przystąpiła do budowy sieci gazowej w roku 2007, dokonując zagazowania wybudowanej sieci w lutym 2008 roku. Po wykonaniu tych czynności przez inwestora sieci - Wielkopolską Spółkę Gazownictwa, zainteresowani właściciele nieruchomości mogli dokonywać podłączenia do sieci gazowej na podstawie opracowanego, na swój koszt i we własnym zakresie, projektu wewnętrznej sieci gazowej obejmującej odcinek od granicy działki /miejsce wybudowania sieci gazowej do granicy nieruchomości/ do budynku wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku oraz po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Opracowanie projektu musi zostać poprzedzone złożeniem wniosku o określenie warunków podłączenia do sieci gazowej, a następnie zawarciem umowy o przyłączenie do sieci pomiędzy podmiotem przyłączanym a Wielkopolską Spółką Gazownictwa, w której zawarte są obowiązki stron i określone terminy realizacji zobowiązań. Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej jest jednoznaczne z realizacją przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej na warunkach określonych w tej umowie.
Z dokumentów będących w dyspozycji Urzędu, w tym na podstawie wykazu sporządzonego przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa, wynika że do dnia 17.08.2006 roku Pan ................. nie złożył wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej. Brak więc było podstaw do zaprojektowania podłączenia jego nieruchomości do sieci gazowej w opracowywanym przez Gminę Gryfino projekcie technicznym budowy sieci gazowej. Brak jest również w posiadanej dokumentacji projektowej pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaprojektowanie sieci gazowej do nieruchomości nr ................. w m. Pniewo. Wniosek taki sporządzony z datą – czerwiec 2006 roku, został dostarczony do Gminy we wrześniu 2006 roku, po czym pismem z dnia 19.10.2006 roku został przekazany do Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa celem załatwienia wg właściwości. Gmina Gryfino nie miała już wówczas możliwości dokonania zmian w opracowanym projekcie budowy sieci gazowej, złożonym do Starostwa Powiatowego, celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz nie miała możliwości podejmowania działań i ponoszenia kosztów związanych z projektowaniem i budową sieci gazowej na swoim terenie. Budowa sieci gazowej nie jest zadaniem gmin.
W odpowiedzi na swoje pisma złożone w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2.06.2008 roku i z dnia 19.08.2008 roku Pan ................. otrzymał odpowiedź, pismem z dnia 9.09.2008 roku, w którym zawarto informacje o przebiegu realizacji inwestycji i wskazano adresata, do którego należy się zwrócić, celem podjęcia działań związanych z podłączeniem do sieci gazowej nieruchomości nr ................. w Pniewie.
Wielkopolska Spółka Gazownictwa nadal realizuje podłączenia do sieci gazowej, na podstawie składanych przez właścicieli nieruchomości na terenie miejscowości Pniewa i Żórawek wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej i zawarcia umów o przyłączenie do sieci gazowej. Gmina nadal wspiera podjęte w latach poprzednich działania, w tym przypadku poprzez partycypowanie w wysokości 70% w kosztach opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej naliczonej przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa, dla mieszkańców miejscowości Pniewo i Żórawki, którzy dokonali podłączenia swoich nieruchomości do sieci gazowej.